13095.htm

CÍMSZÓ: Magyarországi zsidóság statisztikája

SZÓCIKK: A zsidó lakosság 1869-ig. Történetíróink szerint Mátyás király korában 20,000-re tehető a zsidóság száma. A török uralom alatt s az uralmat követő zsidóüldözés e számot apasztotta. Acsády szerint a pragmatica sanctió korában 1720. Magyarország 2.582,000 főnyi népességéből 12,000 zsidóvallású volt mindössze, ez a népszámlálás azonban csak harminc vármegyére terjedt és valójában csak 11,621 zsidót mutatott ki. 1785-ben a népszámlálás 75,000 zsidó lakosról tud, 1787. azonban már 83,000-et mutat ki a hivatalos megállapítás. Az 1805-iki összeírás 130,000 főnyi zsidóságot tüntet fel, egy 1825-iki statisztika 190,000-et, ami túlzottnak tetszik, mivel az 1835-i adatok 165,776 zsidót említenek. Viszont az 1850-iki osztrák népszámlálás ugyancsak 190,000-ről tud. Ezzel ellentétben áll Fényes Elek számítása, amely szerint 1842. már 241,632 zsidó lakosa volt az országnak. Ezek azonban nem hiteles adatok. A hiteles adatokat az először 1869. foganatosított és azóta minden tízedik évben törvényes intézkedéssel megtartott népszámlálási statisztikák közlik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3095. címszó a lexikon => 552. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13095.htm

CÍMSZÓ: Magyarországi zsidóság statisztikája

SZÓCIKK: A zsidó lakosság 1869-ig. Történetíróink szerint Mátyás király korában 20,000-re tehető a zsidóság száma. A török uralom alatt s az uralmat követő zsidóüldözés e számot apasztotta. Acsády szerint a pragmatica sanctió korában 1720. Magyarország 2.582,000 főnyi népességéből 12,000 zsidóvallású volt mindössze, ez a népszámlálás azonban csak harminc vármegyére terjedt és valójában csak 11,621 zsidót mutatott ki. 1785-ben a népszámlálás 75,000 zsidó lakosról tud, 1787. azonban már 83,000-et mutat ki a hivatalos megállapítás. Az 1805-iki összeírás 130,000 főnyi zsidóságot tüntet fel, egy 1825-iki statisztika 190,000-et, ami túlzottnak tetszik, mivel az 1835-i adatok 165,776 zsidót említenek. Viszont az 1850-iki osztrák népszámlálás ugyancsak 190,000-ről tud. Ezzel ellentétben áll Fényes Elek számítása, amely szerint 1842. már 241,632 zsidó lakosa volt az országnak. Ezek azonban nem hiteles adatok. A hiteles adatokat az először 1869. foganatosított és azóta minden tízedik évben törvényes intézkedéssel megtartott népszámlálási statisztikák közlik.

13095.ht

CÍMSZÓ Magyarország zsidósá statisztikáj

SZÓCIKK zsid lakossá 1869-ig Történetíróin szerin Mátyá királ korába 20,000-r tehet zsidósá száma törö uralo alat a uralma követ zsidóüldözé számo apasztotta Acsád szerin pragmatic sancti korába 1720 Magyarorszá 2.582,00 főny népességébő 12,00 zsidóvallás vol mindössze e népszámlálá azonba csa harmin vármegyér terjed é valójába csa 11,62 zsidó mutatot ki 1785-be népszámlálá 75,00 zsid lakosró tud 1787 azonba má 83,000-e muta k hivatalo megállapítás A 1805-ik összeírá 130,00 főny zsidóságo tünte fel eg 1825-ik statisztik 190,000-et am túlzottna tetszik mive a 1835- adato 165,77 zsidó említenek Viszon a 1850-ik osztrá népszámlálá ugyancsa 190,000-rő tud Ezze ellentétbe ál Fénye Ele számítása amel szerin 1842 má 241,63 zsid lakos vol a országnak Eze azonba ne hitele adatok hitele adatoka a előszö 1869 foganatosítot é azót minde tízedi évbe törvénye intézkedésse megtartot népszámlálás statisztiká közlik

13095.h

CÍMSZ Magyarorszá zsidós statisztiká

SZÓCIK zsi lakoss 1869-i Történetírói szeri Máty kirá koráb 20,000- tehe zsidós szám tör ural ala uralm köve zsidóüldöz szám apasztott Acsá szeri pragmati sanct koráb 172 Magyarorsz 2.582,0 főn népességéb 12,0 zsidóvallá vo mindössz népszámlál azonb cs harmi vármegyé terje valójáb cs 11,6 zsid mutato k 1785-b népszámlál 75,0 zsi lakosr tu 178 azonb m 83,000- mut hivatal megállapítá 1805-i összeír 130,0 főn zsidóság tünt fe e 1825-i statiszti 190,000-e a túlzottn tetszi miv 1835 adat 165,7 zsid említene Viszo 1850-i osztr népszámlál ugyancs 190,000-r tu Ezz ellentétb á Fény El számítás ame szeri 184 m 241,6 zsi lako vo országna Ez azonb n hitel adato hitel adatok elősz 186 foganatosíto azó mind tízed évb törvény intézkedéss megtarto népszámlálá statisztik közli

13095.

CÍMS Magyarorsz zsidó statisztik

SZÓCI zs lakos 1869- Történetíró szer Mát kir korá 20,000 teh zsidó szá tö ura al ural köv zsidóüldö szá apasztot Acs szer pragmat sanc korá 17 Magyarors 2.582, fő népességé 12, zsidóvall v mindöss népszámlá azon c harm vármegy terj valójá c 11, zsi mutat 1785- népszámlá 75, zs lakos t 17 azon 83,000 mu hivata megállapít 1805- összeí 130, fő zsidósá tün f 1825- statiszt 190,000- túlzott tetsz mi 183 ada 165, zsi említen Visz 1850- oszt népszámlá ugyanc 190,000- t Ez ellentét Fén E számítá am szer 18 241, zs lak v országn E azon hite adat hite adato elős 18 foganatosít az min tíze év törvén intézkedés megtart népszámlál statiszti közl

13095

CÍM Magyarors zsid statiszti

SZÓC z lako 1869 Történetír sze Má ki kor 20,00 te zsid sz t ur a ura kö zsidóüld sz apaszto Ac sze pragma san kor 1 Magyaror 2.582 f népesség 12 zsidóval mindös népszáml azo har vármeg ter valój 11 zs muta 1785 népszáml 75 z lako 1 azo 83,00 m hivat megállapí 1805 össze 130 f zsidós tü 1825 statisz 190,000 túlzot tets m 18 ad 165 zs említe Vis 1850 osz népszáml ugyan 190,000 E ellenté Fé számít a sze 1 241 z la ország azo hit ada hit adat elő 1 foganatosí a mi tíz é törvé intézkedé megtar népszámlá statiszt köz

1309

CÍ Magyaror zsi statiszt

SZÓ lak 186 Történetí sz M k ko 20,0 t zsi s u ur k zsidóül s apaszt A sz pragm sa ko Magyaro 2.58 népessé 1 zsidóva mindö népszám az ha várme te való 1 z mut 178 népszám 7 lak az 83,0 hiva megállap 180 össz 13 zsidó t 182 statis 190,00 túlzo tet 1 a 16 z említ Vi 185 os népszám ugya 190,00 ellent F számí sz 24 l orszá az hi ad hi ada el foganatos m tí törv intézked megta népszáml statisz kö