13166.htm

CÍMSZÓ: Mangold

SZEMÉLYNÉV: Mangold Henrik

SZÓCIKK: "Mangold, 1. Henrik, orvos, balneológus, szül. Vágújhelyen 1828. Tanulmányait a pesti és bécsi egyetemeken végezte, majd a kolera-járvány idején a kormány vidékre küldte ki. 1858. veszprémi hatósági orvos, 1860-tól kezdve Balatonfüreden fürdőfőorvos lett. Igen sokat tett ezen Oesterreicher Manes (1. o.) XVIII. sz.-i orvos által felfedezett gyógyfürdő ismertetése, fejlesztése és gyógyító erejének szakszerű megismertetése érdekében. Tagja volt több bel- és külföldi orvostársaságnak, tudományos cikkei pedig nagy számmal jelentek meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Önállóan megjelent művei: Der Kurort Füred am Plattensee; Allgemeine Kurdiätetik; Magyarország gyakorló orvosainak névkönyve (1861); Vademecum (1866); A tuberkulózis gyógyítása (1891); Taschenbuch für Heilsuchende. Ezenkívül még körülbelül tíz munkát írt Balatonfüredről."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3166. címszó a lexikon => 573. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13166.htm

CÍMSZÓ: Mangold

SZEMÉLYNÉV: Mangold Henrik

SZÓCIKK: Mangold, 1. Henrik, orvos, balneológus, szül. Vágújhelyen 1828. Tanulmányait a pesti és bécsi egyetemeken végezte, majd a kolera-járvány idején a kormány vidékre küldte ki. 1858. veszprémi hatósági orvos, 1860-tól kezdve Balatonfüreden fürdőfőorvos lett. Igen sokat tett ezen Oesterreicher Manes 1. o. XVIII. sz.-i orvos által felfedezett gyógyfürdő ismertetése, fejlesztése és gyógyító erejének szakszerű megismertetése érdekében. Tagja volt több bel- és külföldi orvostársaságnak, tudományos cikkei pedig nagy számmal jelentek meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Önállóan megjelent művei: Der Kurort Füred am Plattensee; Allgemeine Kurdiätetik; Magyarország gyakorló orvosainak névkönyve 1861 ; Vademecum 1866 ; A tuberkulózis gyógyítása 1891 ; Taschenbuch für Heilsuchende. Ezenkívül még körülbelül tíz munkát írt Balatonfüredről.

13166.ht

CÍMSZÓ Mangol

SZEMÉLYNÉV Mangol Henri

SZÓCIKK Mangold 1 Henrik orvos balneológus szül Vágújhelye 1828 Tanulmányai pest é bécs egyetemeke végezte maj kolera-járván idejé kormán vidékr küldt ki 1858 veszprém hatóság orvos 1860-tó kezdv Balatonfürede fürdőfőorvo lett Ige soka tet eze Oesterreiche Mane 1 o XVIII sz.- orvo álta felfedezet gyógyfürd ismertetése fejlesztés é gyógyít erejéne szakszer megismertetés érdekében Tagj vol töb bel é külföld orvostársaságnak tudományo cikke pedi nag számma jelente me haza é külföld szakfolyóiratokban Önállóa megjelen művei De Kuror Füre a Plattensee Allgemein Kurdiätetik Magyarorszá gyakorl orvosaina névkönyv 186 Vademecu 186 tuberkulózi gyógyítás 189 Taschenbuc fü Heilsuchende Ezenkívü mé körülbelü tí munká ír Balatonfüredről

13166.h

CÍMSZ Mango

SZEMÉLYNÉ Mango Henr

SZÓCIK Mangol Henri orvo balneológu szü Vágújhely 182 Tanulmánya pes béc egyetemek végezt ma kolera-járvá idej kormá vidék küld k 185 veszpré hatósá orvo 1860-t kezd Balatonfüred fürdőfőorv let Ig sok te ez Oesterreich Man XVII sz. orv ált felfedeze gyógyfür ismertetés fejleszté gyógyí erején szaksze megismerteté érdekébe Tag vo tö be külföl orvostársaságna tudomány cikk ped na számm jelent m haz külföl szakfolyóiratokba Önálló megjele műve D Kuro Für Plattense Allgemei Kurdiäteti Magyarorsz gyakor orvosain névköny 18 Vademec 18 tuberkulóz gyógyítá 18 Taschenbu f Heilsuchend Ezenkív m körülbel t munk í Balatonfüredrő

13166.

CÍMS Mang

SZEMÉLYN Mang Hen

SZÓCI Mango Henr orv balneológ sz Vágújhel 18 Tanulmány pe bé egyeteme végez m kolera-járv ide korm vidé kül 18 veszpr hatós orv 1860- kez Balatonfüre fürdőfőor le I so t e Oesterreic Ma XVI sz or ál felfedez gyógyfü ismerteté fejleszt gyógy erejé szaksz megismertet érdekéb Ta v t b külfö orvostársaságn tudomán cik pe n szám jelen ha külfö szakfolyóiratokb Önáll megjel műv Kur Fü Plattens Allgeme Kurdiätet Magyarors gyako orvosai névkön 1 Vademe 1 tuberkuló gyógyít 1 Taschenb Heilsuchen Ezenkí körülbe mun Balatonfüredr

13166

CÍM Man

SZEMÉLY Man He

SZÓC Mang Hen or balneoló s Vágújhe 1 Tanulmán p b egyetem vége kolera-jár id kor vid kü 1 veszp ható or 1860 ke Balatonfür fürdőfőo l s Oesterrei M XV s o á felfede gyógyf ismertet fejlesz gyóg erej szaks megismerte érdeké T külf orvostársaság tudomá ci p szá jele h külf szakfolyóiratok Önál megje mű Ku F Platten Allgem Kurdiäte Magyaror gyak orvosa névkö Vadem tuberkul gyógyí Taschen Heilsuche Ezenk körülb mu Balatonfüred

1316

CÍ Ma

SZEMÉL Ma H

SZÓ Man He o balneol Vágújh Tanulmá egyete vég kolera-já i ko vi k vesz hat o 186 k Balatonfü fürdőfő Oesterre X felfed gyógy ismerte fejles gyó ere szak megismert érdek kül orvostársasá tudom c sz jel kül szakfolyóirato Öná megj m K Platte Allge Kurdiät Magyaro gya orvos névk Vade tuberku gyógy Tasche Heilsuch Ezen körül m Balatonfüre