13117.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsidó Szemle

SZÓCIKK: "megjelent. A kezdetre emlékeztető terjedelmét 1927. kapta vissza, Blau Lajos, Hevesi Simon és Friedman Dénes szerkesztése alatt. Most kéthavonként jelenik meg, s egyesíti magában a Rabbiegyesületi és Hitoktatási Közlönyt is. Van homiletikai melléklete is 1928 óta Jabneh címmel, melyet a M. szerkesztői adnak ki. Kiemelkedő rovatai: Társadalom, a zsidó eseményeket sub specie aeternitatis tárgyalja; Tudomány, hol önálló, abszolút értékű zsidótárgyú tudományos cikkek látnak napvilágot; Irodalom, hol a szakkönyveket ismerteti kimerítő részletességgel a szerkesztőség; Kútfők, hol a magyar zsidó történetre vonatkozó okmányok editiói találhatók. A magyar rabbi- és tanári kar sok számottevő tagja a munkatársai közé tartozik. f. d."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3117. címszó a lexikon => 567. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13117.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsidó Szemle

SZÓCIKK: megjelent. A kezdetre emlékeztető terjedelmét 1927. kapta vissza, Blau Lajos, Hevesi Simon és Friedman Dénes szerkesztése alatt. Most kéthavonként jelenik meg, s egyesíti magában a Rabbiegyesületi és Hitoktatási Közlönyt is. Van homiletikai melléklete is 1928 óta Jabneh címmel, melyet a M. szerkesztői adnak ki. Kiemelkedő rovatai: Társadalom, a zsidó eseményeket sub specie aeternitatis tárgyalja; Tudomány, hol önálló, abszolút értékű zsidótárgyú tudományos cikkek látnak napvilágot; Irodalom, hol a szakkönyveket ismerteti kimerítő részletességgel a szerkesztőség; Kútfők, hol a magyar zsidó történetre vonatkozó okmányok editiói találhatók. A magyar rabbi- és tanári kar sok számottevő tagja a munkatársai közé tartozik. f. d.

13117.ht

CÍMSZÓ Magya zsid Szeml

SZÓCIKK megjelent kezdetr emlékeztet terjedelmé 1927 kapt vissza Bla Lajos Heves Simo é Friedma Déne szerkesztés alatt Mos kéthavonkén jeleni meg egyesít magába Rabbiegyesület é Hitoktatás Közlöny is Va homiletika melléklet i 192 ót Jabne címmel melye M szerkesztő adna ki Kiemelked rovatai Társadalom zsid eseményeke su speci aeternitati tárgyalja Tudomány ho önálló abszolú érték zsidótárgy tudományo cikke látna napvilágot Irodalom ho szakkönyveke ismertet kimerít részletességge szerkesztőség Kútfők ho magya zsid történetr vonatkoz okmányo editió találhatók magya rabbi é tanár ka so számottev tagj munkatársa köz tartozik f d

13117.h

CÍMSZ Magy zsi Szem

SZÓCIK megjelen kezdet emlékezte terjedelm 192 kap vissz Bl Lajo Heve Sim Friedm Dén szerkeszté alat Mo kéthavonké jelen me egyesí magáb Rabbiegyesüle Hitoktatá Közlön i V homiletik mellékle 19 ó Jabn címme mely szerkeszt adn k Kiemelke rovata Társadalo zsi események s spec aeternitat tárgyalj Tudomán h önáll abszol érté zsidótárg tudomány cikk látn napvilágo Irodalo h szakkönyvek ismerte kimerí részletességg szerkesztősé Kútfő h magy zsi történet vonatko okmány editi található magy rabb taná k s számotte tag munkatárs kö tartozi

13117.

CÍMS Mag zs Sze

SZÓCI megjele kezde emlékezt terjedel 19 ka viss B Laj Hev Si Fried Dé szerkeszt ala M kéthavonk jele m egyes magá Rabbiegyesül Hitoktat Közlö homileti mellékl 1 Jab címm mel szerkesz ad Kiemelk rovat Társadal zs eseménye spe aeternita tárgyal Tudomá önál abszo ért zsidótár tudomán cik lát napvilág Irodal szakkönyve ismert kimer részletesség szerkesztős Kútf mag zs történe vonatk okmán edit találhat mag rab tan számott ta munkatár k tartoz

13117

CÍM Ma z Sz

SZÓC megjel kezd emlékez terjede 1 k vis La He S Frie D szerkesz al kéthavon jel egye mag Rabbiegyesü Hitokta Közl homilet mellék Ja cím me szerkes a Kiemel rova Társada z esemény sp aeternit tárgya Tudom öná absz ér zsidótá tudomá ci lá napvilá Iroda szakkönyv ismer kime részletessé szerkesztő Kút ma z történ vonat okmá edi találha ma ra ta számot t munkatá tarto

1311

CÍ M S

SZÓ megje kez emléke terjed vi L H Fri szerkes a kéthavo je egy ma Rabbiegyes Hitokt Köz homile mellé J cí m szerke Kieme rov Társad esemén s aeterni tárgy Tudo ön abs é zsidót tudom c l napvil Irod szakköny isme kim részletess szerkeszt Kú m törté vona okm ed találh m r t számo munkat tart