13135.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Henrik

SZÓCIKK: "M. Henrik, festő és karikaturista, szül. Nagyszalontán 1889. Rövid ideig a képzőművészeti főiskolán Ferenczy Károly alatt tanult Budapesten. Korán feltűnt karikatúráival Huszár Károly Deres c. előlapjában, majd a Fidibuszban. A Műcsarnokban állított ki először ceruzarajzokat. 1913-ban a Művészház kiállításán olaj festésű arcképekkel szerepelt és önarcképével díjat nyert. Egyike a legtökéletesebb arckép- és karikatúra-rajzolóknak, aki egy-két odavetett vonással rögzíti meg az ábrázolt karakterét. 1921-ben Hollandiába hívták a Telegraph rajzolójának, onnan Londonba ment és a Graphic, Daily Grarhic lapoknak közéleti kiválóságokat rajzolt. 1923-ban Amerikába költözött, hol a New- York American, majd a Wallstreet Journal c. lapoknak rajzolt politikai nagyságokat és fllmstarokat. 1928-ban Berlinben telepedett le. Hollandiában, Angliában és Amerikában, mint arcképfestőnek is nagy sikerei voltak, az utóbbi helyen pedig karikatúra-kisplasztikájával is feltűnést keltett. Grafikai munkái: M.-Kürthy: Komédiások (1912 Tevan); M. panoptikuma, írók és hírlapírók karikatúrái (1913 Tevan); Album Amerika leggazdagabb embereinek 180 karikatúrájával (New-York)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3135. címszó a lexikon => 568. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13135.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Henrik

SZÓCIKK: M. Henrik, festő és karikaturista, szül. Nagyszalontán 1889. Rövid ideig a képzőművészeti főiskolán Ferenczy Károly alatt tanult Budapesten. Korán feltűnt karikatúráival Huszár Károly Deres c. előlapjában, majd a Fidibuszban. A Műcsarnokban állított ki először ceruzarajzokat. 1913-ban a Művészház kiállításán olaj festésű arcképekkel szerepelt és önarcképével díjat nyert. Egyike a legtökéletesebb arckép- és karikatúra-rajzolóknak, aki egy-két odavetett vonással rögzíti meg az ábrázolt karakterét. 1921-ben Hollandiába hívták a Telegraph rajzolójának, onnan Londonba ment és a Graphic, Daily Grarhic lapoknak közéleti kiválóságokat rajzolt. 1923-ban Amerikába költözött, hol a New- York American, majd a Wallstreet Journal c. lapoknak rajzolt politikai nagyságokat és fllmstarokat. 1928-ban Berlinben telepedett le. Hollandiában, Angliában és Amerikában, mint arcképfestőnek is nagy sikerei voltak, az utóbbi helyen pedig karikatúra-kisplasztikájával is feltűnést keltett. Grafikai munkái: M.-Kürthy: Komédiások 1912 Tevan ; M. panoptikuma, írók és hírlapírók karikatúrái 1913 Tevan ; Album Amerika leggazdagabb embereinek 180 karikatúrájával New-York .

13135.ht

CÍMSZÓ Majo

SZEMÉLYNÉV Majo Henri

SZÓCIKK M Henrik fest é karikaturista szül Nagyszalontá 1889 Rövi idei képzőművészet főiskolá Ferencz Károl alat tanul Budapesten Korá feltűn karikatúráiva Huszá Károl Dere c előlapjában maj Fidibuszban Műcsarnokba állítot k előszö ceruzarajzokat 1913-ba Művészhá kiállításá ola festés arcképekke szerepel é önarcképéve díja nyert Egyik legtökéleteseb arckép é karikatúra-rajzolóknak ak egy-ké odavetet vonássa rögzít me a ábrázol karakterét 1921-be Hollandiáb hívtá Telegrap rajzolójának onna Londonb men é Graphic Dail Grarhi lapokna közélet kiválóságoka rajzolt 1923-ba Amerikáb költözött ho New Yor American maj Wallstree Journa c lapokna rajzol politika nagyságoka é fllmstarokat 1928-ba Berlinbe telepedet le Hollandiában Angliába é Amerikában min arcképfestőne i nag sikere voltak a utóbb helye pedi karikatúra-kisplasztikájáva i feltűnés keltett Grafika munkái M.-Kürthy Komédiáso 191 Teva M panoptikuma író é hírlapíró karikatúrá 191 Teva Albu Amerik leggazdagab embereine 18 karikatúrájáva New-Yor

13135.h

CÍMSZ Maj

SZEMÉLYNÉ Maj Henr

SZÓCIK Henri fes karikaturist szü Nagyszalont 188 Röv ide képzőművésze főiskol Ferenc Káro ala tanu Budapeste Kor feltű karikatúráiv Husz Káro Der előlapjába ma Fidibuszba Műcsarnokb állíto elősz ceruzarajzoka 1913-b Művészh kiállítás ol festé arcképekk szerepe önarcképév díj nyer Egyi legtökéletese arcké karikatúra-rajzolókna a egy-k odavete vonáss rögzí m ábrázo karakteré 1921-b Hollandiá hívt Telegra rajzolójána onn London me Graphi Dai Grarh lapokn közéle kiválóságok rajzol 1923-b Ameriká költözöt h Ne Yo America ma Wallstre Journ lapokn rajzo politik nagyságok fllmstaroka 1928-b Berlinb telepede l Hollandiába Angliáb Amerikába mi arcképfestőn na siker volta utób hely ped karikatúra-kisplasztikájáv feltűné keltet Grafik munká M.-Kürth Komédiás 19 Tev panoptikum ír hírlapír karikatúr 19 Tev Alb Ameri leggazdaga emberein 1 karikatúrájáv New-Yo

13135.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Hen

SZÓCI Henr fe karikaturis sz Nagyszalon 18 Rö id képzőművész főisko Feren Kár al tan Budapest Ko felt karikatúrái Hus Kár De előlapjáb m Fidibuszb Műcsarnok állít elős ceruzarajzok 1913- Művész kiállítá o fest arcképek szerep önarcképé dí nye Egy legtökéletes arck karikatúra-rajzolókn egy- odavet vonás rögz ábráz karakter 1921- Hollandi hív Telegr rajzolóján on Londo m Graph Da Grar lapok közél kiválóságo rajzo 1923- Amerik költözö N Y Americ m Wallstr Jour lapok rajz politi nagyságo fllmstarok 1928- Berlin teleped Hollandiáb Angliá Amerikáb m arcképfestő n sike volt utó hel pe karikatúra-kisplasztikájá feltűn kelte Grafi munk M.-Kürt Komédiá 1 Te panoptiku í hírlapí karikatú 1 Te Al Amer leggazdag emberei karikatúrájá New-Y

13135

CÍM M

SZEMÉLY M He

SZÓC Hen f karikaturi s Nagyszalo 1 R i képzőművés főisk Fere Ká a ta Budapes K fel karikatúrá Hu Ká D előlapjá Fidibusz Műcsarno állí elő ceruzarajzo 1913 Művés kiállít fes arcképe szere önarckép d ny Eg legtökélete arc karikatúra-rajzolók egy odave voná rög ábrá karakte 1921 Holland hí Teleg rajzolójá o Lond Grap D Gra lapo közé kiválóság rajz 1923 Ameri költöz Ameri Wallst Jou lapo raj polit nagyság fllmstaro 1928 Berli telepe Hollandiá Angli Ameriká arcképfest sik vol ut he p karikatúra-kisplasztikáj feltű kelt Graf mun M.-Kür Komédi T panoptik hírlap karikat T A Ame leggazda embere karikatúráj New-

1313SZEMÉL H

SZÓ He karikatur Nagyszal képzőművé főis Fer K t Budape fe karikatúr H K előlapj Fidibus Műcsarn áll el ceruzarajz 191 Művé kiállí fe arckép szer önarcké n E legtökélet ar karikatúra-rajzoló eg odav von rö ábr karakt 192 Hollan h Tele rajzolój Lon Gra Gr lap köz kiválósá raj 192 Amer költö Amer Walls Jo lap ra poli nagysá fllmstar 192 Berl telep Hollandi Angl Amerik arcképfes si vo u h karikatúra-kisplasztiká felt kel Gra mu M.-Kü Koméd panopti hírla karika Am leggazd ember karikatúrá New