13153.htm

CÍMSZÓ: Mandelli

SZEMÉLYNÉV: Mandelli Dávid

SZÓCIKK: Mandelli Dávid, filológus, szül. Pozsonyban 1780 körül, megh. Parisban 1836. dec. 22. (Neve némelyek szerint Mandel, Mendel v. Mandl volt.) Kora legnagyobb nyelvészének tartották. 12 éves volt, amikor talmudtanulásra Rajkára (Moson vm.) küldték, de már 1799. Prágában, következő évben Berlinben az egyetemen tanult. 1805-ben Offenbachban volt nevelő s az itt szerzett pénzzel gyalog Parisba ment. Tessedik Sámuel evangélikus tanár Utazás Franciaországban (1837) c. művében részletesen megemlékezik róla és intimitásokat mond el a Parisba került aszkétaéletű zsidóról, aki matematika és arab nyelvtanításból tartotta fenn magát. 1822-ben a francia kormány a Bibliothéque Nationale ritka keleti kéziratainak és könyveinek katalogizálását bízta rá évi 1800 frc. fizetéssel. M. azonban egy hónap alatt elkészítette az egész életre szóló munkát s miután egyhavi fizetését felvette, állásáról leköszönt. Attól kezdve az arzenál pincéjében lakott s növényekkel táplálkozott. Jegyzeteit a matematikából táblákra írta s megfejtésük után letörölte. A francia nyelvészek egyöntetűen csodálták óriási nyelvtudását és azt tartották róla, hogy nagyobb linguista, mint az ugyanakkor élt Mezzofanti bíbornok. Midőn egy alkalommal télen mezítláb a Szajnához ment, hogy korsójába vizet merítsen, hirtelen elvesztette egyensúlyát és a vízbe fúlt. A nagy világlapok méltóan gyászolták és a Francia Akadémiában Notier tartott róla emlékbeszédet. Neve a legtöbb enciklopédiában megtalálható, jóllehet semmiféle nyomtatott művet nem hagyott hátra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3153. címszó a lexikon => 572. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13153.htm

CÍMSZÓ: Mandelli

SZEMÉLYNÉV: Mandelli Dávid

SZÓCIKK: Mandelli Dávid, filológus, szül. Pozsonyban 1780 körül, megh. Parisban 1836. dec. 22. Neve némelyek szerint Mandel, Mendel v. Mandl volt. Kora legnagyobb nyelvészének tartották. 12 éves volt, amikor talmudtanulásra Rajkára Moson vm. küldték, de már 1799. Prágában, következő évben Berlinben az egyetemen tanult. 1805-ben Offenbachban volt nevelő s az itt szerzett pénzzel gyalog Parisba ment. Tessedik Sámuel evangélikus tanár Utazás Franciaországban 1837 c. művében részletesen megemlékezik róla és intimitásokat mond el a Parisba került aszkétaéletű zsidóról, aki matematika és arab nyelvtanításból tartotta fenn magát. 1822-ben a francia kormány a Bibliothéque Nationale ritka keleti kéziratainak és könyveinek katalogizálását bízta rá évi 1800 frc. fizetéssel. M. azonban egy hónap alatt elkészítette az egész életre szóló munkát s miután egyhavi fizetését felvette, állásáról leköszönt. Attól kezdve az arzenál pincéjében lakott s növényekkel táplálkozott. Jegyzeteit a matematikából táblákra írta s megfejtésük után letörölte. A francia nyelvészek egyöntetűen csodálták óriási nyelvtudását és azt tartották róla, hogy nagyobb linguista, mint az ugyanakkor élt Mezzofanti bíbornok. Midőn egy alkalommal télen mezítláb a Szajnához ment, hogy korsójába vizet merítsen, hirtelen elvesztette egyensúlyát és a vízbe fúlt. A nagy világlapok méltóan gyászolták és a Francia Akadémiában Notier tartott róla emlékbeszédet. Neve a legtöbb enciklopédiában megtalálható, jóllehet semmiféle nyomtatott művet nem hagyott hátra.

13153.ht

CÍMSZÓ Mandell

SZEMÉLYNÉV Mandell Dávi

SZÓCIKK Mandell Dávid filológus szül Pozsonyba 178 körül megh Parisba 1836 dec 22 Nev némelye szerin Mandel Mende v Mand volt Kor legnagyob nyelvészéne tartották 1 éve volt amiko talmudtanulásr Rajkár Moso vm küldték d má 1799 Prágában következ évbe Berlinbe a egyeteme tanult 1805-be Offenbachba vol nevel a it szerzet pénzze gyalo Parisb ment Tessedi Sámue evangéliku taná Utazá Franciaországba 183 c művébe részletese megemlékezi ról é intimitásoka mon e Parisb kerül aszkétaélet zsidóról ak matematik é ara nyelvtanításbó tartott fen magát 1822-be franci kormán Bibliothéqu National ritk kelet kézirataina é könyveine katalogizálásá bízt r év 180 frc fizetéssel M azonba eg hóna alat elkészített a egés életr szól munká miutá egyhav fizetésé felvette állásáró leköszönt Attó kezdv a arzená pincéjébe lakot növényekke táplálkozott Jegyzetei matematikábó táblákr írt megfejtésü utá letörölte franci nyelvésze egyöntetűe csodáltá óriás nyelvtudásá é az tartottá róla hog nagyob linguista min a ugyanakko él Mezzofant bíbornok Midő eg alkalomma téle mezítlá Szajnáho ment hog korsójáb vize merítsen hirtele elvesztett egyensúlyá é vízb fúlt nag világlapo méltóa gyászoltá é Franci Akadémiába Notie tartot ról emlékbeszédet Nev legtöb enciklopédiába megtalálható jóllehe semmifél nyomtatot műve ne hagyot hátra

13153.h

CÍMSZ Mandel

SZEMÉLYNÉ Mandel Dáv

SZÓCIK Mandel Dávi filológu szü Pozsonyb 17 körü meg Parisb 183 de 2 Ne némely szeri Mande Mend Man vol Ko legnagyo nyelvészén tartottá év vol amik talmudtanulás Rajká Mos v küldté m 179 Prágába követke évb Berlinb egyetem tanul 1805-b Offenbachb vo neve i szerze pénzz gyal Paris men Tessed Sámu evangélik tan Utaz Franciaországb 18 művéb részletes megemlékez ró intimitások mo Paris kerü aszkétaéle zsidóró a matemati ar nyelvtanításb tartot fe magá 1822-b franc kormá Bibliothéq Nationa rit kele kéziratain könyvein katalogizálás bíz é 18 fr fizetésse azonb e hón ala elkészítet egé élet szó munk miut egyha fizetés felvett állásár leköszön Att kezd arzen pincéjéb lako növényekk táplálkozot Jegyzete matematikáb táblák ír megfejtés ut letörölt franc nyelvész egyöntetű csodált óriá nyelvtudás a tartott ról ho nagyo linguist mi ugyanakk é Mezzofan bíborno Mid e alkalomm tél mezítl Szajnáh men ho korsójá viz merítse hirtel elvesztet egyensúly víz fúl na világlap méltó gyászolt Franc Akadémiáb Noti tarto ró emlékbeszéde Ne legtö enciklopédiáb megtalálhat jólleh semmifé nyomtato műv n hagyo hátr

13153.

CÍMS Mande

SZEMÉLYN Mande Dá

SZÓCI Mande Dáv filológ sz Pozsony 1 kör me Paris 18 d N némel szer Mand Men Ma vo K legnagy nyelvészé tartott é vo ami talmudtanulá Rajk Mo küldt 17 Prágáb követk év Berlin egyete tanu 1805- Offenbach v nev szerz pénz gya Pari me Tesse Sám evangéli ta Uta Franciaország 1 művé részlete megemléke r intimitáso m Pari ker aszkétaél zsidór matemat a nyelvtanítás tarto f mag 1822- fran korm Bibliothé Nation ri kel kéziratai könyvei katalogizálá bí 1 f fizetéss azon hó al elkészíte eg éle sz mun miu egyh fizeté felvet állásá leköszö At kez arze pincéjé lak növények táplálkozo Jegyzet matematiká táblá í megfejté u letöröl fran nyelvés egyöntet csodál óri nyelvtudá tartot ró h nagy linguis m ugyanak Mezzofa bíborn Mi alkalom té mezít Szajná me h korsój vi meríts hirte elveszte egyensúl ví fú n világla mélt gyászol Fran Akadémiá Not tart r emlékbeszéd N legt enciklopédiá megtalálha jólle semmif nyomtat mű hagy hát

13153

CÍM Mand

SZEMÉLY Mand D

SZÓC Mand Dá filoló s Pozson kö m Pari 1 néme sze Man Me M v legnag nyelvész tartot v am talmudtanul Raj M küld 1 Prágá követ é Berli egyet tan 1805 Offenbac ne szer pén gy Par m Tess Sá evangél t Ut Franciaorszá műv részlet megemlék intimitás Par ke aszkétaé zsidó matema nyelvtanítá tart ma 1822 fra kor Biblioth Natio r ke kézirata könyve katalogizál b fizetés azo h a elkészít e él s mu mi egy fizet felve állás lekösz A ke arz pincéj la növénye táplálkoz Jegyze matematik tábl megfejt letörö fra nyelvé egyönte csodá ór nyelvtud tarto r nag lingui ugyana Mezzof bíbor M alkalo t mezí Szajn m korsó v merít hirt elveszt egyensú v f világl mél gyászo Fra Akadémi No tar emlékbeszé leg enciklopédi megtalálh jóll semmi nyomta m hag há

1315

CÍ Man

SZEMÉL Man

SZÓ Man D filol Pozso k Par ném sz Ma M legna nyelvés tarto a talmudtanu Ra kül Prág köve Berl egye ta 180 Offenba n sze pé g Pa Tes S evangé U Franciaorsz mű részle megemlé intimitá Pa k aszkéta zsid matem nyelvtanít tar m 182 fr ko Bibliot Nati k kézirat könyv katalogizá fizeté az elkészí é m m eg fize felv állá lekös k ar pincé l növény táplálko Jegyz matemati táb megfej letör fr nyelv egyönt csod ó nyelvtu tart na lingu ugyan Mezzo bíbo alkal mez Szaj kors merí hir elvesz egyens világ mé gyász Fr Akadém N ta emlékbesz le enciklopéd megtalál jól semm nyomt ha h