13144.htm

CÍMSZÓ: Maleachi

SZÓCIKK: Maleachi próféta. Könyve a tizenkét kisebb próféta gyűjteményében az utolsó. Szerzője is lezárja a próféták sorát. Ő már látja a második jeruzsálemi Templomot pompájában, de a papságot a maga züllésében is. Ismét önzés, kapzsiság vett erőt rajta. Isten szerinte el fog fordulni e helytől, nem szorult rá, mert «napkeltétől napnyugtáig nagy az Én Nevem a népek között és mindenütt áldoznak és tömjéneznek az Én Nevemnek». A társadalmi élet züllését látja abban, hogy mindennapivá válik a házasságfelbontás és az elbocsátott asszonyok könnyei az oltárt elborítják. A könyv záradéka egyben a kánonnak lezárása volt, mielőtt a Szentiratok gyűjteményét is beleiktatták volna. Ez Mózes Tórájára utalja a nép figyelmét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3144. címszó a lexikon => 571. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13144.htm

CÍMSZÓ: Maleachi

SZÓCIKK: Maleachi próféta. Könyve a tizenkét kisebb próféta gyűjteményében az utolsó. Szerzője is lezárja a próféták sorát. Ő már látja a második jeruzsálemi Templomot pompájában, de a papságot a maga züllésében is. Ismét önzés, kapzsiság vett erőt rajta. Isten szerinte el fog fordulni e helytől, nem szorult rá, mert napkeltétől napnyugtáig nagy az Én Nevem a népek között és mindenütt áldoznak és tömjéneznek az Én Nevemnek . A társadalmi élet züllését látja abban, hogy mindennapivá válik a házasságfelbontás és az elbocsátott asszonyok könnyei az oltárt elborítják. A könyv záradéka egyben a kánonnak lezárása volt, mielőtt a Szentiratok gyűjteményét is beleiktatták volna. Ez Mózes Tórájára utalja a nép figyelmét.

13144.ht

CÍMSZÓ Maleach

SZÓCIKK Maleach próféta Könyv tizenké kiseb prófét gyűjteményébe a utolsó Szerzőj i lezárj prófétá sorát má látj másodi jeruzsálem Templomo pompájában d papságo mag züllésébe is Ismé önzés kapzsisá vet erő rajta Iste szerint e fo forduln helytől ne szorul rá mer napkeltétő napnyugtái nag a É Neve népe közöt é mindenüt áldozna é tömjénezne a É Nevemne társadalm éle züllésé látj abban hog mindennapiv váli házasságfelbontá é a elbocsátot asszonyo könnye a oltár elborítják köny záradék egybe kánonna lezárás volt mielőt Szentirato gyűjteményé i beleiktattá volna E Móze Tórájár utalj né figyelmét

13144.h

CÍMSZ Maleac

SZÓCIK Maleac prófét Köny tizenk kise prófé gyűjteményéb utols Szerző lezár prófét sorá m lát másod jeruzsále Templom pompájába papság ma zülléséb i Ism önzé kapzsis ve er rajt Ist szerin f fordul helytő n szoru r me napkeltét napnyugtá na Nev nép közö mindenü áldozn tömjénezn Nevemn társadal él züllés lát abba ho mindennapi vál házasságfelbont elbocsáto asszony könny oltá elborítjá kön záradé egyb kánonn lezárá vol mielő Szentirat gyűjtemény beleiktatt voln Móz Tórájá utal n figyelmé

13144.

CÍMS Malea

SZÓCI Malea prófé Kön tizen kis próf gyűjteményé utol Szerz lezá prófé sor lá máso jeruzsál Templo pompájáb papsá m züllésé Is önz kapzsi v e raj Is szeri fordu helyt szor m napkelté napnyugt n Ne né köz minden áldoz tömjénez Nevem társada é züllé lá abb h mindennap vá házasságfelbon elbocsát asszon könn olt elborítj kö zárad egy kánon lezár vo miel Szentira gyűjtemén beleiktat vol Mó Tóráj uta figyelm

13144

CÍM Male

SZÓC Male próf Kö tize ki pró gyűjtemény uto Szer lez próf so l más jeruzsá Templ pompájá paps züllés I ön kapzs ra I szer ford hely szo napkelt napnyug N n kö minde áldo tömjéne Neve társad züll l ab mindenna v házasságfelbo elbocsá asszo kön ol elborít k zára eg káno lezá v mie Szentir gyűjtemé beleikta vo M Tórá ut figyel

1314

CÍ Mal

SZÓ Mal pró K tiz k pr gyűjtemén ut Sze le pró s má jeruzs Temp pompáj pap züllé ö kapz r sze for hel sz napkel napnyu k mind áld tömjén Nev társa zül a mindenn házasságfelb elbocs assz kö o elborí zár e kán lez mi Szenti gyűjtem beleikt v Tór u figye