13119.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsinagóga

SZÓCIKK: Magyar Zsinagóga, 1. Az első magyarnyelvű zsidó folyóirat. Lőw Lipót főrabbi adta ki 1817. Pápán «a felvilágosodott vallásosság, tiszta erkölcs és buzgó hazafiságnak az izraeliták közti elterjesztésére». A folyóiratból csak egy szám jelent meg. Érdekes, hogy Lőw ebben a folyóiratban intézett felhívást az illetékesekhez a Szentírás magyar fordítása iránt, ennek azonban csak 60 év múlva lett teljes foganatja, mikor az IMIT. (l. o.) bibliafordításának utolsó kötete is megjelent.2. M. Homiletikai és lelkészi szakközlöny. Szerkesztette Lebovits József mágócsi főrabbi. A lap 1899. indult meg és több mint két évtizedes fennállás után szűnt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3119. címszó a lexikon => 567. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13119.htm

CÍMSZÓ: Magyar zsinagóga

SZÓCIKK: Magyar Zsinagóga, 1. Az első magyarnyelvű zsidó folyóirat. Lőw Lipót főrabbi adta ki 1817. Pápán a felvilágosodott vallásosság, tiszta erkölcs és buzgó hazafiságnak az izraeliták közti elterjesztésére . A folyóiratból csak egy szám jelent meg. Érdekes, hogy Lőw ebben a folyóiratban intézett felhívást az illetékesekhez a Szentírás magyar fordítása iránt, ennek azonban csak 60 év múlva lett teljes foganatja, mikor az IMIT. l. o. bibliafordításának utolsó kötete is megjelent.2. M. Homiletikai és lelkészi szakközlöny. Szerkesztette Lebovits József mágócsi főrabbi. A lap 1899. indult meg és több mint két évtizedes fennállás után szűnt meg.

13119.ht

CÍMSZÓ Magya zsinagóg

SZÓCIKK Magya Zsinagóga 1 A els magyarnyelv zsid folyóirat Lő Lipó főrabb adt k 1817 Pápá felvilágosodot vallásosság tiszt erkölc é buzg hazafiságna a izraelitá közt elterjesztésér folyóiratbó csa eg szá jelen meg Érdekes hog Lő ebbe folyóiratba intézet felhívás a illetékesekhe Szentírá magya fordítás iránt enne azonba csa 6 é múlv let telje foganatja miko a IMIT l o bibliafordításána utols kötet i megjelent.2 M Homiletika é lelkész szakközlöny Szerkesztett Lebovit Józse mágócs főrabbi la 1899 indul me é töb min ké évtizede fennállá utá szűn meg

13119.h

CÍMSZ Magy zsinagó

SZÓCIK Magy Zsinagóg el magyarnyel zsi folyóira L Lip főrab ad 181 Páp felvilágosodo vallásossá tisz erköl buz hazafiságn izraelit köz elterjesztésé folyóiratb cs e sz jele me Érdeke ho L ebb folyóiratb intéze felhívá illetékesekh Szentír magy fordítá irán enn azonb cs múl le telj foganatj mik IMI bibliafordításán utol köte megjelent. Homiletik lelkés szakközlön Szerkesztet Lebovi Józs mágóc főrabb l 189 indu m tö mi k évtized fennáll ut szű me

13119.

CÍMS Mag zsinag

SZÓCI Mag Zsinagó e magyarnye zs folyóir Li főra a 18 Pá felvilágosod vallásoss tis erkö bu hazafiság izraeli kö elterjesztés folyóirat c s jel m Érdek h eb folyóirat intéz felhív illetékesek Szentí mag fordít irá en azon c mú l tel foganat mi IM bibliafordításá uto köt megjelent Homileti lelké szakközlö Szerkeszte Lebov Józ mágó főrab 18 ind t m évtize fennál u sz m

13119

CÍM Ma zsina

SZÓC Ma Zsinag magyarny z folyói L főr 1 P felvilágoso vallásos ti erk b hazafisá izrael k elterjeszté folyóira je Érde e folyóira inté felhí illetékese Szent ma fordí ir e azo m te fogana m I bibliafordítás ut kö megjelen Homilet lelk szakközl Szerkeszt Lebo Jó mág főra 1 in évtiz fenná s

1311

CÍ M zsin

SZÓ M Zsina magyarn folyó fő felvilágos valláso t er hazafis izrae elterjeszt folyóir j Érd folyóir int felh illetékes Szen m ford i az t fogan bibliafordítá u k megjele Homile lel szakköz Szerkesz Leb J má főr i évti fenn