13137.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Simon

SZÓCIKK: M. Simon, ügyvéd és népdalszerző, szül. Bihardiószegen 1876. jan. 8. M. Henrik bátyja. A kolozsvári egyetemen végezte a jogot és szerezte ügyvédi diplomáját. Népszínműveket, daljátékot és híressé vált népdalokat írt és komponált. 1903. Budán előadták Bűnös asszony c. népszínművét, 1903. Ipám uram c. népszínművét bemutatták a Népszínházban. Zách Klára történelmi daljátéka Nagyváradon került színre.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3137. címszó a lexikon => 569. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13137.htm

CÍMSZÓ: Major

SZEMÉLYNÉV: Major Simon

SZÓCIKK: M. Simon, ügyvéd és népdalszerző, szül. Bihardiószegen 1876. jan. 8. M. Henrik bátyja. A kolozsvári egyetemen végezte a jogot és szerezte ügyvédi diplomáját. Népszínműveket, daljátékot és híressé vált népdalokat írt és komponált. 1903. Budán előadták Bűnös asszony c. népszínművét, 1903. Ipám uram c. népszínművét bemutatták a Népszínházban. Zách Klára történelmi daljátéka Nagyváradon került színre.

13137.ht

CÍMSZÓ Majo

SZEMÉLYNÉV Majo Simo

SZÓCIKK M Simon ügyvé é népdalszerző szül Bihardiószege 1876 jan 8 M Henri bátyja kolozsvár egyeteme végezt jogo é szerezt ügyvéd diplomáját Népszínműveket daljátéko é híress vál népdaloka ír é komponált 1903 Budá előadtá Bűnö asszon c népszínművét 1903 Ipá ura c népszínművé bemutattá Népszínházban Zác Klár történelm daljáték Nagyvárado kerül színre

13137.h

CÍMSZ Maj

SZEMÉLYNÉ Maj Sim

SZÓCIK Simo ügyv népdalszerz szü Bihardiószeg 187 ja Henr bátyj kolozsvá egyetem végez jog szerez ügyvé diplomájá Népszínműveke daljáték híres vá népdalok í komponál 190 Bud előadt Bűn asszo népszínművé 190 Ip ur népszínműv bemutatt Népszínházba Zá Klá történel daljáté Nagyvárad kerü színr

13137.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Si

SZÓCI Sim ügy népdalszer sz Bihardiósze 18 j Hen báty kolozsv egyete vége jo szere ügyv diplomáj Népszínművek daljáté híre v népdalo komponá 19 Bu előad Bű assz népszínműv 19 I u népszínmű bemutat Népszínházb Z Kl történe dalját Nagyvára ker szín

13137

CÍM M

SZEMÉLY M S

SZÓC Si üg népdalsze s Bihardiósz 1 He bát kolozs egyet vég j szer ügy diplomá Népszínműve dalját hír népdal kompon 1 B előa B ass népszínmű 1 népszínm bemuta Népszínház K történ daljá Nagyvár ke szí

1313SZEMÉL

SZÓ S ü népdalsz Bihardiós H bá koloz egye vé sze üg diplom Népszínműv daljá hí népda kompo elő as népszínm népszín bemut Népszínhá törté dalj Nagyvá k sz