13141.htm

CÍMSZÓ: Makkabeusok

SZÓCIKK: "tudni véli (Hist. Eccles. 6.) Eszerint a M. görög és latin elnevezése héber eredetű lenne. A M. könyvének eredeti héber szövege azonban elveszett, a Talmud és Midrás minden alkalommal, mint Hasmoneusokról emlékezik meg a M.-ról. Későbbi héber iratokban előjön a Makabi elnevezés. Makkabi kalapácsot jelent héberül s így lehetséges, hogy Juda Makkabinak, mint hadvezérnek adták ezt a díszítő nevet. Van vélemény, amely az arab Mankabból (generális) vezeti azt le, míg ismét mások onnan származtatják a Makabi szót, hogy Modein város, ahol Matiszjáhu főpap működött, Gad törzsének területén volt s Gad törzsének zászlaján a Makab szó állott, mint a három pátriárka neve utolsó betűinek rövidítése. Azonban az elterjedt forma a Makabi volt, amely már az ókorban hőst jelentett, de minden bizonnyal csupán azután, hogy a M. ezt a melléknevet viselték. Igen elterjedt vélemény az is, mely a liturgiában is előforduló bibliai vers kezdőbetűiből származtatja a Makabi szót (Mi komócho bo-élim Adonój Exod. 15. 11), melyet a M. zászlójukra írtak. Éppenígy nem lehetetlen, hogy Matiszjáhu teljes nevének iniciáléiből származik az (Matatjahu Kóhen ben Jochanan), de az a tény, hogy a M. könyvénél tanúságtétele szerint eredetileg csupán Juda Makkabi díszítőneve volt, ellene mond az utóbbi verziónak. Egyik modern vélemény szerint a (kiirtani) szóból ered. Ezeken kívül van vélemény, amely szerint a héber mechabél, (aki elrejtőzik) szóból ered s ennek jelentése az lenne; hogy a Hasmoneusok a forradalmat a hegyek közé rejtőzve szervezték meg (l. Makk- 2. 28); Luzzatto szerint pedig a görög biaiomachosz, a. m. heves harcos anagramja. A Hasmoneus szó eredete sincs egészen tisztázva, valószínűen Matiszjáhu főpap nagyatyját hívták így, de mindenesetre valamelyik ősét (Midot 1. 6; Targum Jerus. I. Sám. 2. 4-hez). Görög átírásban Ászamóniaosz s Josephus szerint is a család ősétől ered (Antiquitates XII. 6, § 1; XIV. 16, § 4; XVI. 7, § 1). Az egyébként korábban is előkelő kohanita-törzsek közé számító Hasmoneusok főpapi és fejedelmi méltóságát 141. (a rendes időszámítás előtt) határozta el a papság, a nép és az ország tekintélyeinek nagy gyülekezete azon célból, hogy Simon (Matiszjáhu fia) legyen vezetőjük s főpapjuk, amíg egy próféta nem támad (I. Makkab. 14. 41). A Hasmoneus-dinasztiát a római szenátus már 189. elismerte, amikor maga Simon főpap vezette Rómába a küldöttséget. Ő volt tehát a Hasmoneus-dinasztia első királya, míg a hadvezetést testvére, Jonathán töltötte be, majd annak meggyilkolása után ismét maga Simon, akinek sikerült a zsidó népet és államot teljesen függetlenné tenni Szíriától. 135-ben azonban merénylet áldozata lett s ebben főrészes veje, Ptolomeus volt. Simont a királyi székben harmadik fia, Jochanan Hyrcanus követte, miután két idősebb fivérét, Matiszjáhut (Mattatthias) és Judát atyjukkal együtt megölték. Ő 135 - 104-ig uralkodott s a trónt özvegyére, legidősebb fiára pedig csupán a főpapságot hagyta. Ez utóbbi, Aristobulosz azonban letaszította anyját a trónról, de egy év múlva már ő is meghalt. Utóda"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3141. címszó a lexikon => 570. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13141.htm

CÍMSZÓ: Makkabeusok

SZÓCIKK: tudni véli Hist. Eccles. 6. Eszerint a M. görög és latin elnevezése héber eredetű lenne. A M. könyvének eredeti héber szövege azonban elveszett, a Talmud és Midrás minden alkalommal, mint Hasmoneusokról emlékezik meg a M.-ról. Későbbi héber iratokban előjön a Makabi elnevezés. Makkabi kalapácsot jelent héberül s így lehetséges, hogy Juda Makkabinak, mint hadvezérnek adták ezt a díszítő nevet. Van vélemény, amely az arab Mankabból generális vezeti azt le, míg ismét mások onnan származtatják a Makabi szót, hogy Modein város, ahol Matiszjáhu főpap működött, Gad törzsének területén volt s Gad törzsének zászlaján a Makab szó állott, mint a három pátriárka neve utolsó betűinek rövidítése. Azonban az elterjedt forma a Makabi volt, amely már az ókorban hőst jelentett, de minden bizonnyal csupán azután, hogy a M. ezt a melléknevet viselték. Igen elterjedt vélemény az is, mely a liturgiában is előforduló bibliai vers kezdőbetűiből származtatja a Makabi szót Mi komócho bo-élim Adonój Exod. 15. 11 , melyet a M. zászlójukra írtak. Éppenígy nem lehetetlen, hogy Matiszjáhu teljes nevének iniciáléiből származik az Matatjahu Kóhen ben Jochanan , de az a tény, hogy a M. könyvénél tanúságtétele szerint eredetileg csupán Juda Makkabi díszítőneve volt, ellene mond az utóbbi verziónak. Egyik modern vélemény szerint a kiirtani szóból ered. Ezeken kívül van vélemény, amely szerint a héber mechabél, aki elrejtőzik szóból ered s ennek jelentése az lenne; hogy a Hasmoneusok a forradalmat a hegyek közé rejtőzve szervezték meg l. Makk- 2. 28 ; Luzzatto szerint pedig a görög biaiomachosz, a. m. heves harcos anagramja. A Hasmoneus szó eredete sincs egészen tisztázva, valószínűen Matiszjáhu főpap nagyatyját hívták így, de mindenesetre valamelyik ősét Midot 1. 6; Targum Jerus. I. Sám. 2. 4-hez . Görög átírásban Ászamóniaosz s Josephus szerint is a család ősétől ered Antiquitates XII. 6, § 1; XIV. 16, § 4; XVI. 7, § 1 . Az egyébként korábban is előkelő kohanita-törzsek közé számító Hasmoneusok főpapi és fejedelmi méltóságát 141. a rendes időszámítás előtt határozta el a papság, a nép és az ország tekintélyeinek nagy gyülekezete azon célból, hogy Simon Matiszjáhu fia legyen vezetőjük s főpapjuk, amíg egy próféta nem támad I. Makkab. 14. 41 . A Hasmoneus-dinasztiát a római szenátus már 189. elismerte, amikor maga Simon főpap vezette Rómába a küldöttséget. Ő volt tehát a Hasmoneus-dinasztia első királya, míg a hadvezetést testvére, Jonathán töltötte be, majd annak meggyilkolása után ismét maga Simon, akinek sikerült a zsidó népet és államot teljesen függetlenné tenni Szíriától. 135-ben azonban merénylet áldozata lett s ebben főrészes veje, Ptolomeus volt. Simont a királyi székben harmadik fia, Jochanan Hyrcanus követte, miután két idősebb fivérét, Matiszjáhut Mattatthias és Judát atyjukkal együtt megölték. Ő 135 - 104-ig uralkodott s a trónt özvegyére, legidősebb fiára pedig csupán a főpapságot hagyta. Ez utóbbi, Aristobulosz azonban letaszította anyját a trónról, de egy év múlva már ő is meghalt. Utóda

13141.ht

CÍMSZÓ Makkabeuso

SZÓCIKK tudn vél Hist Eccles 6 Eszerin M görö é lati elnevezés hébe eredet lenne M könyvéne eredet hébe szöveg azonba elveszett Talmu é Midrá minde alkalommal min Hasmoneusokró emlékezi me M.-ról Később hébe iratokba előjö Makab elnevezés Makkab kalapácso jelen héberü íg lehetséges hog Jud Makkabinak min hadvezérne adtá ez díszít nevet Va vélemény amel a ara Mankabbó generáli vezet az le mí ismé máso onna származtatjá Makab szót hog Modei város aho Matiszjáh főpa működött Ga törzséne területé vol Ga törzséne zászlajá Maka sz állott min háro pátriárk nev utols betűine rövidítése Azonba a elterjed form Makab volt amel má a ókorba hős jelentett d minde bizonnya csupá azután hog M ez mellékneve viselték Ige elterjed vélemén a is mel liturgiába i előfordul biblia ver kezdőbetűibő származtatj Makab szó M komóch bo-éli Adonó Exod 15 1 melye M zászlójukr írtak Éppeníg ne lehetetlen hog Matiszjáh telje nevéne iniciáléibő származi a Matatjah Kóhe be Jochana d a tény hog M könyvéné tanúságtétel szerin eredetile csupá Jud Makkab díszítőnev volt ellen mon a utóbb verziónak Egyi moder vélemén szerin kiirtan szóbó ered Ezeke kívü va vélemény amel szerin hébe mechabél ak elrejtőzi szóbó ere enne jelentés a lenne hog Hasmoneuso forradalma hegye köz rejtőzv szervezté me l Makk 2 2 Luzzatt szerin pedi görö biaiomachosz a m heve harco anagramja Hasmoneu sz eredet sinc egésze tisztázva valószínűe Matiszjáh főpa nagyatyjá hívtá így d mindenesetr valamelyi ősé Mido 1 6 Targu Jerus I Sám 2 4-he Görö átírásba Ászamóniaos Josephu szerin i csalá ősétő ere Antiquitate XII 6 1 XIV 16 4 XVI 7 A egyébkén korábba i előkel kohanita-törzse köz számít Hasmoneuso főpap é fejedelm méltóságá 141 rende időszámítá előt határozt e papság né é a orszá tekintélyeine nag gyülekezet azo célból hog Simo Matiszjáh fi legye vezetőjü főpapjuk amí eg prófét ne táma I Makkab 14 4 Hasmoneus-dinasztiá róma szenátu má 189 elismerte amiko mag Simo főpa vezett Rómáb küldöttséget vol tehá Hasmoneus-dinaszti els királya mí hadvezetés testvére Jonathá töltött be maj anna meggyilkolás utá ismé mag Simon akine sikerül zsid népe é államo teljese függetlenn tenn Szíriától 135-be azonba merényle áldozat let ebbe főrésze veje Ptolomeu volt Simon király székbe harmadi fia Jochana Hyrcanu követte miutá ké időseb fivérét Matiszjáhu Mattatthia é Judá atyjukka együt megölték 13 104-i uralkodot trón özvegyére legidőseb fiár pedi csupá főpapságo hagyta E utóbbi Aristobulos azonba letaszított anyjá trónról d eg é múlv má i meghalt Utód

13141.h

CÍMSZ Makkabeus

SZÓCIK tud vé His Eccle Eszeri gör lat elnevezé héb erede lenn könyvén erede héb szöve azonb elveszet Talm Midr mind alkalomma mi Hasmoneusokr emlékez m M.-ró Későb héb iratokb előj Maka elnevezé Makka kalapács jele héber í lehetsége ho Ju Makkabina mi hadvezérn adt e díszí neve V vélemén ame ar Mankabb generál veze a l m ism más onn származtatj Maka szó ho Mode váro ah Matiszjá főp működöt G törzsén terület vo G törzsén zászlaj Mak s állot mi hár pátriár ne utol betűin rövidítés Azonb elterje for Maka vol ame m ókorb hő jelentet mind bizonny csup azutá ho e melléknev viselté Ig elterje vélemé i me liturgiáb előfordu bibli ve kezdőbetűib származtat Maka sz komóc bo-él Adon Exo 1 mely zászlójuk írta Éppení n lehetetle ho Matiszjá telj nevén iniciáléib származ Matatja Kóh b Jochan tén ho könyvén tanúságtéte szeri eredetil csup Ju Makka díszítőne vol elle mo utób verzióna Egy mode vélemé szeri kiirta szób ere Ezek kív v vélemén ame szeri héb mechabé a elrejtőz szób er enn jelenté lenn ho Hasmoneus forradalm hegy kö rejtőz szervezt m Mak Luzzat szeri ped gör biaiomachos hev harc anagramj Hasmone s erede sin egész tisztázv valószínű Matiszjá főp nagyatyj hívt íg mindeneset valamely ős Mid Targ Jeru Sá 4-h Gör átírásb Ászamóniao Joseph szeri csal ősét er Antiquitat XI XI 1 XV egyébké korább előke kohanita-törzs kö számí Hasmoneus főpa fejedel méltóság 14 rend időszámít elő határoz papsá n orsz tekintélyein na gyülekeze az célbó ho Sim Matiszjá f legy vezetőj főpapju am e prófé n tám Makka 1 Hasmoneus-dinaszti róm szenát m 18 elismert amik ma Sim főp vezet Rómá küldöttsége vo teh Hasmoneus-dinaszt el király m hadvezeté testvér Jonath töltöt b ma ann meggyilkolá ut ism ma Simo akin sikerü zsi nép állam teljes független ten Szíriátó 135-b azonb merényl áldoza le ebb főrész vej Ptolome vol Simo királ székb harmad fi Jochan Hyrcan követt miut k időse fivéré Matiszjáh Mattatthi Jud atyjukk együ megölté 1 104- uralkodo tró özvegyér legidőse fiá ped csup főpapság hagyt utóbb Aristobulo azonb letaszítot anyj trónró e múl m meghal Utó

13141.

CÍMS Makkabeu

SZÓCI tu v Hi Eccl Eszer gö la elnevez hé ered len könyvé ered hé szöv azon elvesze Tal Mid min alkalomm m Hasmoneusok emléke M.-r Késő hé iratok elő Mak elnevez Makk kalapác jel hébe lehetség h J Makkabin m hadvezér ad dísz nev vélemé am a Mankab generá vez is má on származtat Mak sz h Mod vár a Matiszj fő működö törzsé terüle v törzsé zászla Ma állo m há pátriá n uto betűi rövidíté Azon elterj fo Mak vo am ókor h jelente min bizonn csu azut h mellékne viselt I elterj vélem m liturgiá előford bibl v kezdőbetűi származta Mak s komó bo-é Ado Ex mel zászlóju írt Éppen lehetetl h Matiszj tel nevé iniciáléi szárma Matatj Kó Jocha té h könyvé tanúságtét szer eredeti csu J Makk díszítőn vo ell m utó verzión Eg mod vélem szer kiirt szó er Eze kí vélemé am szer hé mechab elrejtő szó e en jelent len h Hasmoneu forradal heg k rejtő szervez Ma Luzza szer pe gö biaiomacho he har anagram Hasmon ered si egés tisztáz valószín Matiszj fő nagyaty hív í mindenese valamel ő Mi Tar Jer S 4- Gö átírás Ászamónia Josep szer csa ősé e Antiquita X X X egyébk koráb elők kohanita-törz k szám Hasmoneu főp fejede méltósá 1 ren időszámí el határo paps ors tekintélyei n gyülekez a célb h Si Matiszj leg vezető főpapj a próf tá Makk Hasmoneus-dinaszt ró szená 1 elismer ami m Si fő veze Róm küldöttség v te Hasmoneus-dinasz e királ hadvezet testvé Jonat töltö m an meggyilkol u is m Sim aki siker zs né álla telje függetle te Szíriát 135- azon merény áldoz l eb főrés ve Ptolom vo Sim kirá szék harma f Jocha Hyrca követ miu idős fivér Matiszjá Mattatth Ju atyjuk egy megölt 104 uralkod tr özvegyé legidős fi pe csu főpapsá hagy utób Aristobul azon letaszíto any trónr mú megha Ut

13141

CÍM Makkabe

SZÓC t H Ecc Esze g l elneve h ere le könyv ere h szö azo elvesz Ta Mi mi alkalom Hasmoneuso emlék M.- Kés h irato el Ma elneve Mak kalapá je héb lehetsé Makkabi hadvezé a dís ne vélem a Manka gener ve i m o származta Ma s Mo vá Matisz f működ törzs terül törzs zászl M áll h pátri ut betű rövidít Azo elter f Ma v a óko jelent mi bizon cs azu mellékn visel elter véle liturgi előfor bib kezdőbetű származt Ma kom bo- Ad E me zászlój ír Éppe lehetet Matisz te nev iniciálé szárm Matat K Joch t könyv tanúságté sze eredet cs Mak díszítő v el ut verzió E mo véle sze kiir sz e Ez k vélem a sze h mecha elrejt sz e jelen le Hasmone forrada he rejt szerve M Luzz sze p g biaiomach h ha anagra Hasmo ere s egé tisztá valószí Matisz f nagyat hí mindenes valame M Ta Je 4 G átírá Ászamóni Jose sze cs ős Antiquit egyéb korá elő kohanita-tör szá Hasmone fő fejed méltós re időszám e határ pap or tekintélye gyüleke cél S Matisz le vezet főpap pró t Mak Hasmoneus-dinasz r szen elisme am S f vez Ró küldöttsé t Hasmoneus-dinas kirá hadveze testv Jona tölt a meggyilko i Si ak sike z n áll telj függetl t Szíriá 135 azo merén áldo e főré v Ptolo v Si kir szé harm Joch Hyrc köve mi idő fivé Matiszj Mattatt J atyju eg megöl 10 uralko t özvegy legidő f p cs főpaps hag utó Aristobu azo letaszít an trón m megh U

1314

CÍ Makkab

SZÓ Ec Esz elnev er l köny er sz az elves T M m alkalo Hasmoneus emlé M. Ké irat e M elnev Ma kalap j hé lehets Makkab hadvez dí n véle Mank gene v származt M M v Matis műkö törz terü törz zász ál pátr u bet rövidí Az elte M ók jelen m bizo c az mellék vise elte vél liturg előfo bi kezdőbet származ M ko bo A m zászló í Épp lehete Matis t ne iniciál szár Mata Joc köny tanúságt sz erede c Ma díszít e u verzi m vél sz kii s E véle sz mech elrej s jele l Hasmon forrad h rej szerv Luz sz biaiomac h anagr Hasm er eg tiszt valósz Matis nagya h mindene valam T J átír Ászamón Jos sz c ő Antiqui egyé kor el kohanita-tö sz Hasmon f feje méltó r időszá hatá pa o tekintély gyülek cé Matis l veze főpa pr Ma Hasmoneus-dinas sze elism a ve R küldötts Hasmoneus-dina kir hadvez test Jon töl meggyilk S a sik ál tel függet Szíri 13 az meré áld főr Ptol S ki sz har Joc Hyr köv m id fiv Matisz Mattat atyj e megö 1 uralk özveg legid c főpap ha ut Aristob az letaszí a tró meg