13096.htm

CÍMSZÓ: Magyarországi zsidóság statisztikája

SZÓCIKK: A hivatalos statisztika. 1868-tól 1925-ig így alakult a magyar zsidóság statisztikája:E kimutatás szerint az 1920-iki népszámlálás alapján 7.980,143 lakosból 473,310 a zsidóvallású, s hogy számuk 1910 óta 1955 lélekkel, 0,4 százalékkal gyarapodott. Látjuk azt is, hogy nem helytálló a zsidóság természetellenes szaporodásáról terjesztett állítás, mert a lakosság szaporodási százaléka 1880-1910-ig 10 százalékkal múlta felül a zsidóság szaporodását. Minden statisztika, amely ettől a megállapítástól eltérő eredményre jut: tendenciózus.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3096. címszó a lexikon => 552. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13096.htm

CÍMSZÓ: Magyarországi zsidóság statisztikája

SZÓCIKK: A hivatalos statisztika. 1868-tól 1925-ig így alakult a magyar zsidóság statisztikája:E kimutatás szerint az 1920-iki népszámlálás alapján 7.980,143 lakosból 473,310 a zsidóvallású, s hogy számuk 1910 óta 1955 lélekkel, 0,4 százalékkal gyarapodott. Látjuk azt is, hogy nem helytálló a zsidóság természetellenes szaporodásáról terjesztett állítás, mert a lakosság szaporodási százaléka 1880-1910-ig 10 százalékkal múlta felül a zsidóság szaporodását. Minden statisztika, amely ettől a megállapítástól eltérő eredményre jut: tendenciózus.

13096.ht

CÍMSZÓ Magyarország zsidósá statisztikáj

SZÓCIKK hivatalo statisztika 1868-tó 1925-i íg alakul magya zsidósá statisztikája: kimutatá szerin a 1920-ik népszámlálá alapjá 7.980,14 lakosbó 473,31 zsidóvallású hog számu 191 ót 195 lélekkel 0, százalékka gyarapodott Látju az is hog ne helytáll zsidósá természetellene szaporodásáró terjesztet állítás mer lakossá szaporodás százalék 1880-1910-i 1 százalékka múlt felü zsidósá szaporodását Minde statisztika amel ettő megállapítástó eltér eredményr jut tendenciózus

13096.h

CÍMSZ Magyarorszá zsidós statisztiká

SZÓCIK hivatal statisztik 1868-t 1925- í alaku magy zsidós statisztikája kimutat szeri 1920-i népszámlál alapj 7.980,1 lakosb 473,3 zsidóvallás ho szám 19 ó 19 lélekke 0 százalékk gyarapodot Látj a i ho n helytál zsidós természetellen szaporodásár terjeszte állítá me lakoss szaporodá százalé 1880-1910- százalékk múl fel zsidós szaporodásá Mind statisztik ame ett megállapítást elté eredmény ju tendenciózu

13096.

CÍMS Magyarorsz zsidó statisztik

SZÓCI hivata statiszti 1868- 1925 alak mag zsidó statisztikáj kimuta szer 1920- népszámlá alap 7.980, lakos 473, zsidóvallá h szá 1 1 lélekk százalék gyarapodo Lát h helytá zsidó természetelle szaporodásá terjeszt állít m lakos szaporod százal 1880-1910 százalék mú fe zsidó szaporodás Min statiszti am et megállapítás elt eredmén j tendencióz

13096

CÍM Magyarors zsid statiszti

SZÓC hivat statiszt 1868 192 ala ma zsid statisztiká kimut sze 1920 népszáml ala 7.980 lako 473 zsidóvall sz lélek százalé gyarapod Lá helyt zsid természetell szaporodás terjesz állí lako szaporo száza 1880-191 százalé m f zsid szaporodá Mi statiszt a e megállapítá el eredmé tendenció

1309

CÍ Magyaror zsi statiszt

SZÓ hiva statisz 186 19 al m zsi statisztik kimu sz 192 népszám al 7.98 lak 47 zsidóval s léle százal gyarapo L hely zsi természetel szaporodá terjes áll lak szapor száz 1880-19 százal zsi szaporod M statisz megállapít e eredm tendenci