13157.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Bernát

SZÓCIKK: "M. Bernát, pedagógus és történetíró, szül: Szenicen (Nyitra vm.) 1852. Héber tanulmányait Kismartonban Hildesheimer Izrael és Nikolsburgban Feuchtwang rabbiknál végezte. Később pedagógiai pályára lépett. Budapesten végezte az Orsz. Izr. Tanítóképzőt, azután az állami polg. isk. tanárképző intézetet. Közben nevelősködött. Ez idő alatt tanulmányúton volt a nyugati államokban. 1896 óta a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájának tanára és c. igazgatója. Évekig volt újságíró, majd alapos tudásra és széles látókörre valló pedagógiai és történelmi tanulmányokat írt az IMIT évkönyveibe, a Magyar Zsidó Szemlébe, az Egyenlőségbe és más magyar és külföldi lapokba. Különösen értékesek a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó kutatásai. A pozsonyi zsidóság múltját feltáró monográfiája még kiadatlan. Megjelent munkái: A Pesti Izr. Hitközség fiúiskolájának története Budapest (1896); A magyarhoni zsidók tanügye II. József alatt (Budapest 1901, németül: Frankfurt 1904); A magyarországi izr. iskolák állapota a XIX. században (Budapest 1909); Med. Dr. Markus Mozes, Sohn des Pressburger Oberrabiners, Arzt in Deutschland (Wien 1928). E lexikon munkatársa."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3157. címszó a lexikon => 572. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13157.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Bernát

SZÓCIKK: M. Bernát, pedagógus és történetíró, szül: Szenicen Nyitra vm. 1852. Héber tanulmányait Kismartonban Hildesheimer Izrael és Nikolsburgban Feuchtwang rabbiknál végezte. Később pedagógiai pályára lépett. Budapesten végezte az Orsz. Izr. Tanítóképzőt, azután az állami polg. isk. tanárképző intézetet. Közben nevelősködött. Ez idő alatt tanulmányúton volt a nyugati államokban. 1896 óta a Pesti Izr. Hitközség polgári fiúiskolájának tanára és c. igazgatója. Évekig volt újságíró, majd alapos tudásra és széles látókörre valló pedagógiai és történelmi tanulmányokat írt az IMIT évkönyveibe, a Magyar Zsidó Szemlébe, az Egyenlőségbe és más magyar és külföldi lapokba. Különösen értékesek a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó kutatásai. A pozsonyi zsidóság múltját feltáró monográfiája még kiadatlan. Megjelent munkái: A Pesti Izr. Hitközség fiúiskolájának története Budapest 1896 ; A magyarhoni zsidók tanügye II. József alatt Budapest 1901, németül: Frankfurt 1904 ; A magyarországi izr. iskolák állapota a XIX. században Budapest 1909 ; Med. Dr. Markus Mozes, Sohn des Pressburger Oberrabiners, Arzt in Deutschland Wien 1928 . E lexikon munkatársa.

13157.ht

CÍMSZÓ Mand

SZEMÉLYNÉV Mand Berná

SZÓCIKK M Bernát pedagógu é történetíró szül Szenice Nyitr vm 1852 Hébe tanulmányai Kismartonba Hildesheime Izrae é Nikolsburgba Feuchtwan rabbikná végezte Későb pedagógia pályár lépett Budapeste végezt a Orsz Izr Tanítóképzőt azutá a állam polg isk tanárképz intézetet Közbe nevelősködött E id alat tanulmányúto vol nyugat államokban 189 ót Pest Izr Hitközsé polgár fiúiskolájána tanár é c igazgatója Éveki vol újságíró maj alapo tudásr é széle látókörr vall pedagógia é történelm tanulmányoka ír a IMI évkönyveibe Magya Zsid Szemlébe a Egyenlőségb é má magya é külföld lapokba Különöse értékese magyarország zsidósá történetér vonatkoz kutatásai pozsony zsidósá múltjá feltár monográfiáj mé kiadatlan Megjelen munkái Pest Izr Hitközsé fiúiskolájána történet Budapes 189 magyarhon zsidó tanügy II Józse alat Budapes 1901 németül Frankfur 190 magyarország izr iskolá állapot XIX századba Budapes 190 Med Dr Marku Mozes Soh de Pressburge Oberrabiners Arz i Deutschlan Wie 192 lexiko munkatársa

13157.h

CÍMSZ Man

SZEMÉLYNÉ Man Bern

SZÓCIK Berná pedagóg történetír szü Szenic Nyit v 185 Héb tanulmánya Kismartonb Hildesheim Izra Nikolsburgb Feuchtwa rabbikn végezt Késő pedagógi pályá lépet Budapest végez Ors Iz Tanítóképző azut álla pol is tanárkép intézete Közb nevelősködöt i ala tanulmányút vo nyuga államokba 18 ó Pes Iz Hitközs polgá fiúiskoláján taná igazgatój Évek vo újságír ma alap tudás szél látókör val pedagógi történel tanulmányok í IM évkönyveib Magy Zsi Szemléb Egyenlőség m magy külföl lapokb Különös értékes magyarorszá zsidós történeté vonatko kutatása pozson zsidós múltj feltá monográfiá m kiadatla Megjele munká Pes Iz Hitközs fiúiskoláján történe Budape 18 magyarho zsid tanüg I Józs ala Budape 190 németü Frankfu 19 magyarorszá iz iskol állapo XI századb Budape 19 Me D Mark Moze So d Pressburg Oberrabiner Ar Deutschla Wi 19 lexik munkatárs

13157.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Ber

SZÓCI Bern pedagó történetí sz Szeni Nyi 18 Hé tanulmány Kismarton Hildeshei Izr Nikolsburg Feuchtw rabbik végez Kés pedagóg pály lépe Budapes vége Or I Tanítóképz azu áll po i tanárké intézet Köz nevelősködö al tanulmányú v nyug államokb 1 Pe I Hitköz polg fiúiskolájá tan igazgató Éve v újságí m ala tudá szé látókö va pedagóg történe tanulmányo I évkönyvei Mag Zs Szemlé Egyenlősé mag külfö lapok Különö értéke magyarorsz zsidó történet vonatk kutatás pozso zsidó múlt felt monográfi kiadatl Megjel munk Pe I Hitköz fiúiskolájá történ Budap 1 magyarh zsi tanü Józ al Budap 19 német Frankf 1 magyarorsz i isko állap X század Budap 1 M Mar Moz S Pressbur Oberrabine A Deutschl W 1 lexi munkatár

13157

CÍM M

SZEMÉLY M Be

SZÓC Ber pedag történet s Szen Ny 1 H tanulmán Kismarto Hildeshe Iz Nikolsbur Feucht rabbi vége Ké pedagó pál lép Budape vég O Tanítókép az ál p tanárk intéze Kö nevelősköd a tanulmány nyu államok P Hitkö pol fiúiskoláj ta igazgat Év újság al tud sz látók v pedagó történ tanulmány évkönyve Ma Z Szeml Egyenlős ma külf lapo Külön érték magyarors zsid történe vonat kutatá pozs zsid múl fel monográf kiadat Megje mun P Hitkö fiúiskoláj törté Buda magyar zs tan Jó a Buda 1 néme Frank magyarors isk álla száza Buda Ma Mo Pressbu Oberrabin Deutsch lex munkatá

1315SZEMÉL B

SZÓ Be peda történe Sze N tanulmá Kismart Hildesh I Nikolsbu Feuch rabb vég K pedag pá lé Budap vé Tanítóké a á tanár intéz K nevelőskö tanulmán ny államo Hitk po fiúiskolá t igazga É újsá a tu s látó pedag törté tanulmán évkönyv M Szem Egyenlő m kül lap Külö érté magyaror zsi történ vona kutat poz zsi mú fe monográ kiada Megj mu Hitk fiúiskolá tört Bud magya z ta J Bud ném Fran magyaror is áll száz Bud M M Pressb Oberrabi Deutsc le munkat