13136.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Jakab Gyula

SZÓCIKK: "M. J. Gyula, zeneszerző, szül. Kassán, 1859. dec. 13., megh. Budapesten 1925. jan. 30. Volkman Róbert tanítványa volt a Zeneakadémián. 1894-ben megalapította a Magyar Női Karénekegyesületet, 1896. pedig zeneiskolát nyitott. Sokáig az Izr. Tanítóképző Intézet tanára volt. Három operát szerzett, egy nagy szimfonikus költeményt, hat szimfóniát, szerenádokat, kamarazenét, zongoraműveket, dalokat és többszólamú vokális műveket. Érdekes és invenciózus komponista volt. Főbb művei: A kontrapont tankönyve; Hegedűszonáták, Op. 29; D-dúr hegedűszonáta Op. 30; G-moll Op. 53; D-moll vonósnégyes Op. 22; Magyar zongoraszonáta, Lisbeth: Erysika; Széchy Mária; Mila."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3136. címszó a lexikon => 569. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13136.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Jakab Gyula

SZÓCIKK: M. J. Gyula, zeneszerző, szül. Kassán, 1859. dec. 13., megh. Budapesten 1925. jan. 30. Volkman Róbert tanítványa volt a Zeneakadémián. 1894-ben megalapította a Magyar Női Karénekegyesületet, 1896. pedig zeneiskolát nyitott. Sokáig az Izr. Tanítóképző Intézet tanára volt. Három operát szerzett, egy nagy szimfonikus költeményt, hat szimfóniát, szerenádokat, kamarazenét, zongoraműveket, dalokat és többszólamú vokális műveket. Érdekes és invenciózus komponista volt. Főbb művei: A kontrapont tankönyve; Hegedűszonáták, Op. 29; D-dúr hegedűszonáta Op. 30; G-moll Op. 53; D-moll vonósnégyes Op. 22; Magyar zongoraszonáta, Lisbeth: Erysika; Széchy Mária; Mila.

13136.ht

CÍMSZÓ Majo

SZEMÉLYNÉV Majo Jaka Gyul

SZÓCIKK M J Gyula zeneszerző szül Kassán 1859 dec 13. megh Budapeste 1925 jan 30 Volkma Róber tanítvány vol Zeneakadémián 1894-be megalapított Magya Nő Karénekegyesületet 1896 pedi zeneiskolá nyitott Sokái a Izr Tanítóképz Intéze tanár volt Háro operá szerzett eg nag szimfoniku költeményt ha szimfóniát szerenádokat kamarazenét zongoraműveket daloka é többszólam vokáli műveket Érdeke é invenciózu komponist volt Főb művei kontrapon tankönyve Hegedűszonáták Op 29 D-dú hegedűszonát Op 30 G-mol Op 53 D-mol vonósnégye Op 22 Magya zongoraszonáta Lisbeth Erysika Széch Mária Mila

13136.h

CÍMSZ Maj

SZEMÉLYNÉ Maj Jak Gyu

SZÓCIK Gyul zeneszerz szü Kassá 185 de 13 meg Budapest 192 ja 3 Volkm Róbe tanítván vo Zeneakadémiá 1894-b megalapítot Magy N Karénekegyesülete 189 ped zeneiskol nyitot Soká Iz Tanítókép Intéz taná vol Hár oper szerzet e na szimfonik költemény h szimfóniá szerenádoka kamarazené zongoraműveke dalok többszóla vokál műveke Érdek invencióz komponis vol Fő műve kontrapo tankönyv Hegedűszonátá O 2 D-d hegedűszoná O 3 G-mo O 5 D-mo vonósnégy O 2 Magy zongoraszonát Lisbet Erysik Széc Mári Mil

13136.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Ja Gy

SZÓCI Gyu zeneszer sz Kass 18 d 1 me Budapes 19 j Volk Rób tanítvá v Zeneakadémi 1894- megalapíto Mag Karénekegyesület 18 pe zeneisko nyito Sok I Tanítóké Inté tan vo Há ope szerze n szimfoni költemén szimfóni szerenádok kamarazen zongoraművek dalo többszól voká művek Érde invenció komponi vo F műv kontrap tanköny Hegedűszonát D- hegedűszon G-m D-m vonósnég Mag zongoraszoná Lisbe Erysi Szé Már Mi

13136

CÍM M

SZEMÉLY M J G

SZÓC Gy zenesze s Kas 1 m Budape 1 Vol Ró tanítv Zeneakadém 1894 megalapít Ma Karénekegyesüle 1 p zeneisk nyit So Tanítók Int ta v H op szerz szimfon költemé szimfón szerenádo kamaraze zongoraműve dal többszó vok műve Érd invenci kompon v mű kontra tankön Hegedűszoná D hegedűszo G- D- vonósné Ma zongoraszon Lisb Erys Sz Má M

1313SZEMÉL

SZÓ G zenesz Ka Budap Vo R tanít Zeneakadé 189 megalapí M Karénekegyesül zeneis nyi S Tanító In t o szer szimfo költem szimfó szerenád kamaraz zongoraműv da többsz vo műv Ér invenc kompo m kontr tankö Hegedűszon hegedűsz G D vonósn M zongoraszo Lis Ery S M