13105.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó Ifjak Egyesülete

SZÓCIKK: Magyar Zsidó Ifjak Egyesülete. 1901. alakult, nagyrészt egyetemi hallgatókból. Célja: önképzés révén a zsidó öntudat ébresztése és az önérzet emelése. Zsidó tárgyú előadásokat és tanfolyamokat rendezett és nemsokára (1903) megalapította a zsidó diákmenzát. Az egylet egy évtizeden át eredményesen működött. Élőadásaival és ünnepélyeivel a zsidó ifjúság és a zsidó társadalom értékes elemeit tömörítette egy táborba. Chanukka ünnepén tartott serleg-bankettjei eseményszámba mentek a főváros zsidó társadalmában. Előadói közül Schächter Miksa, Bacher Vilmos, Alexander Bernát, Marczali Henrik beszédei súlyos horderejű megnyilatkozások voltak. A háború szétszórta az ifjakat, az egyesület elnémult. 1920 körül megkísérelték a föltámasztását, míg végül alapszabályai az Ezra egyetemi egyletnek szolgáltak keretül.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3105. címszó a lexikon => 565. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13105.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó Ifjak Egyesülete

SZÓCIKK: Magyar Zsidó Ifjak Egyesülete. 1901. alakult, nagyrészt egyetemi hallgatókból. Célja: önképzés révén a zsidó öntudat ébresztése és az önérzet emelése. Zsidó tárgyú előadásokat és tanfolyamokat rendezett és nemsokára 1903 megalapította a zsidó diákmenzát. Az egylet egy évtizeden át eredményesen működött. Élőadásaival és ünnepélyeivel a zsidó ifjúság és a zsidó társadalom értékes elemeit tömörítette egy táborba. Chanukka ünnepén tartott serleg-bankettjei eseményszámba mentek a főváros zsidó társadalmában. Előadói közül Schächter Miksa, Bacher Vilmos, Alexander Bernát, Marczali Henrik beszédei súlyos horderejű megnyilatkozások voltak. A háború szétszórta az ifjakat, az egyesület elnémult. 1920 körül megkísérelték a föltámasztását, míg végül alapszabályai az Ezra egyetemi egyletnek szolgáltak keretül.

13105.ht

CÍMSZÓ Magya Zsid Ifja Egyesület

SZÓCIKK Magya Zsid Ifja Egyesülete 1901 alakult nagyrész egyetem hallgatókból Célja önképzé révé zsid öntuda ébresztés é a önérze emelése Zsid tárgy előadásoka é tanfolyamoka rendezet é nemsokár 190 megalapított zsid diákmenzát A egyle eg évtizede á eredményese működött Élőadásaiva é ünnepélyeive zsid ifjúsá é zsid társadalo értéke elemei tömörített eg táborba Chanukk ünnepé tartot serleg-bankettje eseményszámb mente főváro zsid társadalmában Előadó közü Schächte Miksa Bache Vilmos Alexande Bernát Marczal Henri beszéde súlyo horderej megnyilatkozáso voltak hábor szétszórt a ifjakat a egyesüle elnémult 192 körü megkísérelté föltámasztását mí végü alapszabálya a Ezr egyetem egyletne szolgálta keretül

13105.h

CÍMSZ Magy Zsi Ifj Egyesüle

SZÓCIK Magy Zsi Ifj Egyesület 190 alakul nagyrés egyete hallgatókbó Célj önképz rév zsi öntud ébreszté önérz emelés Zsi tárg előadások tanfolyamok rendeze nemsoká 19 megalapítot zsi diákmenzá egyl e évtized eredményes működöt Élőadásaiv ünnepélyeiv zsi ifjús zsi társadal érték eleme tömörítet e táborb Chanuk ünnep tarto serleg-bankettj eseményszám ment fővár zsi társadalmába Előad köz Schächt Miks Bach Vilmo Alexand Berná Marcza Henr beszéd súly hordere megnyilatkozás volta hábo szétszór ifjaka egyesül elnémul 19 kör megkísérelt föltámasztásá m vég alapszabály Ez egyete egyletn szolgált keretü

13105.

CÍMS Mag Zs If Egyesül

SZÓCI Mag Zs If Egyesüle 19 alaku nagyré egyet hallgatókb Cél önkép ré zs öntu ébreszt önér emelé Zs tár előadáso tanfolyamo rendez nemsok 1 megalapíto zs diákmenz egy évtize eredménye működö Élőadásai ünnepélyei zs ifjú zs társada érté elem tömöríte tábor Chanu ünne tart serleg-bankett eseményszá men fővá zs társadalmáb Előa kö Schäch Mik Bac Vilm Alexan Bern Marcz Hen beszé súl horder megnyilatkozá volt háb szétszó ifjak egyesü elnému 1 kö megkísérel föltámasztás vé alapszabál E egyet egylet szolgál keret

13105

CÍM Ma Z I Egyesü

SZÓC Ma Z I Egyesül 1 alak nagyr egye hallgatók Cé önké r z önt ébresz öné emel Z tá előadás tanfolyam rende nemso megalapít z diákmen eg évtiz eredmény működ Élőadása ünnepélye z ifj z társad ért ele tömörít tábo Chan ünn tar serleg-banket eseménysz me főv z társadalmá Elő k Schäc Mi Ba Vil Alexa Ber Marc He besz sú horde megnyilatkoz vol há szétsz ifja egyes elném k megkísére föltámasztá v alapszabá egye egyle szolgá kere

1310

CÍ M Egyes

SZÓ M Egyesü ala nagy egy hallgató C önk ön ébres ön eme t előadá tanfolya rend nems megalapí diákme e évti eredmén műkö Élőadás ünnepély if társa ér el tömörí táb Cha ün ta serleg-banke eseménys m fő társadalm El Schä M B Vi Alex Be Mar H bes s hord megnyilatko vo h széts ifj egye elné megkísér föltámaszt alapszab egy egyl szolg ker