13162.htm

CÍMSZÓ: Mandovszky

SZEMÉLYNÉV: Mandovszky Richárd

SZÓCIKK: M. Richárd, újságíró, szül. 1867., megh. Budapesten 1927. Mint német újságíró kezdte pályáját a Temesvárer Zeitungnál, onnan Aradra, majd Budapestre került a Magyarországhoz. 1903-tól kezdve ismét a németnyelvű újságírás terén fejtett ki széleskörű munkásságot s több mint húsz éven át volt a Neues Pester Journal politikai rovatvezetője és több külföldi lap levelezője. Egyik alapítója volt a Külföldi Laptudósítók Szindikátusának s annak elnökségi tagja, az Országgyűlési Tudósítók Szindikátusának pedig szindikusa volt. - Felesége, M. Fogel Rosa írónő, szül. Bécsben 1875., megh. Budapesten 1927-ben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3162. címszó a lexikon => 573. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13162.htm

CÍMSZÓ: Mandovszky

SZEMÉLYNÉV: Mandovszky Richárd

SZÓCIKK: M. Richárd, újságíró, szül. 1867., megh. Budapesten 1927. Mint német újságíró kezdte pályáját a Temesvárer Zeitungnál, onnan Aradra, majd Budapestre került a Magyarországhoz. 1903-tól kezdve ismét a németnyelvű újságírás terén fejtett ki széleskörű munkásságot s több mint húsz éven át volt a Neues Pester Journal politikai rovatvezetője és több külföldi lap levelezője. Egyik alapítója volt a Külföldi Laptudósítók Szindikátusának s annak elnökségi tagja, az Országgyűlési Tudósítók Szindikátusának pedig szindikusa volt. - Felesége, M. Fogel Rosa írónő, szül. Bécsben 1875., megh. Budapesten 1927-ben.

13162.ht

CÍMSZÓ Mandovszk

SZEMÉLYNÉV Mandovszk Richár

SZÓCIKK M Richárd újságíró szül 1867. megh Budapeste 1927 Min néme újságír kezdt pályájá Temesváre Zeitungnál onna Aradra maj Budapestr kerül Magyarországhoz 1903-tó kezdv ismé németnyelv újságírá teré fejtet k széleskör munkásságo töb min hús éve á vol Neue Peste Journa politika rovatvezetőj é töb külföld la levelezője Egyi alapítój vol Külföld Laptudósító Szindikátusána anna elnökség tagja a Országgyűlés Tudósító Szindikátusána pedi szindikus volt Felesége M Foge Ros írónő szül Bécsbe 1875. megh Budapeste 1927-ben

13162.h

CÍMSZ Mandovsz

SZEMÉLYNÉ Mandovsz Richá

SZÓCIK Richár újságír szü 1867 meg Budapest 192 Mi ném újságí kezd pályáj Temesvár Zeitungná onn Aradr ma Budapest kerü Magyarországho 1903-t kezd ism németnyel újságír ter fejte széleskö munkásság tö mi hú év vo Neu Pest Journ politik rovatvezető tö külföl l levelezőj Egy alapító vo Külföl Laptudósít Szindikátusán ann elnöksé tagj Országgyűlé Tudósít Szindikátusán ped szindiku vol Feleség Fog Ro írón szü Bécsb 1875 meg Budapest 1927-be

13162.

CÍMS Mandovs

SZEMÉLYN Mandovs Rich

SZÓCI Richá újságí sz 186 me Budapes 19 M né újság kez pályá Temesvá Zeitungn on Arad m Budapes ker Magyarországh 1903- kez is németnye újságí te fejt szélesk munkássá t m h é v Ne Pes Jour politi rovatvezet t külfö levelező Eg alapít v Külfö Laptudósí Szindikátusá an elnöks tag Országgyűl Tudósí Szindikátusá pe szindik vo Felesé Fo R író sz Bécs 187 me Budapes 1927-b

13162

CÍM Mandov

SZEMÉLY Mandov Ric

SZÓC Rich újság s 18 m Budape 1 n újsá ke pály Temesv Zeitung o Ara Budape ke Magyarország 1903 ke i németny újság t fej széles munkáss N Pe Jou polit rovatveze külf levelez E alapí Külf Laptudós Szindikátus a elnök ta Országgyű Tudós Szindikátus p szindi v Feles F ír s Béc 18 m Budape 1927-

1316

CÍ Mando

SZEMÉL Mando Ri

SZÓ Ric újsá 1 Budap újs k pál Temes Zeitun Ar Budap k Magyarorszá 190 k németn újsá fe széle munkás P Jo poli rovatvez kül levele alap Kül Laptudó Szindikátu elnö t Országgy Tudó Szindikátu szind Fele í Bé 1 Budap 1927