13155.htm

CÍMSZÓ: Mandello

SZEMÉLYNÉV: Mandelló Gyula

SZÓCIKK: "Mandello, 1. Gyula*, egyetemi tanár, nemzetgazdász. M. 2. fia, szül. Rannersdorfban 1868. febr. 7., megh. Budapesten 1919. júl. 24. Budapesten és több külföldi egyetemen tanult, majd a pozsonyi jogakadémián és a budapesti egyetemen lett magántanár, később a műegyetemen a nemzetgazdaságtan ny. rendes tanára. Szerkesztője volt a Közgazdasági Lexikonnak és a Közgazdasági Szemle c. folyóiratnak. Főbb művei: Az ipari kartelekről; A valutaváltozás jogi jelentőségéről: Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században; Mezőgazdasági munkabérstatisztika; A történeti ár- és bérstatisztika feladatairól és módszereiről; Adalék a középkori munkabérek történetéhez; Szociálpolitikai programm; Magyarország, Ausztria és a Német Birodalom bűnügyi statisztikájának eredményei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3155. címszó a lexikon => 572. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13155.htm

CÍMSZÓ: Mandello

SZEMÉLYNÉV: Mandelló Gyula

SZÓCIKK: Mandello, 1. Gyula*, egyetemi tanár, nemzetgazdász. M. 2. fia, szül. Rannersdorfban 1868. febr. 7., megh. Budapesten 1919. júl. 24. Budapesten és több külföldi egyetemen tanult, majd a pozsonyi jogakadémián és a budapesti egyetemen lett magántanár, később a műegyetemen a nemzetgazdaságtan ny. rendes tanára. Szerkesztője volt a Közgazdasági Lexikonnak és a Közgazdasági Szemle c. folyóiratnak. Főbb művei: Az ipari kartelekről; A valutaváltozás jogi jelentőségéről: Anglia királyi igazságszolgáltatása a XI-XIV. században; Mezőgazdasági munkabérstatisztika; A történeti ár- és bérstatisztika feladatairól és módszereiről; Adalék a középkori munkabérek történetéhez; Szociálpolitikai programm; Magyarország, Ausztria és a Német Birodalom bűnügyi statisztikájának eredményei.

13155.ht

CÍMSZÓ Mandell

SZEMÉLYNÉV Mandell Gyul

SZÓCIKK Mandello 1 Gyula* egyetem tanár nemzetgazdász M 2 fia szül Rannersdorfba 1868 febr 7. megh Budapeste 1919 júl 24 Budapeste é töb külföld egyeteme tanult maj pozsony jogakadémiá é budapest egyeteme let magántanár későb műegyeteme nemzetgazdaságta ny rende tanára Szerkesztőj vol Közgazdaság Lexikonna é Közgazdaság Szeml c folyóiratnak Főb művei A ipar kartelekről valutaváltozá jog jelentőségéről Angli király igazságszolgáltatás XI-XIV században Mezőgazdaság munkabérstatisztika történet ár é bérstatisztik feladatairó é módszereiről Adalé középkor munkabére történetéhez Szociálpolitika programm Magyarország Ausztri é Néme Birodalo bűnügy statisztikájána eredményei

13155.h

CÍMSZ Mandel

SZEMÉLYNÉ Mandel Gyu

SZÓCIK Mandell Gyula egyete taná nemzetgazdás fi szü Rannersdorfb 186 feb 7 meg Budapest 191 jú 2 Budapest tö külföl egyetem tanul ma pozson jogakadémi budapes egyetem le magántaná késő műegyetem nemzetgazdaságt n rend tanár Szerkesztő vo Közgazdasá Lexikonn Közgazdasá Szem folyóiratna Fő műve ipa kartelekrő valutaváltoz jo jelentőségérő Angl királ igazságszolgáltatá XI-XI századba Mezőgazdasá munkabérstatisztik történe á bérstatiszti feladatair módszereirő Adal középko munkabér történetéhe Szociálpolitik program Magyarorszá Ausztr Ném Birodal bűnüg statisztikáján eredménye

13155.

CÍMS Mande

SZEMÉLYN Mande Gy

SZÓCI Mandel Gyul egyet tan nemzetgazdá f sz Rannersdorf 18 fe me Budapes 19 j Budapes t külfö egyete tanu m pozso jogakadém budape egyete l magántan kés műegyete nemzetgazdaság ren taná Szerkeszt v Közgazdas Lexikon Közgazdas Sze folyóiratn F műv ip kartelekr valutaválto j jelentőségér Ang kirá igazságszolgáltat XI-X századb Mezőgazdas munkabérstatiszti történ bérstatiszt feladatai módszereir Ada középk munkabé történetéh Szociálpoliti progra Magyarorsz Auszt Né Biroda bűnü statisztikájá eredmény

13155

CÍM Mand

SZEMÉLY Mand G

SZÓC Mande Gyu egye ta nemzetgazd s Rannersdor 1 f m Budape 1 Budape külf egyet tan pozs jogakadé budap egyet magánta ké műegyet nemzetgazdasá re tan Szerkesz Közgazda Lexiko Közgazda Sz folyóirat mű i kartelek valutavált jelentőségé An kir igazságszolgálta XI- század Mezőgazda munkabérstatiszt törté bérstatisz feladata módszerei Ad közép munkab történeté Szociálpolit progr Magyarors Ausz N Birod bűn statisztikáj eredmén

1315

CÍ Man

SZEMÉL Man

SZÓ Mand Gy egy t nemzetgaz Rannersdo Budap Budap kül egye ta poz jogakad buda egye magánt k műegye nemzetgazdas r ta Szerkes Közgazd Lexik Közgazd S folyóira m kartele valutavál jelentőség A ki igazságszolgált XI száza Mezőgazd munkabérstatisz tört bérstatis feladat módszere A közé munka történet Szociálpoli prog Magyaror Aus Biro bű statisztiká eredmé