13118.htm

CÍMSZÓ: Magyar-zsidó zsoltárfordítások

SZÓCIKK: Magyar-zsidó zsoltárfordítások. A magyarnyelvű zsidó zsoltárfordításoknak alig van történetük. Az első prózai fordítást Rosenthal Móric adta ki héber szöveg kíséretében (Dávid király énekei 1841.) Néhány magyar zsoltárszöveg található a Rosenthal-Bloch imakönyvben. Mannheim József zsoltárfordítása 1868. jelent meg. A héber költészet esztétikai méltatásának kíséretében adta ki a Zsoltárok prózai fordítását Stern Mór (1888). Egy-egy Zsoltár átültetését költői prózában, ütemes sorokban vagy parafrázisszerű átdolgozásban többen kísérelték meg a 80-as évektől kezdve (Lőw Immánuel, Perls Ármin, Makai Emil, Hevesi Simon, Stern Ábrahám, Vajda Béla, Kiss Arnold, Szegő Arnold). Költői fordításokat adott Patai József. Egyéni hangulatát szőtte bele zsoltárfordításaiba Gerő Attila (1894). Tartalomban, formában egyaránt törekszik megközelíteni a Zsoltárok szellemét verses fordításában Neményi Endre. Az Imit kiadásában megjelent Szentírás-fordítás hű és érthetőségre törekvő zsoltárfordítását Perls Ármin végezte (1907). Költői színezetű, szép prózai fordítás Frenkel Bernát zsoltárfordítása (Szentírás a család és iskola részére, 1926). zs. j.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3118. címszó a lexikon => 567. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13118.htm

CÍMSZÓ: Magyar-zsidó zsoltárfordítások

SZÓCIKK: Magyar-zsidó zsoltárfordítások. A magyarnyelvű zsidó zsoltárfordításoknak alig van történetük. Az első prózai fordítást Rosenthal Móric adta ki héber szöveg kíséretében Dávid király énekei 1841. Néhány magyar zsoltárszöveg található a Rosenthal-Bloch imakönyvben. Mannheim József zsoltárfordítása 1868. jelent meg. A héber költészet esztétikai méltatásának kíséretében adta ki a Zsoltárok prózai fordítását Stern Mór 1888 . Egy-egy Zsoltár átültetését költői prózában, ütemes sorokban vagy parafrázisszerű átdolgozásban többen kísérelték meg a 80-as évektől kezdve Lőw Immánuel, Perls Ármin, Makai Emil, Hevesi Simon, Stern Ábrahám, Vajda Béla, Kiss Arnold, Szegő Arnold . Költői fordításokat adott Patai József. Egyéni hangulatát szőtte bele zsoltárfordításaiba Gerő Attila 1894 . Tartalomban, formában egyaránt törekszik megközelíteni a Zsoltárok szellemét verses fordításában Neményi Endre. Az Imit kiadásában megjelent Szentírás-fordítás hű és érthetőségre törekvő zsoltárfordítását Perls Ármin végezte 1907 . Költői színezetű, szép prózai fordítás Frenkel Bernát zsoltárfordítása Szentírás a család és iskola részére, 1926 . zs. j.

13118.ht

CÍMSZÓ Magyar-zsid zsoltárfordításo

SZÓCIKK Magyar-zsid zsoltárfordítások magyarnyelv zsid zsoltárfordításokna ali va történetük A els próza fordítás Rosentha Móri adt k hébe szöve kíséretébe Dávi királ éneke 1841 Néhán magya zsoltárszöve találhat Rosenthal-Bloc imakönyvben Mannhei Józse zsoltárfordítás 1868 jelen meg hébe költésze esztétika méltatásána kíséretébe adt k Zsoltáro próza fordításá Ster Mó 188 Egy-eg Zsoltá átültetésé költő prózában üteme sorokba vag parafrázisszer átdolgozásba többe kísérelté me 80-a évektő kezdv Lő Immánuel Perl Ármin Maka Emil Heves Simon Ster Ábrahám Vajd Béla Kis Arnold Szeg Arnol Költő fordításoka adot Pata József Egyén hangulatá szőtt bel zsoltárfordításaib Ger Attil 189 Tartalomban formába egyarán törekszi megközelíten Zsoltáro szellemé verse fordításába Nemény Endre A Imi kiadásába megjelen Szentírás-fordítá h é érthetőségr törekv zsoltárfordításá Perl Ármi végezt 190 Költő színezetű szé próza fordítá Frenke Berná zsoltárfordítás Szentírá csalá é iskol részére 192 zs j

13118.h

CÍMSZ Magyar-zsi zsoltárfordítás

SZÓCIK Magyar-zsi zsoltárfordításo magyarnyel zsi zsoltárfordításokn al v történetü el próz fordítá Rosenth Mór ad héb szöv kíséretéb Dáv kirá ének 184 Néhá magy zsoltárszöv találha Rosenthal-Blo imakönyvbe Mannhe Józs zsoltárfordítá 186 jele me héb költész esztétik méltatásán kíséretéb ad Zsoltár próz fordítás Ste M 18 Egy-e Zsolt átültetés költ prózába ütem sorokb va parafrázissze átdolgozásb több kísérelt m 80- évekt kezd L Immánue Per Ármi Mak Emi Heve Simo Ste Ábrahá Vaj Bél Ki Arnol Sze Arno Költ fordítások ado Pat Józse Egyé hangulat szőt be zsoltárfordításai Ge Atti 18 Tartalomba formáb egyará töreksz megközelíte Zsoltár szellem vers fordításáb Nemén Endr Im kiadásáb megjele Szentírás-fordít érthetőség törek zsoltárfordítás Per Árm végez 19 Költ színezet sz próz fordít Frenk Bern zsoltárfordítá Szentír csal isko részér 19 z

13118.

CÍMS Magyar-zs zsoltárfordítá

SZÓCI Magyar-zs zsoltárfordítás magyarnye zs zsoltárfordítások a történet e pró fordít Rosent Mó a hé szö kíséreté Dá kir éne 18 Néh mag zsoltárszö találh Rosenthal-Bl imakönyvb Mannh Józ zsoltárfordít 18 jel m hé költés esztéti méltatásá kíséreté a Zsoltá pró fordítá St 1 Egy- Zsol átülteté köl prózáb üte sorok v parafrázissz átdolgozás töb kísérel 80 évek kez Immánu Pe Árm Ma Em Hev Sim St Ábrah Va Bé K Arno Sz Arn Köl fordításo ad Pa Józs Egy hangula sző b zsoltárfordítása G Att 1 Tartalomb formá egyar töreks megközelít Zsoltá szelle ver fordításá Nemé End I kiadásá megjel Szentírás-fordí érthetősé töre zsoltárfordítá Pe Ár vége 1 Köl színeze s pró fordí Fren Ber zsoltárfordít Szentí csa isk részé 1

13118

CÍM Magyar-z zsoltárfordít

SZÓC Magyar-z zsoltárfordítá magyarny z zsoltárfordításo történe pr fordí Rosen M h sz kíséret D ki én 1 Né ma zsoltársz talál Rosenthal-B imakönyv Mann Jó zsoltárfordí 1 je h költé esztét méltatás kíséret Zsolt pr fordít S Egy Zso átültet kö prózá üt soro parafráziss átdolgozá tö kísére 8 éve ke Immán P Ár M E He Si S Ábra V B Arn S Ar Kö fordítás a P Józ Eg hangul sz zsoltárfordítás At Tartalom form egya törek megközelí Zsolt szell ve fordítás Nem En kiadás megje Szentírás-ford érthetős tör zsoltárfordít P Á vég Kö színez pr ford Fre Be zsoltárfordí Szent cs is rész

1311

CÍ Magyar- zsoltárfordí

SZÓ Magyar- zsoltárfordít magyarn zsoltárfordítás történ p ford Rose s kísére k é N m zsoltárs talá Rosenthal- imaköny Man J zsoltárford j költ eszté méltatá kísére Zsol p fordí Eg Zs átülte k próz ü sor parafrázis átdolgoz t kísér év k Immá Á H S Ábr Ar A K fordítá Jó E hangu s zsoltárfordítá A Tartalo for egy töre megközel Zsol szel v fordítá Ne E kiadá megj Szentírás-for érthető tö zsoltárfordí vé K színe p for Fr B zsoltárford Szen c i rés