13150.htm

CÍMSZÓ: Mammon

SZÓCIKK: Mammon, a Misna héber nyelvén és arameus nyelven a «gazdagság» kifejezése, mely közkeletű az Evangéliumban közölt hegyi beszéd által lett: «Nem szolgálhatjátok (egyszerre) Istent és M.-t» (Máté 4. 24). Arra azonban nincsen semmi bizonyság, hogy M. valamely szíriai istenség elnevezése lett volna s ez a feltevés csupán Milton Elveszett Paradicsoma (I. 679) nyomán keletkezett: «M., a legkevésbé emelkedett szellem, mely leszállt az égből.» A M. szó előfordul a Talmud Abót traktátusában (2. 12), ahol az alamizsnaadás van így nevezve: «M.-nak vagy a gazdagoknak sója.» Gesenius szerint a M. szó a «matmon»-ból (a. m. «kincs») keletkezhetett a «tet» asszimilációja útján s ezért írja át a görög szöveg két «m»-mel. V. ö. Joseph Jacobs, «Jew. Encyelop.» s. r.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3150. címszó a lexikon => 571. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13150.htm

CÍMSZÓ: Mammon

SZÓCIKK: Mammon, a Misna héber nyelvén és arameus nyelven a gazdagság kifejezése, mely közkeletű az Evangéliumban közölt hegyi beszéd által lett: Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és M.-t Máté 4. 24 . Arra azonban nincsen semmi bizonyság, hogy M. valamely szíriai istenség elnevezése lett volna s ez a feltevés csupán Milton Elveszett Paradicsoma I. 679 nyomán keletkezett: M., a legkevésbé emelkedett szellem, mely leszállt az égből. A M. szó előfordul a Talmud Abót traktátusában 2. 12 , ahol az alamizsnaadás van így nevezve: M.-nak vagy a gazdagoknak sója. Gesenius szerint a M. szó a matmon -ból a. m. kincs keletkezhetett a tet asszimilációja útján s ezért írja át a görög szöveg két m -mel. V. ö. Joseph Jacobs, Jew. Encyelop. s. r.

13150.ht

CÍMSZÓ Mammo

SZÓCIKK Mammon Misn hébe nyelvé é arameu nyelve gazdagsá kifejezése mel közkelet a Evangéliumba közöl hegy beszé álta lett Ne szolgálhatjáto egyszerr Isten é M.- Mát 4 2 Arr azonba nincse semm bizonyság hog M valamel szíria istensé elnevezés let voln e feltevé csupá Milto Elveszet Paradicsom I 67 nyomá keletkezett M. legkevésb emelkedet szellem mel leszáll a égből M sz előfordu Talmu Abó traktátusába 2 1 aho a alamizsnaadá va íg nevezve M.-na vag gazdagokna sója Geseniu szerin M sz matmo -bó a m kinc keletkezhetet te asszimilációj útjá ezér írj á görö szöve ké -mel V ö Josep Jacobs Jew Encyelop s r

13150.h

CÍMSZ Mamm

SZÓCIK Mammo Mis héb nyelv arame nyelv gazdags kifejezés me közkele Evangéliumb közö heg besz ált let N szolgálhatját egyszer Iste M. Má Ar azonb nincs sem bizonysá ho valame szíri istens elnevezé le vol feltev csup Milt Elvesze Paradicso 6 nyom keletkezet M legkevés emelkede szelle me leszál égbő s előford Talm Ab traktátusáb ah alamizsnaad v í nevezv M.-n va gazdagokn sój Geseni szeri s matm -b kin keletkezhete t asszimiláció útj ezé ír gör szöv k -me Jose Jacob Je Encyelo

13150.

CÍMS Mam

SZÓCI Mamm Mi hé nyel aram nyel gazdag kifejezé m közkel Evangélium köz he bes ál le szolgálhatjá egysze Ist M M A azon ninc se bizonys h valam szír isten elnevez l vo felte csu Mil Elvesz Paradics nyo keletkeze legkevé emelked szell m leszá égb előfor Tal A traktátusá a alamizsnaa nevez M.- v gazdagok só Gesen szer mat - ki keletkezhet asszimiláci út ez í gö szö -m Jos Jaco J Encyel

13150

CÍM Ma

SZÓC Mam M h nye ara nye gazda kifejez közke Evangéliu kö h be á l szolgálhatj egysz Is azo nin s bizony vala szí iste elneve v felt cs Mi Elves Paradic ny keletkez legkev emelke szel lesz ég előfo Ta traktátus alamizsna neve M. gazdago s Gese sze ma k keletkezhe asszimilác ú e g sz - Jo Jac Encye

1315

CÍ M

SZÓ Ma ny ar ny gazd kifeje közk Evangéli k b szolgálhat egys I az ni bizon val sz ist elnev fel c M Elve Paradi n keletke legke emelk sze les é előf T traktátu alamizsn nev M gazdag Ges sz m keletkezh asszimilá s J Ja Ency