13112.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsidók Pro Palesztina Szövetsége

SZÓCIKK: Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége. 1926 dec.-ében alakult meg azzal a céllal, hogy a magyar zsidóság legszélesebb rétegeit bevonja Palesztina újjáépítésének munkájába. További céljai a szövetségnek: Magyarország és Palesztina között gazdasági és kulturális kapcsolatok létesítése, a jeruzsálemi héber egyetem tudományos munkájának támogatása s általában a Szentföld iránti kegyeletes és tudományos érdeklődésnek ébrentartása. A következő szakosztályai vannak: a palesztinai felépítési szakosztály, a Keren Hajeszod (l. o.), a kolonizációs szakosztály, a Keren Kajemesz (l. o.), a kultúrügyi, egyetemi, könyvtár, szociális, végül gazdasági és kereskedelmi szakosztály. A szövetség elnökei Székely Ferenc udvari tanácsos, Kohner Adolf báró és Baracs Károly udvari tanácsos. Főtitkára: Gábor Ignác iskolaigazgató. Szakosztályi elnökei: Pfeiffer Ignác ny. műegyetemi tanár (kolonizációs), Friedmann Ignác kormányfő-tanácsos (felépítési), Palái József író (kultúrügyi), Donáth Gyula egyetemi tanár (egyetemi), Heller Bernát szemináriumi tanár (könyvtár), özv. Bacher Vilmosné (szociális) és Makai Ernő vezérigazgató (gazdasági és kereskedelmi). A M.-nek több mint ezer tagja van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3112. címszó a lexikon => 566. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13112.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsidók Pro Palesztina Szövetsége

SZÓCIKK: Magyar Zsidók Pro Palesztina Szövetsége. 1926 dec.-ében alakult meg azzal a céllal, hogy a magyar zsidóság legszélesebb rétegeit bevonja Palesztina újjáépítésének munkájába. További céljai a szövetségnek: Magyarország és Palesztina között gazdasági és kulturális kapcsolatok létesítése, a jeruzsálemi héber egyetem tudományos munkájának támogatása s általában a Szentföld iránti kegyeletes és tudományos érdeklődésnek ébrentartása. A következő szakosztályai vannak: a palesztinai felépítési szakosztály, a Keren Hajeszod l. o. , a kolonizációs szakosztály, a Keren Kajemesz l. o. , a kultúrügyi, egyetemi, könyvtár, szociális, végül gazdasági és kereskedelmi szakosztály. A szövetség elnökei Székely Ferenc udvari tanácsos, Kohner Adolf báró és Baracs Károly udvari tanácsos. Főtitkára: Gábor Ignác iskolaigazgató. Szakosztályi elnökei: Pfeiffer Ignác ny. műegyetemi tanár kolonizációs , Friedmann Ignác kormányfő-tanácsos felépítési , Palái József író kultúrügyi , Donáth Gyula egyetemi tanár egyetemi , Heller Bernát szemináriumi tanár könyvtár , özv. Bacher Vilmosné szociális és Makai Ernő vezérigazgató gazdasági és kereskedelmi . A M.-nek több mint ezer tagja van.

13112.ht

CÍMSZÓ Magya zsidó Pr Palesztin Szövetség

SZÓCIKK Magya Zsidó Pr Palesztin Szövetsége 192 dec.-ébe alakul me azza céllal hog magya zsidósá legszéleseb rétegei bevonj Palesztin újjáépítéséne munkájába Tovább célja szövetségnek Magyarorszá é Palesztin közöt gazdaság é kulturáli kapcsolato létesítése jeruzsálem hébe egyete tudományo munkájána támogatás általába Szentföl iránt kegyelete é tudományo érdeklődésne ébrentartása következ szakosztálya vannak palesztina felépítés szakosztály Kere Hajeszo l o kolonizáció szakosztály Kere Kajemes l o kultúrügyi egyetemi könyvtár szociális végü gazdaság é kereskedelm szakosztály szövetsé elnöke Székel Feren udvar tanácsos Kohne Adol bár é Barac Károl udvar tanácsos Főtitkára Gábo Igná iskolaigazgató Szakosztály elnökei Pfeiffe Igná ny műegyetem taná kolonizáció Friedman Igná kormányfő-tanácso felépítés Palá Józse ír kultúrügy Donát Gyul egyetem taná egyetem Helle Berná szeminárium taná könyvtá özv Bache Vilmosn szociáli é Maka Ern vezérigazgat gazdaság é kereskedelm M.-ne töb min eze tagj van

13112.h

CÍMSZ Magy zsid P Paleszti Szövetsé

SZÓCIK Magy Zsid P Paleszti Szövetség 19 dec.-éb alaku m azz célla ho magy zsidós legszélese rétege bevon Paleszti újjáépítésén munkájáb Továb célj szövetségne Magyarorsz Paleszti közö gazdasá kulturál kapcsolat létesítés jeruzsále héb egyet tudomány munkáján támogatá általáb Szentfö irán kegyelet tudomány érdeklődésn ébrentartás követke szakosztály vanna palesztin felépíté szakosztál Ker Hajesz kolonizáci szakosztál Ker Kajeme kultúrügy egyetem könyvtá szociáli vég gazdasá kereskedel szakosztál szövets elnök Széke Fere udva tanácso Kohn Ado bá Bara Káro udva tanácso Főtitkár Gáb Ign iskolaigazgat Szakosztál elnöke Pfeiff Ign n műegyete tan kolonizáci Friedma Ign kormányfő-tanács felépíté Pal Józs í kultúrüg Doná Gyu egyete tan egyete Hell Bern szemináriu tan könyvt öz Bach Vilmos szociál Mak Er vezérigazga gazdasá kereskedel M.-n tö mi ez tag va

13112.

CÍMS Mag zsi Paleszt Szövets

SZÓCI Mag Zsi Paleszt Szövetsé 1 dec.-é alak az céll h mag zsidó legszéles réteg bevo Paleszt újjáépítésé munkájá Tová cél szövetségn Magyarors Paleszt köz gazdas kulturá kapcsola létesíté jeruzsál hé egye tudomán munkájá támogat általá Szentf irá kegyele tudomán érdeklődés ébrentartá követk szakosztál vann paleszti felépít szakosztá Ke Hajes kolonizác szakosztá Ke Kajem kultúrüg egyete könyvt szociál vé gazdas kereskede szakosztá szövet elnö Szék Fer udv tanács Koh Ad b Bar Kár udv tanács Főtitká Gá Ig iskolaigazga Szakosztá elnök Pfeif Ig műegyet ta kolonizác Friedm Ig kormányfő-tanác felépít Pa Józ kultúrü Don Gy egyet ta egyet Hel Ber szeminári ta könyv ö Bac Vilmo szociá Ma E vezérigazg gazdas kereskede M.- t m e ta v

13112

CÍM Ma zs Palesz Szövet

SZÓC Ma Zs Palesz Szövets dec.- ala a cél ma zsid legszéle réte bev Palesz újjáépítés munkáj Tov cé szövetség Magyaror Palesz kö gazda kultur kapcsol létesít jeruzsá h egy tudomá munkáj támoga által Szent ir kegyel tudomá érdeklődé ébrentart követ szakosztá van paleszt felépí szakoszt K Haje kolonizá szakoszt K Kaje kultúrü egyet könyv szociá v gazda keresked szakoszt szöve eln Szé Fe ud tanác Ko A Ba Ká ud tanác Főtitk G I iskolaigazg Szakoszt elnö Pfei I műegye t kolonizá Fried I kormányfő-taná felépí P Jó kultúr Do G egye t egye He Be szeminár t köny Ba Vilm szoci M vezérigaz gazda keresked M. t

1311

CÍ M z Pales Szöve

SZÓ M Z Pales Szövet dec. al cé m zsi legszél rét be Pales újjáépíté munká To c szövetsé Magyaro Pales k gazd kultu kapcso létesí jeruzs eg tudom munká támog álta Szen i kegye tudom érdeklőd ébrentar köve szakoszt va palesz felép szakosz Haj koloniz szakosz Kaj kultúr egye köny szoci gazd kereske szakosz szöv el Sz F u taná K B K u taná Főtit iskolaigaz Szakosz eln Pfe műegy koloniz Frie kormányfő-tan felép J kultú D egy egy H B szeminá kön B Vil szoc vezériga gazd kereske M