13116.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó Szemle

SZÓCIKK: Magyar Zsidó Szemle,az egyetlen magyarnyelvű zsidó tudományos folyóirat. Első évfolyama 1884. indult meg Bacher Vilmos és Bánóczi József szerkesztésében. 1891-ben Blau Lajos és Mezey Ferenc veszik át a szerkesztést. Tudományos tartalmához ettől kezdve egyházpolitikai cikkek is sorakoznak, míg Mezey Ferenc megvált a szerkesztéstől. 1898 óta Blau Lajos szerkeszti kizáróan tudományos tartalommal. A lap eleinte havonként (néha tízszer évenként), később negyedévenként jelenik meg. 1923-ban Hevesi Simon átvette, a társszerkesztő munkaköret, miután a lap az Országos Rabbiegyesületnek az orgánumává lett. A háborús esztendőkben anyagi nehézségekkel küzdött a lap, de mindvégig megjelent. A kezdetre emlékeztető terjedelmét 1927. kapta vissza, Blau Lajos, Hevesi Simon és Friedman Dénes szerkesztése alatt. Most kéthavonként jelenik meg, s egyesíti magában a Rabbiegyesületi és Hitoktatási Közlönyt is. Van homiletikai melléklete is 1928 óta Jabneh címmel, melyet a M. szerkesztői adnak ki. Kiemelkedő rovatai: Társadalom, a zsidó eseményeket sub specie aeternitatis tárgyalja; Tudomány, hol önálló, abszolút értékű zsidótárgyú tudományos cikkek látnak napvilágot; Irodalom, hol a szakkönyveket ismerteti kimerítő részletességgel a szerkesztőség; Kútfők, hol a magyar zsidó történetre vonatkozó okmányok editiói találhatók. A magyar rabbi- és tanári kar sok számottevő tagja a munkatársai közé tartozik. f. d.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3116. címszó a lexikon => 567. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13116.htm

CÍMSZÓ: Magyar Zsidó Szemle

SZÓCIKK: Magyar Zsidó Szemle,az egyetlen magyarnyelvű zsidó tudományos folyóirat. Első évfolyama 1884. indult meg Bacher Vilmos és Bánóczi József szerkesztésében. 1891-ben Blau Lajos és Mezey Ferenc veszik át a szerkesztést. Tudományos tartalmához ettől kezdve egyházpolitikai cikkek is sorakoznak, míg Mezey Ferenc megvált a szerkesztéstől. 1898 óta Blau Lajos szerkeszti kizáróan tudományos tartalommal. A lap eleinte havonként néha tízszer évenként , később negyedévenként jelenik meg. 1923-ban Hevesi Simon átvette, a társszerkesztő munkaköret, miután a lap az Országos Rabbiegyesületnek az orgánumává lett. A háborús esztendőkben anyagi nehézségekkel küzdött a lap, de mindvégig megjelent. A kezdetre emlékeztető terjedelmét 1927. kapta vissza, Blau Lajos, Hevesi Simon és Friedman Dénes szerkesztése alatt. Most kéthavonként jelenik meg, s egyesíti magában a Rabbiegyesületi és Hitoktatási Közlönyt is. Van homiletikai melléklete is 1928 óta Jabneh címmel, melyet a M. szerkesztői adnak ki. Kiemelkedő rovatai: Társadalom, a zsidó eseményeket sub specie aeternitatis tárgyalja; Tudomány, hol önálló, abszolút értékű zsidótárgyú tudományos cikkek látnak napvilágot; Irodalom, hol a szakkönyveket ismerteti kimerítő részletességgel a szerkesztőség; Kútfők, hol a magyar zsidó történetre vonatkozó okmányok editiói találhatók. A magyar rabbi- és tanári kar sok számottevő tagja a munkatársai közé tartozik. f. d.

13116.ht

CÍMSZÓ Magya Zsid Szeml

SZÓCIKK Magya Zsid Szemle,a egyetle magyarnyelv zsid tudományo folyóirat Els évfolyam 1884 indul me Bache Vilmo é Bánócz Józse szerkesztésében 1891-be Bla Lajo é Meze Feren veszi á szerkesztést Tudományo tartalmáho ettő kezdv egyházpolitika cikke i sorakoznak mí Meze Feren megvál szerkesztéstől 189 ót Bla Lajo szerkeszt kizáróa tudományo tartalommal la eleint havonkén néh tízsze évenkén későb negyedévenkén jeleni meg 1923-ba Heves Simo átvette társszerkeszt munkaköret miutá la a Országo Rabbiegyesületne a orgánumáv lett háború esztendőkbe anyag nehézségekke küzdöt lap d mindvégi megjelent kezdetr emlékeztet terjedelmé 1927 kapt vissza Bla Lajos Heves Simo é Friedma Déne szerkesztés alatt Mos kéthavonkén jeleni meg egyesít magába Rabbiegyesület é Hitoktatás Közlöny is Va homiletika melléklet i 192 ót Jabne címmel melye M szerkesztő adna ki Kiemelked rovatai Társadalom zsid eseményeke su speci aeternitati tárgyalja Tudomány ho önálló abszolú érték zsidótárgy tudományo cikke látna napvilágot Irodalom ho szakkönyveke ismertet kimerít részletességge szerkesztőség Kútfők ho magya zsid történetr vonatkoz okmányo editió találhatók magya rabbi é tanár ka so számottev tagj munkatársa köz tartozik f d

13116.h

CÍMSZ Magy Zsi Szem

SZÓCIK Magy Zsi Szemle, egyetl magyarnyel zsi tudomány folyóira El évfolya 188 indu m Bach Vilm Bánóc Józs szerkesztésébe 1891-b Bl Laj Mez Fere vesz szerkesztés Tudomány tartalmáh ett kezd egyházpolitik cikk sorakozna m Mez Fere megvá szerkesztéstő 18 ó Bl Laj szerkesz kizáró tudomány tartalomma l elein havonké né tízsz évenké késő negyedévenké jelen me 1923-b Heve Sim átvett társszerkesz munkaköre miut l Ország Rabbiegyesületn orgánumá let hábor esztendőkb anya nehézségekk küzdö la mindvég megjelen kezdet emlékezte terjedelm 192 kap vissz Bl Lajo Heve Sim Friedm Dén szerkeszté alat Mo kéthavonké jelen me egyesí magáb Rabbiegyesüle Hitoktatá Közlön i V homiletik mellékle 19 ó Jabn címme mely szerkeszt adn k Kiemelke rovata Társadalo zsi események s spec aeternitat tárgyalj Tudomán h önáll abszol érté zsidótárg tudomány cikk látn napvilágo Irodalo h szakkönyvek ismerte kimerí részletességg szerkesztősé Kútfő h magy zsi történet vonatko okmány editi található magy rabb taná k s számotte tag munkatárs kö tartozi

13116.

CÍMS Mag Zs Sze

SZÓCI Mag Zs Szemle egyet magyarnye zs tudomán folyóir E évfoly 18 ind Bac Vil Bánó Józ szerkesztéséb 1891- B La Me Fer ves szerkeszté Tudomán tartalmá et kez egyházpoliti cik sorakozn Me Fer megv szerkesztést 1 B La szerkes kizár tudomán tartalomm elei havonk n tízs évenk kés negyedévenk jele m 1923- Hev Si átvet társszerkes munkakör miu Orszá Rabbiegyesület orgánum le hábo esztendők any nehézségek küzd l mindvé megjele kezde emlékezt terjedel 19 ka viss B Laj Hev Si Fried Dé szerkeszt ala M kéthavonk jele m egyes magá Rabbiegyesül Hitoktat Közlö homileti mellékl 1 Jab címm mel szerkesz ad Kiemelk rovat Társadal zs eseménye spe aeternita tárgyal Tudomá önál abszo ért zsidótár tudomán cik lát napvilág Irodal szakkönyve ismert kimer részletesség szerkesztős Kútf mag zs történe vonatk okmán edit találhat mag rab tan számott ta munkatár k tartoz

13116

CÍM Ma Z Sz

SZÓC Ma Z Szeml egye magyarny z tudomá folyói évfol 1 in Ba Vi Bán Jó szerkesztésé 1891 L M Fe ve szerkeszt Tudomá tartalm e ke egyházpolit ci sorakoz M Fe meg szerkesztés L szerke kizá tudomá tartalom ele havon tíz éven ké negyedéven jel 1923 He S átve társszerke munkakö mi Orsz Rabbiegyesüle orgánu l háb esztendő an nehézsége küz mindv megjel kezd emlékez terjede 1 k vis La He S Frie D szerkesz al kéthavon jel egye mag Rabbiegyesü Hitokta Közl homilet mellék Ja cím me szerkes a Kiemel rova Társada z esemény sp aeternit tárgya Tudom öná absz ér zsidótá tudomá ci lá napvilá Iroda szakkönyv ismer kime részletessé szerkesztő Kút ma z történ vonat okmá edi találha ma ra ta számot t munkatá tarto

1311

CÍ M S

SZÓ M Szem egy magyarn tudom folyó évfo i B V Bá J szerkesztés 189 F v szerkesz Tudom tartal k egyházpoli c sorako F me szerkeszté szerk kiz tudom tartalo el havo tí éve k negyedéve je 192 H átv társszerk munkak m Ors Rabbiegyesül orgán há esztend a nehézség kü mind megje kez emléke terjed vi L H Fri szerkes a kéthavo je egy ma Rabbiegyes Hitokt Köz homile mellé J cí m szerke Kieme rov Társad esemén s aeterni tárgy Tudo ön abs é zsidót tudom c l napvil Irod szakköny isme kim részletess szerkeszt Kú m törté vona okm ed találh m r t számo munkat tart