13142.htm

CÍMSZÓ: Makkabeusok

SZÓCIKK: "legidősebb testvére, Alexander Jannaeus lett, akit három testvérével együtt a vérengző Arisztobulosz özvegye szabadított ki a fogságból. Alexander uralma 103-76-ig tartott s nagyban elősegítette a hatalmas belső kultúra kifejlődését. Még inkább megvalósult ez utódának és özvegyének, Salómé Alexandrának uralkodása alatt (76-67), amely Judaea fénykora volt. Alatta kezdtek kibontakozni a farizeusok tudományos iskolái s kerekedtek a szadduceusok fölé (l. Farizeusok, Szadduceusok). Testvére, Simon ben Setach a farizeus akadémia feje volt. Alexandra részt vett Ragaba védelmében, ahol férje elesett. Kiváló politikai tehetség és férjével ellentétben, humánus és megértő uralkodó volt. A farizeusok s velük együtt a tudomány, a Szanhedrin, mint legfőbb alkotmányos bíróság az ő uralkodása alatt jutottak nagy befolyáshoz. Emellett külpolitikailag is tevékeny volt s távol tudta tartani az idegen befolyást és hódítást Judaeától. Utóda akarata ellenére II. Aristobulus lett (67-63), nem pedig idősebb fia Hyrcamis, aki ekkor főpap volt. A két testvér civódása végzetessé vált, mert a római beavatkozást idézte elő s bár II. Hyrcanus király lett, mégis a szíriai kormányzónak évi adót tartozott fizetni. Utóda (40-37) Antigonus lett, akinek héber neve Mattathias volt s egyszersmind a főpapi tisztséget is betöltötte. Az idumaeai Herodes győzelme következtében az utolsó Hasmoneus vérpadon múlt ki s csupán leányágon olvadt be az idumaeai Herodes családjába. L. Zsidók története. Irodalom. Krausz (Jew. Encyclop.): Ewald, Geschichte von Israel V ; Graetz, Geschichte der Juden III.; Hitzig, Geschichte des Volkes Israel II.; Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Derembourg, Essai sur l'Histoire et Géographie de la Palestine (1867) ; Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte; Madden, Coins of the Jews; Willrich, Judaica: Forschungen zur helleniat-jüdischen Geschichte und Litteratur (1900); Iken, Symbolae litterariae (Bremen 1744) ; Curtiss, The Name Machabee (Leipsic 1876). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3142. címszó a lexikon => 570. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13142.htm

CÍMSZÓ: Makkabeusok

SZÓCIKK: legidősebb testvére, Alexander Jannaeus lett, akit három testvérével együtt a vérengző Arisztobulosz özvegye szabadított ki a fogságból. Alexander uralma 103-76-ig tartott s nagyban elősegítette a hatalmas belső kultúra kifejlődését. Még inkább megvalósult ez utódának és özvegyének, Salómé Alexandrának uralkodása alatt 76-67 , amely Judaea fénykora volt. Alatta kezdtek kibontakozni a farizeusok tudományos iskolái s kerekedtek a szadduceusok fölé l. Farizeusok, Szadduceusok . Testvére, Simon ben Setach a farizeus akadémia feje volt. Alexandra részt vett Ragaba védelmében, ahol férje elesett. Kiváló politikai tehetség és férjével ellentétben, humánus és megértő uralkodó volt. A farizeusok s velük együtt a tudomány, a Szanhedrin, mint legfőbb alkotmányos bíróság az ő uralkodása alatt jutottak nagy befolyáshoz. Emellett külpolitikailag is tevékeny volt s távol tudta tartani az idegen befolyást és hódítást Judaeától. Utóda akarata ellenére II. Aristobulus lett 67-63 , nem pedig idősebb fia Hyrcamis, aki ekkor főpap volt. A két testvér civódása végzetessé vált, mert a római beavatkozást idézte elő s bár II. Hyrcanus király lett, mégis a szíriai kormányzónak évi adót tartozott fizetni. Utóda 40-37 Antigonus lett, akinek héber neve Mattathias volt s egyszersmind a főpapi tisztséget is betöltötte. Az idumaeai Herodes győzelme következtében az utolsó Hasmoneus vérpadon múlt ki s csupán leányágon olvadt be az idumaeai Herodes családjába. L. Zsidók története. Irodalom. Krausz Jew. Encyclop. : Ewald, Geschichte von Israel V ; Graetz, Geschichte der Juden III.; Hitzig, Geschichte des Volkes Israel II.; Schürer, Geschichte des Volkes Israel I.; Derembourg, Essai sur l'Histoire et Géographie de la Palestine 1867 ; Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte; Madden, Coins of the Jews; Willrich, Judaica: Forschungen zur helleniat-jüdischen Geschichte und Litteratur 1900 ; Iken, Symbolae litterariae Bremen 1744 ; Curtiss, The Name Machabee Leipsic 1876 .

13142.ht

CÍMSZÓ Makkabeuso

SZÓCIKK legidőseb testvére Alexande Jannaeu lett aki háro testvéréve együt vérengz Arisztobulos özvegy szabadítot k fogságból Alexande uralm 103-76-i tartot nagyba elősegített hatalma bels kultúr kifejlődését Mé inkáb megvalósul e utódána é özvegyének Salóm Alexandrána uralkodás alat 76-6 amel Judae fénykor volt Alatt kezdte kibontakozn farizeuso tudományo iskolá kerekedte szadduceuso föl l Farizeusok Szadduceuso Testvére Simo be Setac farizeu akadémi fej volt Alexandr rész vet Ragab védelmében aho férj elesett Kivál politika tehetsé é férjéve ellentétben humánu é megért uralkod volt farizeuso velü együt tudomány Szanhedrin min legfőb alkotmányo bírósá a uralkodás alat jutotta nag befolyáshoz Emellet külpolitikaila i tevéken vol távo tudt tartan a idege befolyás é hódítás Judaeától Utód akarat ellenér II Aristobulu let 67-6 ne pedi időseb fi Hyrcamis ak ekko főpa volt ké testvé civódás végzetess vált mer róma beavatkozás idézt el bá II Hyrcanu királ lett mégi szíria kormányzóna év adó tartozot fizetni Utód 40-3 Antigonu lett akine hébe nev Mattathia vol egyszersmin főpap tisztsége i betöltötte A idumaea Herode győzelm következtébe a utols Hasmoneu vérpado múl k csupá leányágo olvad b a idumaea Herode családjába L Zsidó története Irodalom Kraus Jew Encyclop Ewald Geschicht vo Israe Graetz Geschicht de Jude III. Hitzig Geschicht de Volke Israe II. Schürer Geschicht de Volke Israe I. Derembourg Essa su l'Histoir e Géographi d l Palestin 186 Wellhausen Israelitisch un jüdisch Geschichte Madden Coin o th Jews Willrich Judaica Forschunge zu helleniat-jüdische Geschicht un Litteratu 190 Iken Symbola litteraria Breme 174 Curtiss Th Nam Machabe Leipsi 187

13142.h

CÍMSZ Makkabeus

SZÓCIK legidőse testvér Alexand Jannae let ak hár testvérév együ véreng Arisztobulo özveg szabadíto fogságbó Alexand ural 103-76- tarto nagyb elősegítet hatalm bel kultú kifejlődésé M inká megvalósu utódán özvegyéne Saló Alexandrán uralkodá ala 76- ame Juda fényko vol Alat kezdt kibontakoz farizeus tudomány iskol kerekedt szadduceus fö Farizeuso Szadduceus Testvér Sim b Seta farize akadém fe vol Alexand rés ve Raga védelmébe ah fér eleset Kivá politik tehets férjév ellentétbe humán megér uralko vol farizeus vel együ tudomán Szanhedri mi legfő alkotmány bírós uralkodá ala jutott na befolyásho Emelle külpolitikail tevéke vo táv tud tarta ideg befolyá hódítá Judaeátó Utó akara ellené I Aristobul le 67- n ped időse f Hyrcami a ekk főp vol k testv civódá végzetes vál me róm beavatkozá idéz e b I Hyrcan kirá let még szíri kormányzón é ad tartozo fizetn Utó 40- Antigon let akin héb ne Mattathi vo egyszersmi főpa tisztség betöltött idumae Herod győzel következtéb utol Hasmone vérpad mú csup leányág olva idumae Herod családjáb Zsid történet Irodalo Krau Je Encyclo Ewal Geschich v Isra Graet Geschich d Jud III Hitzi Geschich d Volk Isra II Schüre Geschich d Volk Isra I Derembour Ess s l'Histoi Géograph Palesti 18 Wellhause Israelitisc u jüdisc Geschicht Madde Coi t Jew Willric Judaic Forschung z helleniat-jüdisch Geschich u Litterat 19 Ike Symbol litterari Brem 17 Curtis T Na Machab Leips 18

13142.

CÍMS Makkabeu

SZÓCI legidős testvé Alexan Janna le a há testvéré egy véren Arisztobul özve szabadít fogságb Alexan ura 103-76 tart nagy elősegíte hatal be kult kifejlődés ink megvalós utódá özvegyén Sal Alexandrá uralkod al 76 am Jud fényk vo Ala kezd kibontako farizeu tudomán isko kereked szadduceu f Farizeus Szadduceu Testvé Si Set fariz akadé f vo Alexan ré v Rag védelméb a fé elese Kiv politi tehet férjé ellentétb humá megé uralk vo farizeu ve egy tudomá Szanhedr m legf alkotmán bíró uralkod al jutot n befolyásh Emell külpolitikai tevék v tá tu tart ide befoly hódít Judaeát Ut akar ellen Aristobu l 67 pe idős Hyrcam ek fő vo test civód végzete vá m ró beavatkoz idé Hyrca kir le mé szír kormányzó a tartoz fizet Ut 40 Antigo le aki hé n Mattath v egyszersm főp tisztsé betöltöt iduma Hero győze következté uto Hasmon vérpa m csu leányá olv iduma Hero családjá Zsi történe Irodal Kra J Encycl Ewa Geschic Isr Grae Geschic Ju II Hitz Geschic Vol Isr I Schür Geschic Vol Isr Derembou Es l'Histo Géograp Palest 1 Wellhaus Israelitis jüdis Geschich Madd Co Je Willri Judai Forschun helleniat-jüdisc Geschic Littera 1 Ik Symbo litterar Bre 1 Curti N Macha Leip 1

13142

CÍM Makkabe

SZÓC legidő testv Alexa Jann l h testvér eg vére Arisztobu özv szabadí fogság Alexa ur 103-7 tar nag elősegít hata b kul kifejlődé in megvaló utód özvegyé Sa Alexandr uralko a 7 a Ju fény v Al kez kibontak farize tudomá isk kereke szadduce Farizeu Szadduce Testv S Se fari akad v Alexa r Ra védelmé f eles Ki polit tehe férj ellentét hum meg ural v farize v eg tudom Szanhed leg alkotmá bír uralko a juto befolyás Emel külpolitika tevé t t tar id befol hódí Judaeá U aka elle Aristob 6 p idő Hyrca e f v tes civó végzet v r beavatko id Hyrc ki l m szí kormányz tarto fize U 4 Antig l ak h Mattat egyszers fő tiszts betöltö idum Her győz következt ut Hasmo vérp cs leány ol idum Her családj Zs történ Iroda Kr Encyc Ew Geschi Is Gra Geschi J I Hit Geschi Vo Is Schü Geschi Vo Is Derembo E l'Hist Géogra Pales Wellhau Israeliti jüdi Geschic Mad C J Willr Juda Forschu helleniat-jüdis Geschi Litter I Symb littera Br Curt Mach Lei

1314

CÍ Makkab

SZÓ legid test Alex Jan testvé e vér Arisztob öz szabad fogsá Alex u 103- ta na elősegí hat ku kifejlőd i megval utó özvegy S Alexand uralk J fén A ke kibonta fariz tudom is kerek szadduc Farize Szadduc Test S far aka Alex R védelm ele K poli teh fér ellenté hu me ura fariz e tudo Szanhe le alkotm bí uralk jut befolyá Eme külpolitik tev ta i befo hód Judae ak ell Aristo id Hyrc te civ végze beavatk i Hyr k sz kormány tart fiz Anti a Matta egyszer f tiszt betölt idu He győ következ u Hasm vér c leán o idu He család Z törté Irod K Ency E Gesch I Gr Gesch Hi Gesch V I Sch Gesch V I Deremb l'His Géogr Pale Wellha Israelit jüd Geschi Ma Will Jud Forsch helleniat-jüdi Gesch Litte Sym litter B Cur Mac Le