13139.htm

CÍMSZÓ: Makkabea

SZÓCIKK: "Makkabea, (cionista egyetemi hallgatók egyesülete). 1903 szept.-ben alakult és csakhamar a cionista mozgalomnak a központjává lett. A M.-ból indult ki az egész országra terjedő cionista propaganda. A M. létesítette az első magyar cionista hetilapot Zsidó Néplap címmel,melynek Bokor Ármin volt a szerkesztője. A M. vetette meg a Vívó és Atlétikai Club alapját; Dömény Lajos (l. o.) kezdeményezésére cserkészcsapatot szervezett. Mikor a cionista szervezet központját Pozsonyból Budapestre helyezték át, a M.-ból kerültek ki a szervezet és általában a cionista mozgalom vezérei. 1903-ban ünnepelte fennállásának tízéves jubileumát, amelyen Wolfsohn Dávid, a cionista világszervezet akkori elnöke is részt vett, 1928. pedig 50-ik szemeszterét jubilálta. Tagjainak létszáma 1913. volt a legnagyobb, amikor kb. 1000-re emelkedett. A háború alatt a M. tevékenysége - mely főleg cionista propagandára, az ifjúságnak zsidó kulturális és sportszerű nevelésére terjedt ki - szünetelt, mert tagjai csaknem mindannyian bevonultak, többen elestek közülük, így Dömény Lajos is, s számosan a legszebb kitüntetésekkel dekorálva tértek vissza. A háború utáni években azután ismét megindult a M. intenzív munkája. A M. első elnöke Krausz Sámuel tanár volt, későbbi vezetői közül Bisseliches Mózes és Dömény Lajos tűntek ki. v. A."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3139. címszó a lexikon => 570. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13139.htm

CÍMSZÓ: Makkabea

SZÓCIKK: Makkabea, cionista egyetemi hallgatók egyesülete . 1903 szept.-ben alakult és csakhamar a cionista mozgalomnak a központjává lett. A M.-ból indult ki az egész országra terjedő cionista propaganda. A M. létesítette az első magyar cionista hetilapot Zsidó Néplap címmel,melynek Bokor Ármin volt a szerkesztője. A M. vetette meg a Vívó és Atlétikai Club alapját; Dömény Lajos l. o. kezdeményezésére cserkészcsapatot szervezett. Mikor a cionista szervezet központját Pozsonyból Budapestre helyezték át, a M.-ból kerültek ki a szervezet és általában a cionista mozgalom vezérei. 1903-ban ünnepelte fennállásának tízéves jubileumát, amelyen Wolfsohn Dávid, a cionista világszervezet akkori elnöke is részt vett, 1928. pedig 50-ik szemeszterét jubilálta. Tagjainak létszáma 1913. volt a legnagyobb, amikor kb. 1000-re emelkedett. A háború alatt a M. tevékenysége - mely főleg cionista propagandára, az ifjúságnak zsidó kulturális és sportszerű nevelésére terjedt ki - szünetelt, mert tagjai csaknem mindannyian bevonultak, többen elestek közülük, így Dömény Lajos is, s számosan a legszebb kitüntetésekkel dekorálva tértek vissza. A háború utáni években azután ismét megindult a M. intenzív munkája. A M. első elnöke Krausz Sámuel tanár volt, későbbi vezetői közül Bisseliches Mózes és Dömény Lajos tűntek ki. v. A.

13139.ht

CÍMSZÓ Makkabe

SZÓCIKK Makkabea cionist egyetem hallgató egyesület 190 szept.-be alakul é csakhama cionist mozgalomna központjáv lett M.-bó indul k a egés országr terjed cionist propaganda M létesített a els magya cionist hetilapo Zsid Népla címmel,melyne Boko Ármi vol szerkesztője M vetett me Vív é Atlétika Clu alapját Dömén Lajo l o kezdeményezésér cserkészcsapato szervezett Miko cionist szerveze központjá Pozsonybó Budapestr helyezté át M.-bó kerülte k szerveze é általába cionist mozgalo vezérei 1903-ba ünnepelt fennállásána tízéve jubileumát amelye Wolfsoh Dávid cionist világszerveze akkor elnök i rész vett 1928 pedi 50-i szemeszteré jubilálta Tagjaina létszám 1913 vol legnagyobb amiko kb 1000-r emelkedett hábor alat M tevékenység mel főle cionist propagandára a ifjúságna zsid kulturáli é sportszer nevelésér terjed k szünetelt mer tagja csakne mindannyia bevonultak többe eleste közülük íg Dömén Lajo is számosa legszeb kitüntetésekke dekorálv térte vissza hábor után évekbe azutá ismé megindul M intenzí munkája M els elnök Kraus Sámue taná volt később vezető közü Bisseliche Móze é Dömén Lajo tűnte ki v A

13139.h

CÍMSZ Makkab

SZÓCIK Makkabe cionis egyete hallgat egyesüle 19 szept.-b alaku csakham cionis mozgalomn központjá let M.-b indu egé ország terje cionis propagand létesítet el magy cionis hetilap Zsi Népl címmel,melyn Bok Árm vo szerkesztőj vetet m Ví Atlétik Cl alapjá Dömé Laj kezdeményezésé cserkészcsapat szervezet Mik cionis szervez központj Pozsonyb Budapest helyezt á M.-b került szervez általáb cionis mozgal vezére 1903-b ünnepel fennállásán tízév jubileumá amely Wolfso Dávi cionis világszervez akko elnö rés vet 192 ped 50- szemeszter jubilált Tagjain létszá 191 vo legnagyob amik k 1000- emelkedet hábo ala tevékenysé me fől cionis propagandár ifjúságn zsi kulturál sportsze nevelésé terje szünetel me tagj csakn mindannyi bevonulta több elest közülü í Dömé Laj i számos legsze kitüntetésekk dekorál tért vissz hábo utá évekb azut ism megindu intenz munkáj el elnö Krau Sámu tan vol későb vezet köz Bisselich Móz Dömé Laj tűnt k

13139.

CÍMS Makka

SZÓCI Makkab cioni egyet hallga egyesül 1 szept.- alak csakha cioni mozgalom központj le M.- ind eg orszá terj cioni propagan létesíte e mag cioni hetila Zs Nép címmel,mely Bo Ár v szerkesztő vete V Atléti C alapj Döm La kezdeményezés cserkészcsapa szerveze Mi cioni szerve központ Pozsony Budapes helyez M.- kerül szerve általá cioni mozga vezér 1903- ünnepe fennállásá tízé jubileum amel Wolfs Dáv cioni világszerve akk eln ré ve 19 pe 50 szemeszte jubilál Tagjai létsz 19 v legnagyo ami 1000 emelkede háb al tevékenys m fő cioni propagandá ifjúság zs kulturá sportsz nevelés terj szünete m tag csak mindanny bevonult töb eles közül Döm La számo legsz kitüntetések dekorá tér viss háb ut évek azu is megind inten munká e eln Kra Sám ta vo késő veze kö Bisselic Mó Döm La tűn

13139

CÍM Makk

SZÓC Makka cion egye hallg egyesü szept. ala csakh cion mozgalo központ l M. in e orsz ter cion propaga létesít ma cion hetil Z Né címmel,mel B Á szerkeszt vet Atlét alap Dö L kezdeményezé cserkészcsap szervez M cion szerv közpon Pozson Budape helye M. kerü szerv által cion mozg vezé 1903 ünnep fennállás tíz jubileu ame Wolf Dá cion világszerv ak el r v 1 p 5 szemeszt jubilá Tagja léts 1 legnagy am 100 emelked há a tevékeny f cion propagand ifjúsá z kultur sports nevelé ter szünet ta csa mindann bevonul tö ele közü Dö L szám legs kitüntetése dekor té vis há u éve az i megin inte munk el Kr Sá t v kés vez k Bisseli M Dö L tű

1313

CÍ Mak

SZÓ Makk cio egy hall egyes szept al csak cio mozgal közpon M i ors te cio propag létesí m cio heti N címmel,me szerkesz ve Atlé ala D kezdeményez cserkészcsa szerve cio szer közpo Pozso Budap hely M ker szer álta cio moz vez 190 ünne fennállá tí jubile am Wol D cio világszer a e szemesz jubil Tagj lét legnag a 10 emelke h tevéken cio propagan ifjús kultu sport nevel te szüne t cs mindan bevonu t el köz D szá leg kitüntetés deko t vi h év a megi int mun e K S ké ve Bissel D t