13108.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsidók a Balkánon

SZÓCIKK: plevnai határozatot a Balkán legelismertebb tudósainak ítélőszéke elé vitte és Almosino Mózes, Kálái Sámuel, Adárbi Izsák, Medina Sámuel szót emeltek a magyar-zsidók érdekében. Érvénytelennek nyilvánították a kiközösítési ítéletet, mert nem ismétlődhetik meg Izrael történetének az az eseménye, amikor Benjámin törzsét kiátkozták A budai zsidókat a plevnaiak megkövetésére és javulásra szólították fel. Így állott aztán helyre Plevnában a gyülekezetek békéje. (V. ö. Büchler Sándor, «A zsidók története Budapesten.»


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3108. címszó a lexikon => 566. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13108.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsidók a Balkánon

SZÓCIKK: plevnai határozatot a Balkán legelismertebb tudósainak ítélőszéke elé vitte és Almosino Mózes, Kálái Sámuel, Adárbi Izsák, Medina Sámuel szót emeltek a magyar-zsidók érdekében. Érvénytelennek nyilvánították a kiközösítési ítéletet, mert nem ismétlődhetik meg Izrael történetének az az eseménye, amikor Benjámin törzsét kiátkozták A budai zsidókat a plevnaiak megkövetésére és javulásra szólították fel. Így állott aztán helyre Plevnában a gyülekezetek békéje. V. ö. Büchler Sándor, A zsidók története Budapesten.

13108.ht

CÍMSZÓ Magya zsidó Balkáno

SZÓCIKK plevna határozato Balká legelismerteb tudósaina ítélőszék el vitt é Almosin Mózes Kálá Sámuel Adárb Izsák Medin Sámue szó emelte magyar-zsidó érdekében Érvénytelenne nyilvánítottá kiközösítés ítéletet mer ne ismétlődheti me Izrae történeténe a a eseménye amiko Benjámi törzsé kiátkoztá buda zsidóka plevnaia megkövetésér é javulásr szólítottá fel Íg állot aztá helyr Plevnába gyülekezete békéje V ö Büchle Sándor zsidó történet Budapesten

13108.h

CÍMSZ Magy zsid Balkán

SZÓCIK plevn határozat Balk legelismerte tudósain ítélőszé e vit Almosi Móze Kál Sámue Adár Izsá Medi Sámu sz emelt magyar-zsid érdekébe Érvénytelenn nyilvánított kiközösíté ítélete me n ismétlődhet m Izra történetén esemény amik Benjám törzs kiátkozt bud zsidók plevnai megkövetésé javulás szólított fe Í állo azt hely Plevnáb gyülekezet békéj Büchl Sándo zsid történe Budapeste

13108.

CÍMS Mag zsi Balká

SZÓCI plev határoza Bal legelismert tudósai ítélősz vi Almos Móz Ká Sámu Adá Izs Med Sám s emel magyar-zsi érdekéb Érvénytelen nyilvánítot kiközösít ítélet m ismétlődhe Izr történeté esemén ami Benjá törz kiátkoz bu zsidó plevna megkövetés javulá szólítot f áll az hel Plevná gyülekeze béké Büch Sánd zsi történ Budapest

13108

CÍM Ma zs Balk

SZÓC ple határoz Ba legelismer tudósa ítélős v Almo Mó K Sám Ad Iz Me Sá eme magyar-zs érdeké Érvénytele nyilváníto kiközösí ítéle ismétlődh Iz történet esemé am Benj tör kiátko b zsid plevn megköveté javul szólíto ál a he Plevn gyülekez bék Büc Sán zs törté Budapes

1310

CÍ M z Bal

SZÓ pl határo B legelisme tudós ítélő Alm M Sá A I M S em magyar-z érdek Érvénytel nyilvánít kiközös ítél ismétlőd I történe esem a Ben tö kiátk zsi plev megkövet javu szólít á h Plev gyüleke bé Bü Sá z tört Budape