13156.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Ármin

SZÓCIKK: Mandl. 1. Ármin (vásárhelyi)*, tanfelügyelő szül. Vásárhelyen 1865. Doktorátusát Lipcsében szerezte. Tanulmányait a budapesti Rabbiképzőben végezte. Rövid ideig a szigetvári hitközség rabbija volt, de aztán megvált állásától és kikeresztelkedett. Később tanfelügyelői hatáskörrel beosztották a vall. és közokt. minisztériumba. Műve: Die Peszichta zu Hiob. Bibliai történet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3156. címszó a lexikon => 572. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13156.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Ármin

SZÓCIKK: Mandl. 1. Ármin vásárhelyi *, tanfelügyelő szül. Vásárhelyen 1865. Doktorátusát Lipcsében szerezte. Tanulmányait a budapesti Rabbiképzőben végezte. Rövid ideig a szigetvári hitközség rabbija volt, de aztán megvált állásától és kikeresztelkedett. Később tanfelügyelői hatáskörrel beosztották a vall. és közokt. minisztériumba. Műve: Die Peszichta zu Hiob. Bibliai történet.

13156.ht

CÍMSZÓ Mand

SZEMÉLYNÉV Mand Ármi

SZÓCIKK Mandl 1 Ármi vásárhely * tanfelügyel szül Vásárhelye 1865 Doktorátusá Lipcsébe szerezte Tanulmányai budapest Rabbiképzőbe végezte Rövi idei szigetvár hitközsé rabbij volt d aztá megvál állásátó é kikeresztelkedett Későb tanfelügyelő hatáskörre beosztottá vall é közokt minisztériumba Műve Di Peszicht z Hiob Biblia történet

13156.h

CÍMSZ Man

SZEMÉLYNÉ Man Árm

SZÓCIK Mand Árm vásárhel tanfelügye szü Vásárhely 186 Doktorátus Lipcséb szerezt Tanulmánya budapes Rabbiképzőb végezt Röv ide szigetvá hitközs rabbi vol azt megvá állását kikeresztelkedet Késő tanfelügyel hatáskörr beosztott val közok minisztériumb Műv D Peszich Hio Bibli történe

13156.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Ár

SZÓCI Man Ár vásárhe tanfelügy sz Vásárhel 18 Doktorátu Lipcsé szerez Tanulmány budape Rabbiképző végez Rö id szigetv hitköz rabb vo az megv állásá kikeresztelkede Kés tanfelügye hatáskör beosztot va közo minisztérium Mű Peszic Hi Bibl történ

13156

CÍM M

SZEMÉLY M Á

SZÓC Ma Á vásárh tanfelüg s Vásárhe 1 Doktorát Lipcs szere Tanulmán budap Rabbiképz vége R i sziget hitkö rab v a meg állás kikeresztelked Ké tanfelügy hatáskö beoszto v köz minisztériu M Peszi H Bib törté

1315SZEMÉL

SZÓ M vásár tanfelü Vásárh Doktorá Lipc szer Tanulmá buda Rabbikép vég szige hitk ra me állá kikeresztelke K tanfelüg hatásk beoszt kö minisztéri Pesz Bi tört