13097.htm

CÍMSZÓ: Magyarosítás

SZÓCIKK: Magyarosítás. Államhatalmi törekvés arra, hogy a különféle nemzetiségeket beolvassza a magyar nemzeti népegységbe. A zsidóság számára 1840 után, amikor a polgárosulás lehetőségeit megnyitotta az 1840-i törvényhozás (l. Jogkiterjesztés), kezdődött a M.-i folyamat. Az elnémetesített országban főleg a különböző betelepítések folytán a germán szellem uralkodott és a nemzetiségi vidékeken is nagy államérdek fűződött hozzá, hogy a M. megkezdődjék. A zsidóságot csak a középkorból visszamaradt jogfosztottsági keretekből kellett kiszabadítani, hogy a maga erejéből megkezdhesse önmagának M.-át és ezzel megcáfolja a magyartalansága ellen elhangzott vádakat. 1840 ápr. 19. már elhangzott a legelső magyar nyelven elmondott ima a királyért és hazáért. Bauer Márkfi Henrik hitközségi jegyző vezette be ezt az újítást a szegedi templomban és Pesten Schwab Lőb főrabbi tartott agitációs beszédet a zsidók magyarosodása mellett. A beszéd hatása nyomán mozgalom indult meg a honi izraeliták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet megalapítására (l. Magyarító egylet). A pesti hitközség maga is mindent megtett a zsidók M.-ára, iskolájában olyan eredménnyel taníttatta a magyar nyelvet, hogy akkor, amikor a többi pesti iskolákban még igen háttérbe szorult a magyar nyelv, a zsidó iskoláról Damjanovics helyettes polgármester azt a jelentést tehette, hogy a tanulók nem csak szorgalomról és szép haladásról, hanem a magyar nyelvben szerzett ismereteikről is adtak bizonyítékot. Bloch-Ballagi Mór (l. o.) aki akkor már levelező tagja volt a Tudományos Akadémiának és közismert volt bibliafordítása révén, 1841 febr. 6. felhívást tett közzé a Pesti Hírlapban és febr. 4. az Atheneumban egy magyar zsidó tanítóképző intézet felállítására. A felhívást, melyet Kossuth Lajos szerkesztői ajánlása kísért, ha teljes anyagi siker nem is követte, de annyi eredménye volt, hogy az adományozásaikkal a zsidók M.-ának akciójába vonta Bugát Pált, Fogarasi Jánost, Jankovich Miklóst, Kacskovits Lajost, Kanyó Mihályt, Kerékjártó Alajost, Schedel (Toldy) Ferencet, gróf Teleki Józsefet, Török Pált, Császár Ferencet, báró Eötvös Ignácot és gróf Széchényi Istvánt. Mialatt a különféle nemzetiségek az erőszakos M. ellen a legnagyobb ellenállást fejtették ki, a zsidóságnak buzgó készsége a M. iránt kedvező hatást váltott ki. A honi izraeliták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet a pesti egyetem zsidó orvostanhallgatóinak lelkes szervezkedése folytán 1844 máj. 8. már megtarthatta első közgyűlését (l. Magyarító Egylet). Az 1848. kiadott Első Magyar Zsidó Naptár és Évkönyvben Diósy Márton titkár beszámolója már eredményekről tesz említést. A magyar szó ismeretének terjesztésére alakult egyesület már olvasótermet, könyvtárt, ingyenes magyar iskolát és óvodát tart fenn. A magyarító törekvéseket annyira igyekeztek kiszélesíteni, hogy még az egyházi életben is a magyar nyelvet akarták érvényre juttatni. A M.-sal egyenlő arányokban fejlődött ki a zsidók polgáriasodása az egész országban. A teljes emancipáció kérdése is mind jobban előtérbe került (l. Emancipáció) és mivel a zsidók magyartalansága egyre kevésbé lehetett az emancipáció akadálya és mert az a vád is alaptalanná lett, hogy a zsidók nem egyforma igyekezettel vesznek részt a gazdasági élet minden ágában, a vallásreform szükségességének jelszavát vetették fel, hogy a társadalmi egybeolvadás megtörténhessék. A zsidók magyarosodása azonban már annyira kétségtelenné vált, hogy Kossuth Lajos 1847 dec. 18. az országgyűlésen tartott beszédében elmondhatta: Bár hazám idegen ajkú népei oly hajlamot tanúsítanának nemzetiségünk előmozdítása tekintetében, mint a zsidók. E korszak jelentősebb zsidótárgyú irodalma: Névtelen röpirat: Egy Izraelita Érzelményei az 1840-iki dicsőséges Országgyűlés Végeztével (Pesten 1840); Schwab Arszlán irata: A zsidókról; Felvilágosító értekezés (Előszóval és jegyzetekkel bővítette Bloch (Ballagi) Móric Budán 1840); Gasparich Klotild esztergomi kanonok elleni polémia; Bloch (Ballagi) Móric: A zsidókról (Vajda Péter előszavával, Pesten 1840); Chorin Áron: Worte der Wahrheit und des Friedens (Ofen 1848); Chorin Áron: Sollen die Juden Bürger werden? (Pest 1848); Benedek Ignác: Ne higgy a zsidófalónak. Lélek és történelmi szempontból (Pest 1848); Friedmann Ábrahám (simándi rabbi): Az izraelita nemzetnek védelmezése (Arad 1844); Hartmann Lipót: Magyar zsidó, vagy zsidó magyar? (Pécs 1848); Herczfeld Sándor: Mi nem megyünk Amerikába, hanem itt fogunk maradni ! (Pest 1848); Horn Ede (Einhorn Ignác): Zur Judenfrage in Ungarn (Ofen 1848); Hübsch Adolf: Der Jude taugt nichts (Pest 1848); Kraus J.: Auf was grundet sich der Judenhass (Pest 1848); Österreicher Éliás: Der Jude in Ungarn, wie er war, vie er ist und wie er sein wird (Pest 1842); Raschkow Lázár: Die religiöse und politische Freiheit der Israeliten Ungarns (Győr 1848); Rosenthal Móric: A zsidó és a korszellem Európában (Pest 1841); Roth Herman: A zsidók polgárosítása ok és célszerű. Vázlat a zsidók közép- és jelenkori helyzete, jelleme-viszonyairól (Pest 1848); Schwartz Dávid: Szabadság, Egyenlőség (Eperjes 1848). (V. ö. Venetianer: «A magyar zsidóság története.»)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3097. címszó a lexikon => 564. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13097.htm

CÍMSZÓ: Magyarosítás

SZÓCIKK: Magyarosítás. Államhatalmi törekvés arra, hogy a különféle nemzetiségeket beolvassza a magyar nemzeti népegységbe. A zsidóság számára 1840 után, amikor a polgárosulás lehetőségeit megnyitotta az 1840-i törvényhozás l. Jogkiterjesztés , kezdődött a M.-i folyamat. Az elnémetesített országban főleg a különböző betelepítések folytán a germán szellem uralkodott és a nemzetiségi vidékeken is nagy államérdek fűződött hozzá, hogy a M. megkezdődjék. A zsidóságot csak a középkorból visszamaradt jogfosztottsági keretekből kellett kiszabadítani, hogy a maga erejéből megkezdhesse önmagának M.-át és ezzel megcáfolja a magyartalansága ellen elhangzott vádakat. 1840 ápr. 19. már elhangzott a legelső magyar nyelven elmondott ima a királyért és hazáért. Bauer Márkfi Henrik hitközségi jegyző vezette be ezt az újítást a szegedi templomban és Pesten Schwab Lőb főrabbi tartott agitációs beszédet a zsidók magyarosodása mellett. A beszéd hatása nyomán mozgalom indult meg a honi izraeliták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet megalapítására l. Magyarító egylet . A pesti hitközség maga is mindent megtett a zsidók M.-ára, iskolájában olyan eredménnyel taníttatta a magyar nyelvet, hogy akkor, amikor a többi pesti iskolákban még igen háttérbe szorult a magyar nyelv, a zsidó iskoláról Damjanovics helyettes polgármester azt a jelentést tehette, hogy a tanulók nem csak szorgalomról és szép haladásról, hanem a magyar nyelvben szerzett ismereteikről is adtak bizonyítékot. Bloch-Ballagi Mór l. o. aki akkor már levelező tagja volt a Tudományos Akadémiának és közismert volt bibliafordítása révén, 1841 febr. 6. felhívást tett közzé a Pesti Hírlapban és febr. 4. az Atheneumban egy magyar zsidó tanítóképző intézet felállítására. A felhívást, melyet Kossuth Lajos szerkesztői ajánlása kísért, ha teljes anyagi siker nem is követte, de annyi eredménye volt, hogy az adományozásaikkal a zsidók M.-ának akciójába vonta Bugát Pált, Fogarasi Jánost, Jankovich Miklóst, Kacskovits Lajost, Kanyó Mihályt, Kerékjártó Alajost, Schedel Toldy Ferencet, gróf Teleki Józsefet, Török Pált, Császár Ferencet, báró Eötvös Ignácot és gróf Széchényi Istvánt. Mialatt a különféle nemzetiségek az erőszakos M. ellen a legnagyobb ellenállást fejtették ki, a zsidóságnak buzgó készsége a M. iránt kedvező hatást váltott ki. A honi izraeliták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet a pesti egyetem zsidó orvostanhallgatóinak lelkes szervezkedése folytán 1844 máj. 8. már megtarthatta első közgyűlését l. Magyarító Egylet . Az 1848. kiadott Első Magyar Zsidó Naptár és Évkönyvben Diósy Márton titkár beszámolója már eredményekről tesz említést. A magyar szó ismeretének terjesztésére alakult egyesület már olvasótermet, könyvtárt, ingyenes magyar iskolát és óvodát tart fenn. A magyarító törekvéseket annyira igyekeztek kiszélesíteni, hogy még az egyházi életben is a magyar nyelvet akarták érvényre juttatni. A M.-sal egyenlő arányokban fejlődött ki a zsidók polgáriasodása az egész országban. A teljes emancipáció kérdése is mind jobban előtérbe került l. Emancipáció és mivel a zsidók magyartalansága egyre kevésbé lehetett az emancipáció akadálya és mert az a vád is alaptalanná lett, hogy a zsidók nem egyforma igyekezettel vesznek részt a gazdasági élet minden ágában, a vallásreform szükségességének jelszavát vetették fel, hogy a társadalmi egybeolvadás megtörténhessék. A zsidók magyarosodása azonban már annyira kétségtelenné vált, hogy Kossuth Lajos 1847 dec. 18. az országgyűlésen tartott beszédében elmondhatta: Bár hazám idegen ajkú népei oly hajlamot tanúsítanának nemzetiségünk előmozdítása tekintetében, mint a zsidók. E korszak jelentősebb zsidótárgyú irodalma: Névtelen röpirat: Egy Izraelita Érzelményei az 1840-iki dicsőséges Országgyűlés Végeztével Pesten 1840 ; Schwab Arszlán irata: A zsidókról; Felvilágosító értekezés Előszóval és jegyzetekkel bővítette Bloch Ballagi Móric Budán 1840 ; Gasparich Klotild esztergomi kanonok elleni polémia; Bloch Ballagi Móric: A zsidókról Vajda Péter előszavával, Pesten 1840 ; Chorin Áron: Worte der Wahrheit und des Friedens Ofen 1848 ; Chorin Áron: Sollen die Juden Bürger werden? Pest 1848 ; Benedek Ignác: Ne higgy a zsidófalónak. Lélek és történelmi szempontból Pest 1848 ; Friedmann Ábrahám simándi rabbi : Az izraelita nemzetnek védelmezése Arad 1844 ; Hartmann Lipót: Magyar zsidó, vagy zsidó magyar? Pécs 1848 ; Herczfeld Sándor: Mi nem megyünk Amerikába, hanem itt fogunk maradni ! Pest 1848 ; Horn Ede Einhorn Ignác : Zur Judenfrage in Ungarn Ofen 1848 ; Hübsch Adolf: Der Jude taugt nichts Pest 1848 ; Kraus J.: Auf was grundet sich der Judenhass Pest 1848 ; Österreicher Éliás: Der Jude in Ungarn, wie er war, vie er ist und wie er sein wird Pest 1842 ; Raschkow Lázár: Die religiöse und politische Freiheit der Israeliten Ungarns Győr 1848 ; Rosenthal Móric: A zsidó és a korszellem Európában Pest 1841 ; Roth Herman: A zsidók polgárosítása ok és célszerű. Vázlat a zsidók közép- és jelenkori helyzete, jelleme-viszonyairól Pest 1848 ; Schwartz Dávid: Szabadság, Egyenlőség Eperjes 1848 . V. ö. Venetianer: A magyar zsidóság története.

13097.ht

CÍMSZÓ Magyarosítá

SZÓCIKK Magyarosítás Államhatalm törekvé arra hog különfél nemzetiségeke beolvassz magya nemzet népegységbe zsidósá számár 184 után amiko polgárosulá lehetőségei megnyitott a 1840- törvényhozá l Jogkiterjeszté kezdődöt M.- folyamat A elnémetesítet országba főle különböz betelepítése folytá germá szelle uralkodot é nemzetiség vidékeke i nag államérde fűződöt hozzá hog M megkezdődjék zsidóságo csa középkorbó visszamarad jogfosztottság keretekbő kellet kiszabadítani hog mag erejébő megkezdhess önmagána M.-á é ezze megcáfolj magyartalanság elle elhangzot vádakat 184 ápr 19 má elhangzot legels magya nyelve elmondot im királyér é hazáért Baue Márkf Henri hitközség jegyz vezett b ez a újítás szeged templomba é Peste Schwa Lő főrabb tartot agitáció beszéde zsidó magyarosodás mellett beszé hatás nyomá mozgalo indul me hon izraelitá köz magya nyelve terjeszt pest egyle megalapításár l Magyarít egyle pest hitközsé mag i minden megtet zsidó M.-ára iskolájába olya eredménnye taníttatt magya nyelvet hog akkor amiko több pest iskolákba mé ige háttérb szorul magya nyelv zsid iskoláró Damjanovic helyette polgármeste az jelentés tehette hog tanuló ne csa szorgalomró é szé haladásról hane magya nyelvbe szerzet ismereteikrő i adta bizonyítékot Bloch-Ballag Mó l o ak akko má levelez tagj vol Tudományo Akadémiána é közismer vol bibliafordítás révén 184 febr 6 felhívás tet közz Pest Hírlapba é febr 4 a Atheneumba eg magya zsid tanítóképz intéze felállítására felhívást melye Kossut Lajo szerkesztő ajánlás kísért h telje anyag sike ne i követte d anny eredmény volt hog a adományozásaikka zsidó M.-ána akciójáb vont Bugá Pált Fogaras Jánost Jankovic Miklóst Kacskovit Lajost Kany Mihályt Kerékjárt Alajost Schede Told Ferencet gró Telek Józsefet Törö Pált Császá Ferencet bár Eötvö Ignáco é gró Széchény Istvánt Mialat különfél nemzetisége a erőszako M elle legnagyob ellenállás fejtetté ki zsidóságna buzg készség M irán kedvez hatás váltot ki hon izraelitá köz magya nyelve terjeszt pest egyle pest egyete zsid orvostanhallgatóina lelke szervezkedés folytá 184 máj 8 má megtarthatt els közgyűlésé l Magyarít Egyle A 1848 kiadot Els Magya Zsid Naptá é Évkönyvbe Diós Márto titká beszámolój má eredményekrő tes említést magya sz ismereténe terjesztésér alakul egyesüle má olvasótermet könyvtárt ingyene magya iskolá é óvodá tar fenn magyarít törekvéseke annyir igyekezte kiszélesíteni hog mé a egyház életbe i magya nyelve akartá érvényr juttatni M.-sa egyenl arányokba fejlődöt k zsidó polgáriasodás a egés országban telje emancipáci kérdés i min jobba előtérb kerül l Emancipáci é mive zsidó magyartalanság egyr kevésb lehetet a emancipáci akadály é mer a vá i alaptalann lett hog zsidó ne egyform igyekezette veszne rész gazdaság éle minde ágában vallásrefor szükségességéne jelszavá vetetté fel hog társadalm egybeolvadá megtörténhessék zsidó magyarosodás azonba má annyir kétségtelenn vált hog Kossut Lajo 184 dec 18 a országgyűlése tartot beszédébe elmondhatta Bá hazá idege ajk népe ol hajlamo tanúsítanána nemzetiségün előmozdítás tekintetében min zsidók korsza jelentőseb zsidótárgy irodalma Névtele röpirat Eg Izraelit Érzelménye a 1840-ik dicsősége Országgyűlé Végeztéve Peste 184 Schwa Arszlá irata zsidókról Felvilágosít értekezé Előszóva é jegyzetekke bővített Bloc Ballag Móri Budá 184 Gasparic Klotil esztergom kanono ellen polémia Bloc Ballag Móric zsidókró Vajd Péte előszavával Peste 184 Chori Áron Wort de Wahrhei un de Frieden Ofe 184 Chori Áron Solle di Jude Bürge werden Pes 184 Benede Ignác N higg zsidófalónak Léle é történelm szempontbó Pes 184 Friedman Ábrahá simánd rabb A izraelit nemzetne védelmezés Ara 184 Hartman Lipót Magya zsidó vag zsid magyar Péc 184 Herczfel Sándor M ne megyün Amerikába hane it fogun maradn Pes 184 Hor Ed Einhor Igná Zu Judenfrag i Ungar Ofe 184 Hübsc Adolf De Jud taug nicht Pes 184 Krau J. Au wa grunde sic de Judenhas Pes 184 Österreiche Éliás De Jud i Ungarn wi e war vi e is un wi e sei wir Pes 184 Raschko Lázár Di religiös un politisch Freihei de Israelite Ungarn Győ 184 Rosentha Móric zsid é korszelle Európába Pes 184 Rot Herman zsidó polgárosítás o é célszerű Vázla zsidó közép é jelenkor helyzete jelleme-viszonyairó Pes 184 Schwart Dávid Szabadság Egyenlősé Eperje 184 V ö Venetianer magya zsidósá története

13097.h

CÍMSZ Magyarosít

SZÓCIK Magyarosítá Államhatal törekv arr ho különfé nemzetiségek beolvass magy nemze népegységb zsidós számá 18 utá amik polgárosul lehetősége megnyitot 1840 törvényhoz Jogkiterjeszt kezdődö M. folyama elnémetesíte országb fől különbö betelepítés folyt germ szell uralkodo nemzetisé vidékek na államérd fűződö hozz ho megkezdődjé zsidóság cs középkorb visszamara jogfosztottsá keretekb kelle kiszabadítan ho ma erejéb megkezdhes önmagán M.- ezz megcáfol magyartalansá ell elhangzo vádaka 18 áp 1 m elhangzo legel magy nyelv elmondo i királyé hazáér Bau Márk Henr hitközsé jegy vezet e újítá szege templomb Pest Schw L főrab tarto agitáci beszéd zsid magyarosodá mellet besz hatá nyom mozgal indu m ho izraelit kö magy nyelv terjesz pes egyl megalapításá Magyarí egyl pes hitközs ma minde megte zsid M.-ár iskolájáb oly eredménny taníttat magy nyelve ho akko amik töb pes iskolákb m ig háttér szoru magy nyel zsi iskolár Damjanovi helyett polgármest a jelenté tehett ho tanul n cs szorgalomr sz haladásró han magy nyelvb szerze ismereteikr adt bizonyítéko Bloch-Balla M a akk m levele tag vo Tudomány Akadémián közisme vo bibliafordítá révé 18 feb felhívá te köz Pes Hírlapb feb Atheneumb e magy zsi tanítókép intéz felállításár felhívás mely Kossu Laj szerkeszt ajánlá kísér telj anya sik n követt ann eredmén vol ho adományozásaikk zsid M.-án akciójá von Bug Pál Fogara János Jankovi Miklós Kacskovi Lajos Kan Mihály Kerékjár Alajos Sched Tol Ference gr Tele Józsefe Tör Pál Csász Ference bá Eötv Ignác gr Széchén István Miala különfé nemzetiség erőszak ell legnagyo ellenállá fejtett k zsidóságn buz készsé irá kedve hatá válto k ho izraelit kö magy nyelv terjesz pes egyl pes egyet zsi orvostanhallgatóin lelk szervezkedé folyt 18 má m megtarthat el közgyűlés Magyarí Egyl 184 kiado El Magy Zsi Napt Évkönyvb Dió Márt titk beszámoló m eredményekr te említés magy s ismeretén terjesztésé alaku egyesül m olvasóterme könyvtár ingyen magy iskol óvod ta fen magyarí törekvések annyi igyekezt kiszélesíten ho m egyhá életb magy nyelv akart érvény juttatn M.-s egyen arányokb fejlődö zsid polgáriasodá egé országba telj emancipác kérdé mi jobb előtér kerü Emancipác miv zsid magyartalansá egy kevés lehete emancipác akadál me v alaptalan let ho zsid n egyfor igyekezett veszn rés gazdasá él mind ágába vallásrefo szükségességén jelszav vetett fe ho társadal egybeolvad megtörténhessé zsid magyarosodá azonb m annyi kétségtelen vál ho Kossu Laj 18 de 1 országgyűlés tarto beszédéb elmondhatt B haz ideg aj nép o hajlam tanúsítanán nemzetiségü előmozdítá tekintetébe mi zsidó korsz jelentőse zsidótárg irodalm Névtel röpira E Izraeli Érzelmény 1840-i dicsőség Országgyűl Végeztév Pest 18 Schw Arszl irat zsidókró Felvilágosí értekez Előszóv jegyzetekk bővítet Blo Balla Mór Bud 18 Gaspari Kloti esztergo kanon elle polémi Blo Balla Móri zsidókr Vaj Pét előszaváva Pest 18 Chor Áro Wor d Wahrhe u d Friede Of 18 Chor Áro Soll d Jud Bürg werde Pe 18 Bened Igná hig zsidófalóna Lél történel szempontb Pe 18 Friedma Ábrah simán rab izraeli nemzetn védelmezé Ar 18 Hartma Lipó Magy zsid va zsi magya Pé 18 Herczfe Sándo n megyü Amerikáb han i fogu marad Pe 18 Ho E Einho Ign Z Judenfra Unga Of 18 Hübs Adol D Ju tau nich Pe 18 Kra J A w grund si d Judenha Pe 18 Österreich Éliá D Ju Ungar w wa v i u w se wi Pe 18 Raschk Lázá D religiö u politisc Freihe d Israelit Ungar Gy 18 Rosenth Móri zsi korszell Európáb Pe 18 Ro Herma zsid polgárosítá célszer Vázl zsid közé jelenko helyzet jelleme-viszonyair Pe 18 Schwar Dávi Szabadsá Egyenlős Eperj 18 Venetiane magy zsidós történet

13097.

CÍMS Magyarosí

SZÓCI Magyarosít Államhata törek ar h különf nemzetisége beolvas mag nemz népegység zsidó szám 1 ut ami polgárosu lehetőség megnyito 184 törvényho Jogkiterjesz kezdőd M folyam elnémetesít ország fő különb betelepíté foly ger szel uralkod nemzetis vidéke n államér fűződ hoz h megkezdődj zsidósá c középkor visszamar jogfosztotts keretek kell kiszabadíta h m erejé megkezdhe önmagá M. ez megcáfo magyartalans el elhangz vádak 1 á elhangz lege mag nyel elmond király hazáé Ba Már Hen hitközs jeg veze újít szeg templom Pes Sch főra tart agitác beszé zsi magyarosod melle bes hat nyo mozga ind h izraeli k mag nyel terjes pe egy megalapítás Magyar egy pe hitköz m mind megt zsi M.-á iskolájá ol eredménn tanítta mag nyelv h akk ami tö pe iskolák i hátté szor mag nye zs iskolá Damjanov helyet polgármes jelent tehet h tanu c szorgalom s haladásr ha mag nyelv szerz ismereteik ad bizonyíték Bloch-Ball ak level ta v Tudomán Akadémiá közism v bibliafordít rév 1 fe felhív t kö Pe Hírlap fe Atheneum mag zs tanítóké inté felállításá felhívá mel Koss La szerkesz ajánl kísé tel any si követ an eredmé vo h adományozásaik zsi M.-á akciój vo Bu Pá Fogar Jáno Jankov Mikló Kacskov Lajo Ka Mihál Kerékjá Alajo Sche To Ferenc g Tel József Tö Pá Csás Ferenc b Eöt Igná g Széché Istvá Mial különf nemzetisé erősza el legnagy ellenáll fejtet zsidóság bu készs ir kedv hat vált h izraeli k mag nyel terjes pe egy pe egye zs orvostanhallgatói lel szervezked foly 1 m megtartha e közgyűlé Magyar Egy 18 kiad E Mag Zs Nap Évkönyv Di Már tit beszámol eredmények t említé mag ismereté terjesztés alak egyesü olvasóterm könyvtá ingye mag isko óvo t fe magyar törekvése anny igyekez kiszélesíte h egyh élet mag nyel akar érvén juttat M.- egye arányok fejlőd zsi polgáriasod eg országb tel emancipá kérd m job előté ker Emancipá mi zsi magyartalans eg kevé lehet emancipá akadá m alaptala le h zsi egyfo igyekezet vesz ré gazdas é min ágáb vallásref szükségességé jelsza vetet f h társada egybeolva megtörténhess zsi magyarosod azon anny kétségtele vá h Koss La 1 d országgyűlé tart beszédé elmondhat ha ide a né hajla tanúsítaná nemzetiség előmozdít tekintetéb m zsid kors jelentős zsidótár irodal Névte röpir Izrael Érzelmén 1840- dicsősé Országgyű Végezté Pes 1 Sch Arsz ira zsidókr Felvilágos érteke Előszó jegyzetek bővíte Bl Ball Mó Bu 1 Gaspar Klot eszterg kano ell polém Bl Ball Mór zsidók Va Pé előszaváv Pes 1 Cho Ár Wo Wahrh Fried O 1 Cho Ár Sol Ju Bür werd P 1 Bene Ign hi zsidófalón Lé történe szempont P 1 Friedm Ábra simá ra izrael nemzet védelmez A 1 Hartm Lip Mag zsi v zs magy P 1 Herczf Sánd megy Ameriká ha fog mara P 1 H Einh Ig Judenfr Ung O 1 Hüb Ado J ta nic P 1 Kr grun s Judenh P 1 Österreic Éli J Unga w s w P 1 Rasch Láz religi politis Freih Israeli Unga G 1 Rosent Mór zs korszel Európá P 1 R Herm zsi polgárosít célsze Váz zsi köz jelenk helyze jelleme-viszonyai P 1 Schwa Dáv Szabads Egyenlő Eper 1 Venetian mag zsidó történe

13097

CÍM Magyaros

SZÓC Magyarosí Államhat töre a külön nemzetiség beolva ma nem népegysé zsid szá u am polgáros lehetősé megnyit 18 törvényh Jogkiterjes kezdő folya elnémetesí orszá f külön betelepít fol ge sze uralko nemzeti vidék államé fűző ho megkezdőd zsidós középko visszama jogfosztott kerete kel kiszabadít erej megkezdh önmag M e megcáf magyartalan e elhang váda elhang leg ma nye elmon királ hazá B Má He hitköz je vez újí sze templo Pe Sc főr tar agitá besz zs magyaroso mell be ha ny mozg in izrael ma nye terje p eg megalapítá Magya eg p hitkö min meg zs M.- iskoláj o eredmén tanítt ma nyel ak am t p iskolá hátt szo ma ny z iskol Damjano helye polgárme jelen tehe tan szorgalo haladás h ma nyel szer ismeretei a bizonyíté Bloch-Bal a leve t Tudomá Akadémi közis bibliafordí ré f felhí k P Hírla f Atheneu ma z tanítók int felállítás felhív me Kos L szerkes aján kís te an s köve a eredm v adományozásai zs M.- akció v B P Foga Ján Janko Mikl Kacsko Laj K Mihá Kerékj Alaj Sch T Feren Te Józse T P Csá Feren Eö Ign Széch Istv Mia külön nemzetis erősz e legnag ellenál fejte zsidósá b kész i ked ha vál izrael ma nye terje p eg p egy z orvostanhallgató le szervezke fol megtarth közgyűl Magya Eg 1 kia Ma Z Na Évköny D Má ti beszámo eredménye említ ma ismeret terjeszté ala egyes olvasóter könyvt ingy ma isk óv f magya törekvés ann igyeke kiszélesít egy éle ma nye aka érvé jutta M. egy arányo fejlő zs polgáriaso e ország te emancip kér jo előt ke Emancip m zs magyartalan e kev lehe emancip akad alaptal l zs egyf igyekeze ves r gazda mi ágá vallásre szükségesség jelsz vete társad egybeolv megtörténhes zs magyaroso azo ann kétségtel v Kos L országgyűl tar beszéd elmondha h id n hajl tanúsítan nemzetisé előmozdí tekinteté zsi kor jelentő zsidótá iroda Névt röpi Izrae Érzelmé 1840 dicsős Országgy Végezt Pe Sc Ars ir zsidók Felvilágo értek Elősz jegyzete bővít B Bal M B Gaspa Klo eszter kan el polé B Bal Mó zsidó V P előszavá Pe Ch Á W Wahr Frie Ch Á So J Bü wer Ben Ig h zsidófaló L történ szempon Fried Ábr sim r izrae nemze védelme Hart Li Ma zs z mag Hercz Sán meg Amerik h fo mar Ein I Judenf Un Hü Ad t ni K gru Juden Österrei Él Ung Rasc Lá relig politi Frei Israel Ung Rosen Mó z korsze Európ Her zs polgárosí célsz Vá zs kö jelen helyz jelleme-viszonya Schw Dá Szabad Egyenl Epe Venetia ma zsid történ

1309

CÍ Magyaro

SZÓ Magyaros Államha tör külö nemzetisé beolv m ne népegys zsi sz a polgáro lehetős megnyi 1 törvény Jogkiterje kezd foly elnémetes orsz külö betelepí fo g sz uralk nemzet vidé állam fűz h megkezdő zsidó középk visszam jogfosztot keret ke kiszabadí ere megkezd önma megcá magyartala elhan vád elhan le m ny elmo kirá haz M H hitkö j ve új sz templ P S fő ta agit bes z magyaros mel b h n moz i izrae m ny terj e megalapít Magy e hitk mi me z M. iskolá eredmé tanít m nye a a iskol hát sz m n isko Damjan hely polgárm jele teh ta szorgal haladá m nye sze ismerete bizonyít Bloch-Ba lev Tudom Akadém közi bibliaford r felh Hírl Athene m tanító in felállítá felhí m Ko szerke ajá kí t a köv ered adományozása z M. akci Fog Já Jank Mik Kacsk La Mih Kerék Ala Sc Fere T Józs Cs Fere E Ig Széc Ist Mi külö nemzeti erős legna ellená fejt zsidós kés ke h vá izrae m ny terj e eg orvostanhallgat l szervezk fo megtart közgyű Magy E ki M N Évkön M t beszám eredmény emlí m ismere terjeszt al egye olvasóte könyv ing m is ó magy törekvé an igyek kiszélesí eg él m ny ak érv jutt M eg arány fejl z polgárias orszá t emanci ké j elő k Emanci z magyartala ke leh emanci aka alapta z egy igyekez ve gazd m ág vallásr szükségessé jels vet társa egybeol megtörténhe z magyaros az an kétségte Ko országgyű ta beszé elmondh i haj tanúsíta nemzetis előmozd tekintet zs ko jelent zsidót irod Név röp Izra Érzelm 184 dicső Országg Végez P S Ar i zsidó Felvilág érte Elős jegyzet bőví Ba Gasp Kl eszte ka e pol Ba M zsid előszav P C Wah Fri C S B we Be I zsidófal törté szempo Frie Áb si izra nemz védelm Har L M z ma Herc Sá me Ameri f ma Ei Juden U H A n gr Jude Österre É Un Ras L reli polit Fre Israe Un Rose M korsz Euró He z polgáros céls V z k jele hely jelleme-viszony Sch D Szaba Egyen Ep Veneti m zsi törté