13147.htm

CÍMSZÓ: Málnai

SZEMÉLYNÉV: Málnai Béla

SZÓCIKK: Málnai, 1. Béla, építész, szül. Budapesten 1878. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. Első munkája a győri kereskedelmi kamara palotája volt, későbbi építkezései között kiválik a Magyar-Cseh Iparbank székháza. Számos pályadíjat nyert tervpályázatokon. 1908-ban kastélytervével a Magyar Mérnök és Építész Egylet ezüstérmét, 1909. egy könyvtártervével az aranyérmet kapta. 1908 - 11 között A Ház művészeti folyóirat szerkesztője volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3147. címszó a lexikon => 571. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13147.htm

CÍMSZÓ: Málnai

SZEMÉLYNÉV: Málnai Béla

SZÓCIKK: Málnai, 1. Béla, építész, szül. Budapesten 1878. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. Első munkája a győri kereskedelmi kamara palotája volt, későbbi építkezései között kiválik a Magyar-Cseh Iparbank székháza. Számos pályadíjat nyert tervpályázatokon. 1908-ban kastélytervével a Magyar Mérnök és Építész Egylet ezüstérmét, 1909. egy könyvtártervével az aranyérmet kapta. 1908 - 11 között A Ház művészeti folyóirat szerkesztője volt.

13147.ht

CÍMSZÓ Málna

SZEMÉLYNÉV Málna Bél

SZÓCIKK Málnai 1 Béla építész szül Budapeste 1878 Tanulmányai budapest műegyeteme végezte Els munkáj győr kereskedelm kamar palotáj volt később építkezése közöt kiváli Magyar-Cse Iparban székháza Számo pályadíja nyer tervpályázatokon 1908-ba kastélytervéve Magya Mérnö é Építés Egyle ezüstérmét 1909 eg könyvtártervéve a aranyérme kapta 190 1 közöt Há művészet folyóira szerkesztőj volt

13147.h

CÍMSZ Máln

SZEMÉLYNÉ Máln Bé

SZÓCIK Málna Bél építés szü Budapest 187 Tanulmánya budapes műegyetem végezt El munká győ kereskedel kama palotá vol későb építkezés közö kivál Magyar-Cs Iparba székház Szám pályadíj nye tervpályázatoko 1908-b kastélytervév Magy Mérn Építé Egyl ezüstérmé 190 e könyvtártervév aranyérm kapt 19 közö H művésze folyóir szerkesztő vol

13147.

CÍMS Mál

SZEMÉLYN Mál B

SZÓCI Máln Bé építé sz Budapes 18 Tanulmány budape műegyete végez E munk gy kereskede kam palot vo késő építkezé köz kivá Magyar-C Iparb székhá Szá pályadí ny tervpályázatok 1908- kastélytervé Mag Mér Épít Egy ezüstérm 19 könyvtártervé aranyér kap 1 köz művész folyói szerkeszt vo

13147

CÍM Má

SZEMÉLY Má

SZÓC Mál B épít s Budape 1 Tanulmán budap műegyet vége mun g keresked ka palo v kés építkez kö kiv Magyar- Ipar székh Sz pályad n tervpályázato 1908 kastélyterv Ma Mé Épí Eg ezüstér 1 könyvtárterv aranyé ka kö művés folyó szerkesz v

1314

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ Má épí Budap Tanulmá buda műegye vég mu kereske k pal ké építke k ki Magyar Ipa szék S pálya tervpályázat 190 kastélyter M M Ép E ezüsté könyvtárter arany k k művé foly szerkes