13111.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó Múzeum

SZÓCIKK: Magyar Zsidó Múzeum. Alapította a Magyar Izraelita Irodalmi Társulat az 1909 dec. 1. tartott ülésén, Mezey Ferenc dr. (l. o.) az Orsz. Izr. Iroda alelnökének indítványára hozott határozata folytán. A múzeum rendezésére bizottságot választottak, melynek tagjai lettek: Fabó Bertalan dr., Kolbach Bertalan dr. (l. o.), Mandl Bernát (l. o.) és Weisz Miksa dr. (l. o.). Megnyitották 1916 jan. 23. az V. ker. Hold-u. 23. sz. házban. Gyűjteményének csoportjai: A) Vallásrégiségek: 1. Templomok, frigyszekrények, almemorok modelljei és képei. 2. Templomi berendezési és szertartási szerek. 3. Szertartási tárgyak a család vallásos életéből. 4.Szimbólumok és amulettek. B) Magánrégiségek: 1. Pecsétek, gyűrűk és gemmák. 2. Pénz- és emlékérmek. 3. Művészeti és grafikai tárgyak. 4. Ruházati tárgyak. 5. Családi reliquiák. Első őre: Fabó Bertalan dr. (l. o.). Második őre: Kürschner Frigyes dr. M. B.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3111. címszó a lexikon => 566. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13111.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó Múzeum

SZÓCIKK: Magyar Zsidó Múzeum. Alapította a Magyar Izraelita Irodalmi Társulat az 1909 dec. 1. tartott ülésén, Mezey Ferenc dr. l. o. az Orsz. Izr. Iroda alelnökének indítványára hozott határozata folytán. A múzeum rendezésére bizottságot választottak, melynek tagjai lettek: Fabó Bertalan dr., Kolbach Bertalan dr. l. o. , Mandl Bernát l. o. és Weisz Miksa dr. l. o. . Megnyitották 1916 jan. 23. az V. ker. Hold-u. 23. sz. házban. Gyűjteményének csoportjai: A Vallásrégiségek: 1. Templomok, frigyszekrények, almemorok modelljei és képei. 2. Templomi berendezési és szertartási szerek. 3. Szertartási tárgyak a család vallásos életéből. 4.Szimbólumok és amulettek. B Magánrégiségek: 1. Pecsétek, gyűrűk és gemmák. 2. Pénz- és emlékérmek. 3. Művészeti és grafikai tárgyak. 4. Ruházati tárgyak. 5. Családi reliquiák. Első őre: Fabó Bertalan dr. l. o. . Második őre: Kürschner Frigyes dr. M. B.

13111.ht

CÍMSZÓ Magya Zsid Múzeu

SZÓCIKK Magya Zsid Múzeum Alapított Magya Izraelit Irodalm Társula a 190 dec 1 tartot ülésén Meze Feren dr l o a Orsz Izr Irod alelnökéne indítványár hozot határozat folytán múzeu rendezésér bizottságo választottak melyne tagja lettek Fab Bertala dr. Kolbac Bertala dr l o Mand Berná l o é Weis Miks dr l o Megnyitottá 191 jan 23 a V ker Hold-u 23 sz házban Gyűjteményéne csoportjai Vallásrégiségek 1 Templomok frigyszekrények almemoro modellje é képei 2 Templom berendezés é szertartás szerek 3 Szertartás tárgya csalá valláso életéből 4.Szimbólumo é amulettek Magánrégiségek 1 Pecsétek gyűrű é gemmák 2 Pénz é emlékérmek 3 Művészet é grafika tárgyak 4 Ruházat tárgyak 5 Család reliquiák Els őre Fab Bertala dr l o Másodi őre Kürschne Frigye dr M B

13111.h

CÍMSZ Magy Zsi Múze

SZÓCIK Magy Zsi Múzeu Alapítot Magy Izraeli Irodal Társul 19 de tarto ülésé Mez Fere d Ors Iz Iro alelnökén indítványá hozo határoza folytá múze rendezésé bizottság választotta melyn tagj lette Fa Bertal dr Kolba Bertal d Man Bern Wei Mik d Megnyitott 19 ja 2 ke Hold- 2 s házba Gyűjteményén csoportja Vallásrégisége Templomo frigyszekrénye almemor modellj képe Templo berendezé szertartá szere Szertartá tárgy csal vallás életébő 4.Szimbólum amulette Magánrégisége Pecséte gyűr gemmá Pén emlékérme Művésze grafik tárgya Ruháza tárgya Csalá reliquiá El őr Fa Bertal d Másod őr Kürschn Frigy d

13111.

CÍMS Mag Zs Múz

SZÓCI Mag Zs Múze Alapíto Mag Izrael Iroda Társu 1 d tart ülés Me Fer Or I Ir alelnöké indítvány hoz határoz folyt múz rendezés bizottsá választott mely tag lett F Berta d Kolb Berta Ma Ber We Mi Megnyitot 1 j k Hold házb Gyűjteményé csoportj Vallásrégiség Templom frigyszekrény almemo modell kép Templ berendez szertart szer Szertart tárg csa vallá életéb 4.Szimbólu amulett Magánrégiség Pecsét gyű gemm Pé emlékérm Művész grafi tárgy Ruház tárgy Csal reliqui E ő F Berta Máso ő Kürsch Frig

13111

CÍM Ma Z Mú

SZÓC Ma Z Múz Alapít Ma Izrae Irod Társ tar ülé M Fe O I alelnök indítván ho határo foly mú rendezé bizotts választot mel ta let Bert Kol Bert M Be W M Megnyito Hol ház Gyűjtemény csoport Vallásrégisé Templo frigyszekrén almem model ké Temp berende szertar sze Szertar tár cs vall életé 4.Szimból amulet Magánrégisé Pecsé gy gem P emlékér Művés graf tárg Ruhá tárg Csa reliqu Bert Más Kürsc Fri

1311

CÍ M M

SZÓ M Mú Alapí M Izra Iro Tár ta ül F alelnö indítvá h határ fol m rendez bizott választo me t le Ber Ko Ber B Megnyit Ho há Gyűjtemén csopor Vallásrégis Templ frigyszekré alme mode k Tem berend szerta sz Szerta tá c val élet 4.Szimbó amule Magánrégis Pecs g ge emléké Művé gra tár Ruh tár Cs reliq Ber Má Kürs Fr