13159.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Louis

SZÓCIKK: "M. Louis, párisi orvostanár, anatómus, szül. Pesten 1812. dec.-ben, megh. Parisban 1881. júl. 5. A bécsi egyetemen tanult orvostudományt, filozófiát, csillagászatot, majd Pesten orvosdoktori képesítést szerzett, de már 1836-tól kezdve Parisban élt, ahol keresett orvos lett s azonkívül a Collége de Franceon előadásokat tartott a physiológiából és anatómiából. Több külföldi tudományos társulat tagjává választotta. Tagja volt 1846 óta a M. Tud. Akadémiának, előzőleg pedig már tagja volt a Budapesti Orvosi Karnak, a bécsi, müncheni, párisi és nápolyi orvosi tudományos társaságoknak. Főbb művei: Surles moyens de decouvrir le pus dans le sang, mely az Académie des Sciences 1837. évkönyvében jelent meg. Továbbá: Sanguis respectu physiologico (1836); Anatomie microscopique (I-II. 1838-58); Traité pratique du microscope (1839); Traité d'anatomie microscopique (1847); Manuel d'anatomie (1843). Fontos értekezései jelentek meg az Archives d'Anatomie c. folyóiratban, amelyet ő maga szerkesztett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3159. címszó a lexikon => 572. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13159.htm

CÍMSZÓ: Mandl

SZEMÉLYNÉV: Mandl Louis

SZÓCIKK: M. Louis, párisi orvostanár, anatómus, szül. Pesten 1812. dec.-ben, megh. Parisban 1881. júl. 5. A bécsi egyetemen tanult orvostudományt, filozófiát, csillagászatot, majd Pesten orvosdoktori képesítést szerzett, de már 1836-tól kezdve Parisban élt, ahol keresett orvos lett s azonkívül a Collége de Franceon előadásokat tartott a physiológiából és anatómiából. Több külföldi tudományos társulat tagjává választotta. Tagja volt 1846 óta a M. Tud. Akadémiának, előzőleg pedig már tagja volt a Budapesti Orvosi Karnak, a bécsi, müncheni, párisi és nápolyi orvosi tudományos társaságoknak. Főbb művei: Surles moyens de decouvrir le pus dans le sang, mely az Académie des Sciences 1837. évkönyvében jelent meg. Továbbá: Sanguis respectu physiologico 1836 ; Anatomie microscopique I-II. 1838-58 ; Traité pratique du microscope 1839 ; Traité d'anatomie microscopique 1847 ; Manuel d'anatomie 1843 . Fontos értekezései jelentek meg az Archives d'Anatomie c. folyóiratban, amelyet ő maga szerkesztett.

13159.ht

CÍMSZÓ Mand

SZEMÉLYNÉV Mand Loui

SZÓCIKK M Louis páris orvostanár anatómus szül Peste 1812 dec.-ben megh Parisba 1881 júl 5 bécs egyeteme tanul orvostudományt filozófiát csillagászatot maj Peste orvosdoktor képesítés szerzett d má 1836-tó kezdv Parisba élt aho kereset orvo let azonkívü Collég d Franceo előadásoka tartot physiológiábó é anatómiából Töb külföld tudományo társula tagjáv választotta Tagj vol 184 ót M Tud Akadémiának előzőle pedi má tagj vol Budapest Orvos Karnak bécsi müncheni páris é nápoly orvos tudományo társaságoknak Főb művei Surle moyen d decouvri l pu dan l sang mel a Académi de Science 1837 évkönyvébe jelen meg Továbbá Sangui respect physiologic 183 Anatomi microscopiqu I-II 1838-5 Trait pratiqu d microscop 183 Trait d'anatomi microscopiqu 184 Manue d'anatomi 184 Fonto értekezése jelente me a Archive d'Anatomi c folyóiratban amelye mag szerkesztett

13159.h

CÍMSZ Man

SZEMÉLYNÉ Man Lou

SZÓCIK Loui pári orvostaná anatómu szü Pest 181 dec.-be meg Parisb 188 jú béc egyetem tanu orvostudomány filozófiá csillagászato ma Pest orvosdokto képesíté szerzet m 1836-t kezd Parisb él ah kerese orv le azonkív Collé France előadások tarto physiológiáb anatómiábó Tö külföl tudomány társul tagjá választott Tag vo 18 ó Tu Akadémiána előzől ped m tag vo Budapes Orvo Karna bécs münchen pári nápol orvo tudomány társaságokna Fő műve Surl moye decouvr p da san me Académ d Scienc 183 évkönyvéb jele me Tovább Sangu respec physiologi 18 Anatom microscopiq I-I 1838- Trai pratiq microsco 18 Trai d'anatom microscopiq 18 Manu d'anatom 18 Font értekezés jelent m Archiv d'Anatom folyóiratba amely ma szerkesztet

13159.

CÍMS Ma

SZEMÉLYN Ma Lo

SZÓCI Lou pár orvostan anatóm sz Pes 18 dec.-b me Paris 18 j bé egyete tan orvostudomán filozófi csillagászat m Pes orvosdokt képesít szerze 1836- kez Paris é a keres or l azonkí Coll Franc előadáso tart physiológiá anatómiáb T külfö tudomán társu tagj választot Ta v 1 T Akadémián előző pe ta v Budape Orv Karn béc münche pár nápo orv tudomán társaságokn F műv Sur moy decouv d sa m Acadé Scien 18 évkönyvé jel m Továb Sang respe physiolog 1 Anato microscopi I- 1838 Tra prati microsc 1 Tra d'anato microscopi 1 Man d'anato 1 Fon értekezé jelen Archi d'Anato folyóiratb amel m szerkeszte

13159

CÍM M

SZEMÉLY M L

SZÓC Lo pá orvosta anató s Pe 1 dec.- m Pari 1 b egyet ta orvostudomá filozóf csillagásza Pe orvosdok képesí szerz 1836 ke Pari kere o azonk Col Fran előadás tar physiológi anatómiá külf tudomá társ tag választo T Akadémiá előz p t Budap Or Kar bé münch pá náp or tudomá társaságok mű Su mo decou s Acad Scie 1 évkönyv je Tová San resp physiolo Anat microscop I 183 Tr prat micros Tr d'anat microscop Ma d'anat Fo értekez jele Arch d'Anat folyóirat ame szerkeszt

1315SZEMÉL

SZÓ L p orvost anat P dec. Par egye t orvostudom filozó csillagász P orvosdo képes szer 183 k Par ker azon Co Fra előadá ta physiológ anatómi kül tudom tár ta választ Akadémi elő Buda O Ka b münc p ná o tudom társaságo m S m deco Aca Sci évköny j Tov Sa res physiol Ana microsco 18 T pra micro T d'ana microsco M d'ana F érteke jel Arc d'Ana folyóira am szerkesz