13098.htm

CÍMSZÓ: Magyarosítás

SZÓCIKK: "is adtak bizonyítékot. Bloch-Ballagi Mór (l. o.) aki akkor már levelező tagja volt a Tudományos Akadémiának és közismert volt bibliafordítása révén, 1841 febr. 6. felhívást tett közzé a Pesti Hírlapban és febr. 4. az Atheneumban egy magyar zsidó tanítóképző intézet felállítására. A felhívást, melyet Kossuth Lajos szerkesztői ajánlása kísért, ha teljes anyagi siker nem is követte, de annyi eredménye volt, hogy az adományozásaikkal a zsidók M.-ának akciójába vonta Bugát Pált, Fogarasi Jánost, Jankovich Miklóst, Kacskovits Lajost, Kanyó Mihályt, Kerékjártó Alajost, Schedel (Toldy) Ferencet, gróf Teleki Józsefet, Török Pált, Császár Ferencet, báró Eötvös Ignácot és gróf Széchényi Istvánt. Mialatt a különféle nemzetiségek az erőszakos M. ellen a legnagyobb ellenállást fejtették ki, a zsidóságnak buzgó készsége a M. iránt kedvező hatást váltott ki. A honi izraeliták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet a pesti egyetem zsidó orvostanhallgatóinak lelkes szervezkedése folytán 1844 máj. 8. már megtarthatta első közgyűlését (l. Magyarító Egylet). Az 1848. kiadott Első Magyar Zsidó Naptár és Évkönyvben Diósy Márton titkár beszámolója már eredményekről tesz említést. A magyar szó ismeretének terjesztésére alakult egyesület már olvasótermet, könyvtárt, ingyenes magyar iskolát és óvodát tart fenn. A magyarító törekvéseket annyira igyekeztek kiszélesíteni, hogy még az egyházi életben is a magyar nyelvet akarták érvényre juttatni. A M.-sal egyenlő arányokban fejlődött ki a zsidók polgáriasodása az egész országban. A teljes emancipáció kérdése is mind jobban előtérbe került (l. Emancipáció) és mivel a zsidók magyartalansága egyre kevésbé lehetett az emancipáció akadálya és mert az a vád is alaptalanná lett, hogy a zsidók nem egyforma igyekezettel vesznek részt a gazdasági élet minden ágában, a vallásreform szükségességének jelszavát vetették fel, hogy a társadalmi egybeolvadás megtörténhessék. A zsidók magyarosodása azonban már annyira kétségtelenné vált, hogy Kossuth Lajos 1847 dec. 18. az országgyűlésen tartott beszédében elmondhatta: Bár hazám idegen ajkú népei oly hajlamot tanúsítanának nemzetiségünk előmozdítása tekintetében, mint a zsidók. E korszak jelentősebb zsidótárgyú irodalma: Névtelen röpirat: Egy Izraelita Érzelményei az 1840-iki dicsőséges Országgyűlés Végeztével (Pesten 1840); Schwab Arszlán irata: A zsidókról; Felvilágosító értekezés (Előszóval és jegyzetekkel bővítette Bloch (Ballagi) Móric Budán 1840); Gasparich Klotild esztergomi kanonok elleni polémia; Bloch (Ballagi) Móric: A zsidókról (Vajda Péter előszavával, Pesten 1840); Chorin Áron: Worte der Wahrheit und des Friedens (Ofen 1848); Chorin Áron: Sollen die Juden Bürger werden? (Pest 1848); Benedek Ignác: Ne higgy a zsidófalónak. Lélek és történelmi szempontból (Pest 1848); Friedmann Ábrahám (simándi rabbi): Az izraelita nemzetnek védelmezése (Arad 1844); Hartmann Lipót: Magyar zsidó, vagy zsidó magyar? (Pécs 1848); Herczfeld Sándor: Mi nem megyünk Amerikába, hanem itt fogunk maradni ! (Pest 1848); Horn Ede"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3098. címszó a lexikon => 564. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13098.htm

CÍMSZÓ: Magyarosítás

SZÓCIKK: is adtak bizonyítékot. Bloch-Ballagi Mór l. o. aki akkor már levelező tagja volt a Tudományos Akadémiának és közismert volt bibliafordítása révén, 1841 febr. 6. felhívást tett közzé a Pesti Hírlapban és febr. 4. az Atheneumban egy magyar zsidó tanítóképző intézet felállítására. A felhívást, melyet Kossuth Lajos szerkesztői ajánlása kísért, ha teljes anyagi siker nem is követte, de annyi eredménye volt, hogy az adományozásaikkal a zsidók M.-ának akciójába vonta Bugát Pált, Fogarasi Jánost, Jankovich Miklóst, Kacskovits Lajost, Kanyó Mihályt, Kerékjártó Alajost, Schedel Toldy Ferencet, gróf Teleki Józsefet, Török Pált, Császár Ferencet, báró Eötvös Ignácot és gróf Széchényi Istvánt. Mialatt a különféle nemzetiségek az erőszakos M. ellen a legnagyobb ellenállást fejtették ki, a zsidóságnak buzgó készsége a M. iránt kedvező hatást váltott ki. A honi izraeliták közt magyar nyelvet terjesztő pesti egylet a pesti egyetem zsidó orvostanhallgatóinak lelkes szervezkedése folytán 1844 máj. 8. már megtarthatta első közgyűlését l. Magyarító Egylet . Az 1848. kiadott Első Magyar Zsidó Naptár és Évkönyvben Diósy Márton titkár beszámolója már eredményekről tesz említést. A magyar szó ismeretének terjesztésére alakult egyesület már olvasótermet, könyvtárt, ingyenes magyar iskolát és óvodát tart fenn. A magyarító törekvéseket annyira igyekeztek kiszélesíteni, hogy még az egyházi életben is a magyar nyelvet akarták érvényre juttatni. A M.-sal egyenlő arányokban fejlődött ki a zsidók polgáriasodása az egész országban. A teljes emancipáció kérdése is mind jobban előtérbe került l. Emancipáció és mivel a zsidók magyartalansága egyre kevésbé lehetett az emancipáció akadálya és mert az a vád is alaptalanná lett, hogy a zsidók nem egyforma igyekezettel vesznek részt a gazdasági élet minden ágában, a vallásreform szükségességének jelszavát vetették fel, hogy a társadalmi egybeolvadás megtörténhessék. A zsidók magyarosodása azonban már annyira kétségtelenné vált, hogy Kossuth Lajos 1847 dec. 18. az országgyűlésen tartott beszédében elmondhatta: Bár hazám idegen ajkú népei oly hajlamot tanúsítanának nemzetiségünk előmozdítása tekintetében, mint a zsidók. E korszak jelentősebb zsidótárgyú irodalma: Névtelen röpirat: Egy Izraelita Érzelményei az 1840-iki dicsőséges Országgyűlés Végeztével Pesten 1840 ; Schwab Arszlán irata: A zsidókról; Felvilágosító értekezés Előszóval és jegyzetekkel bővítette Bloch Ballagi Móric Budán 1840 ; Gasparich Klotild esztergomi kanonok elleni polémia; Bloch Ballagi Móric: A zsidókról Vajda Péter előszavával, Pesten 1840 ; Chorin Áron: Worte der Wahrheit und des Friedens Ofen 1848 ; Chorin Áron: Sollen die Juden Bürger werden? Pest 1848 ; Benedek Ignác: Ne higgy a zsidófalónak. Lélek és történelmi szempontból Pest 1848 ; Friedmann Ábrahám simándi rabbi : Az izraelita nemzetnek védelmezése Arad 1844 ; Hartmann Lipót: Magyar zsidó, vagy zsidó magyar? Pécs 1848 ; Herczfeld Sándor: Mi nem megyünk Amerikába, hanem itt fogunk maradni ! Pest 1848 ; Horn Ede

13098.ht

CÍMSZÓ Magyarosítá

SZÓCIKK i adta bizonyítékot Bloch-Ballag Mó l o ak akko má levelez tagj vol Tudományo Akadémiána é közismer vol bibliafordítás révén 184 febr 6 felhívás tet közz Pest Hírlapba é febr 4 a Atheneumba eg magya zsid tanítóképz intéze felállítására felhívást melye Kossut Lajo szerkesztő ajánlás kísért h telje anyag sike ne i követte d anny eredmény volt hog a adományozásaikka zsidó M.-ána akciójáb vont Bugá Pált Fogaras Jánost Jankovic Miklóst Kacskovit Lajost Kany Mihályt Kerékjárt Alajost Schede Told Ferencet gró Telek Józsefet Törö Pált Császá Ferencet bár Eötvö Ignáco é gró Széchény Istvánt Mialat különfél nemzetisége a erőszako M elle legnagyob ellenállás fejtetté ki zsidóságna buzg készség M irán kedvez hatás váltot ki hon izraelitá köz magya nyelve terjeszt pest egyle pest egyete zsid orvostanhallgatóina lelke szervezkedés folytá 184 máj 8 má megtarthatt els közgyűlésé l Magyarít Egyle A 1848 kiadot Els Magya Zsid Naptá é Évkönyvbe Diós Márto titká beszámolój má eredményekrő tes említést magya sz ismereténe terjesztésér alakul egyesüle má olvasótermet könyvtárt ingyene magya iskolá é óvodá tar fenn magyarít törekvéseke annyir igyekezte kiszélesíteni hog mé a egyház életbe i magya nyelve akartá érvényr juttatni M.-sa egyenl arányokba fejlődöt k zsidó polgáriasodás a egés országban telje emancipáci kérdés i min jobba előtérb kerül l Emancipáci é mive zsidó magyartalanság egyr kevésb lehetet a emancipáci akadály é mer a vá i alaptalann lett hog zsidó ne egyform igyekezette veszne rész gazdaság éle minde ágában vallásrefor szükségességéne jelszavá vetetté fel hog társadalm egybeolvadá megtörténhessék zsidó magyarosodás azonba má annyir kétségtelenn vált hog Kossut Lajo 184 dec 18 a országgyűlése tartot beszédébe elmondhatta Bá hazá idege ajk népe ol hajlamo tanúsítanána nemzetiségün előmozdítás tekintetében min zsidók korsza jelentőseb zsidótárgy irodalma Névtele röpirat Eg Izraelit Érzelménye a 1840-ik dicsősége Országgyűlé Végeztéve Peste 184 Schwa Arszlá irata zsidókról Felvilágosít értekezé Előszóva é jegyzetekke bővített Bloc Ballag Móri Budá 184 Gasparic Klotil esztergom kanono ellen polémia Bloc Ballag Móric zsidókró Vajd Péte előszavával Peste 184 Chori Áron Wort de Wahrhei un de Frieden Ofe 184 Chori Áron Solle di Jude Bürge werden Pes 184 Benede Ignác N higg zsidófalónak Léle é történelm szempontbó Pes 184 Friedman Ábrahá simánd rabb A izraelit nemzetne védelmezés Ara 184 Hartman Lipót Magya zsidó vag zsid magyar Péc 184 Herczfel Sándor M ne megyün Amerikába hane it fogun maradn Pes 184 Hor Ed

13098.h

CÍMSZ Magyarosít

SZÓCIK adt bizonyítéko Bloch-Balla M a akk m levele tag vo Tudomány Akadémián közisme vo bibliafordítá révé 18 feb felhívá te köz Pes Hírlapb feb Atheneumb e magy zsi tanítókép intéz felállításár felhívás mely Kossu Laj szerkeszt ajánlá kísér telj anya sik n követt ann eredmén vol ho adományozásaikk zsid M.-án akciójá von Bug Pál Fogara János Jankovi Miklós Kacskovi Lajos Kan Mihály Kerékjár Alajos Sched Tol Ference gr Tele Józsefe Tör Pál Csász Ference bá Eötv Ignác gr Széchén István Miala különfé nemzetiség erőszak ell legnagyo ellenállá fejtett k zsidóságn buz készsé irá kedve hatá válto k ho izraelit kö magy nyelv terjesz pes egyl pes egyet zsi orvostanhallgatóin lelk szervezkedé folyt 18 má m megtarthat el közgyűlés Magyarí Egyl 184 kiado El Magy Zsi Napt Évkönyvb Dió Márt titk beszámoló m eredményekr te említés magy s ismeretén terjesztésé alaku egyesül m olvasóterme könyvtár ingyen magy iskol óvod ta fen magyarí törekvések annyi igyekezt kiszélesíten ho m egyhá életb magy nyelv akart érvény juttatn M.-s egyen arányokb fejlődö zsid polgáriasodá egé országba telj emancipác kérdé mi jobb előtér kerü Emancipác miv zsid magyartalansá egy kevés lehete emancipác akadál me v alaptalan let ho zsid n egyfor igyekezett veszn rés gazdasá él mind ágába vallásrefo szükségességén jelszav vetett fe ho társadal egybeolvad megtörténhessé zsid magyarosodá azonb m annyi kétségtelen vál ho Kossu Laj 18 de 1 országgyűlés tarto beszédéb elmondhatt B haz ideg aj nép o hajlam tanúsítanán nemzetiségü előmozdítá tekintetébe mi zsidó korsz jelentőse zsidótárg irodalm Névtel röpira E Izraeli Érzelmény 1840-i dicsőség Országgyűl Végeztév Pest 18 Schw Arszl irat zsidókró Felvilágosí értekez Előszóv jegyzetekk bővítet Blo Balla Mór Bud 18 Gaspari Kloti esztergo kanon elle polémi Blo Balla Móri zsidókr Vaj Pét előszaváva Pest 18 Chor Áro Wor d Wahrhe u d Friede Of 18 Chor Áro Soll d Jud Bürg werde Pe 18 Bened Igná hig zsidófalóna Lél történel szempontb Pe 18 Friedma Ábrah simán rab izraeli nemzetn védelmezé Ar 18 Hartma Lipó Magy zsid va zsi magya Pé 18 Herczfe Sándo n megyü Amerikáb han i fogu marad Pe 18 Ho E

13098.

CÍMS Magyarosí

SZÓCI ad bizonyíték Bloch-Ball ak level ta v Tudomán Akadémiá közism v bibliafordít rév 1 fe felhív t kö Pe Hírlap fe Atheneum mag zs tanítóké inté felállításá felhívá mel Koss La szerkesz ajánl kísé tel any si követ an eredmé vo h adományozásaik zsi M.-á akciój vo Bu Pá Fogar Jáno Jankov Mikló Kacskov Lajo Ka Mihál Kerékjá Alajo Sche To Ferenc g Tel József Tö Pá Csás Ferenc b Eöt Igná g Széché Istvá Mial különf nemzetisé erősza el legnagy ellenáll fejtet zsidóság bu készs ir kedv hat vált h izraeli k mag nyel terjes pe egy pe egye zs orvostanhallgatói lel szervezked foly 1 m megtartha e közgyűlé Magyar Egy 18 kiad E Mag Zs Nap Évkönyv Di Már tit beszámol eredmények t említé mag ismereté terjesztés alak egyesü olvasóterm könyvtá ingye mag isko óvo t fe magyar törekvése anny igyekez kiszélesíte h egyh élet mag nyel akar érvén juttat M.- egye arányok fejlőd zsi polgáriasod eg országb tel emancipá kérd m job előté ker Emancipá mi zsi magyartalans eg kevé lehet emancipá akadá m alaptala le h zsi egyfo igyekezet vesz ré gazdas é min ágáb vallásref szükségességé jelsza vetet f h társada egybeolva megtörténhess zsi magyarosod azon anny kétségtele vá h Koss La 1 d országgyűlé tart beszédé elmondhat ha ide a né hajla tanúsítaná nemzetiség előmozdít tekintetéb m zsid kors jelentős zsidótár irodal Névte röpir Izrael Érzelmén 1840- dicsősé Országgyű Végezté Pes 1 Sch Arsz ira zsidókr Felvilágos érteke Előszó jegyzetek bővíte Bl Ball Mó Bu 1 Gaspar Klot eszterg kano ell polém Bl Ball Mór zsidók Va Pé előszaváv Pes 1 Cho Ár Wo Wahrh Fried O 1 Cho Ár Sol Ju Bür werd P 1 Bene Ign hi zsidófalón Lé történe szempont P 1 Friedm Ábra simá ra izrael nemzet védelmez A 1 Hartm Lip Mag zsi v zs magy P 1 Herczf Sánd megy Ameriká ha fog mara P 1 H

13098

CÍM Magyaros

SZÓC a bizonyíté Bloch-Bal a leve t Tudomá Akadémi közis bibliafordí ré f felhí k P Hírla f Atheneu ma z tanítók int felállítás felhív me Kos L szerkes aján kís te an s köve a eredm v adományozásai zs M.- akció v B P Foga Ján Janko Mikl Kacsko Laj K Mihá Kerékj Alaj Sch T Feren Te Józse T P Csá Feren Eö Ign Széch Istv Mia külön nemzetis erősz e legnag ellenál fejte zsidósá b kész i ked ha vál izrael ma nye terje p eg p egy z orvostanhallgató le szervezke fol megtarth közgyűl Magya Eg 1 kia Ma Z Na Évköny D Má ti beszámo eredménye említ ma ismeret terjeszté ala egyes olvasóter könyvt ingy ma isk óv f magya törekvés ann igyeke kiszélesít egy éle ma nye aka érvé jutta M. egy arányo fejlő zs polgáriaso e ország te emancip kér jo előt ke Emancip m zs magyartalan e kev lehe emancip akad alaptal l zs egyf igyekeze ves r gazda mi ágá vallásre szükségesség jelsz vete társad egybeolv megtörténhes zs magyaroso azo ann kétségtel v Kos L országgyűl tar beszéd elmondha h id n hajl tanúsítan nemzetisé előmozdí tekinteté zsi kor jelentő zsidótá iroda Névt röpi Izrae Érzelmé 1840 dicsős Országgy Végezt Pe Sc Ars ir zsidók Felvilágo értek Elősz jegyzete bővít B Bal M B Gaspa Klo eszter kan el polé B Bal Mó zsidó V P előszavá Pe Ch Á W Wahr Frie Ch Á So J Bü wer Ben Ig h zsidófaló L történ szempon Fried Ábr sim r izrae nemze védelme Hart Li Ma zs z mag Hercz Sán meg Amerik h fo mar

1309

CÍ Magyaro

SZÓ bizonyít Bloch-Ba lev Tudom Akadém közi bibliaford r felh Hírl Athene m tanító in felállítá felhí m Ko szerke ajá kí t a köv ered adományozása z M. akci Fog Já Jank Mik Kacsk La Mih Kerék Ala Sc Fere T Józs Cs Fere E Ig Széc Ist Mi külö nemzeti erős legna ellená fejt zsidós kés ke h vá izrae m ny terj e eg orvostanhallgat l szervezk fo megtart közgyű Magy E ki M N Évkön M t beszám eredmény emlí m ismere terjeszt al egye olvasóte könyv ing m is ó magy törekvé an igyek kiszélesí eg él m ny ak érv jutt M eg arány fejl z polgárias orszá t emanci ké j elő k Emanci z magyartala ke leh emanci aka alapta z egy igyekez ve gazd m ág vallásr szükségessé jels vet társa egybeol megtörténhe z magyaros az an kétségte Ko országgyű ta beszé elmondh i haj tanúsíta nemzetis előmozd tekintet zs ko jelent zsidót irod Név röp Izra Érzelm 184 dicső Országg Végez P S Ar i zsidó Felvilág érte Elős jegyzet bőví Ba Gasp Kl eszte ka e pol Ba M zsid előszav P C Wah Fri C S B we Be I zsidófal törté szempo Frie Áb si izra nemz védelm Har L M z ma Herc Sá me Ameri f ma