13174.htm

CÍMSZÓ: Már-Ámrám

SZÓCIKK: Már-Ámrám. Tudós és bölcselő hírében állott, aki Kozárországból valónak mondotta magát. Vak ember volt. Különböző föltevések szerint Magyarországba a honfoglaló kozárokkal került el, vagy azoknak utódja volt. Körülbelül 947 táján Horvátországba utazott és ő beszólt először a horvát zsidóknak arról, hogy van egy kozár zsidó birodalom és hogy ezeknek a zsidóknak testvérei a magyarok között élnek. L. Zsidó őslakók. u.L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3174. címszó a lexikon => 574. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13174.htm

CÍMSZÓ: Már-Ámrám

SZÓCIKK: Már-Ámrám. Tudós és bölcselő hírében állott, aki Kozárországból valónak mondotta magát. Vak ember volt. Különböző föltevések szerint Magyarországba a honfoglaló kozárokkal került el, vagy azoknak utódja volt. Körülbelül 947 táján Horvátországba utazott és ő beszólt először a horvát zsidóknak arról, hogy van egy kozár zsidó birodalom és hogy ezeknek a zsidóknak testvérei a magyarok között élnek. L. Zsidó őslakók. u.L.

13174.ht

CÍMSZÓ Már-Ámrá

SZÓCIKK Már-Ámrám Tudó é bölcsel hírébe állott ak Kozárországbó valóna mondott magát Va embe volt Különböz föltevése szerin Magyarországb honfoglal kozárokka kerül el vag azokna utódj volt Körülbelü 94 tájá Horvátországb utazot é beszól előszö horvá zsidókna arról hog va eg kozá zsid birodalo é hog ezekne zsidókna testvére magyaro közöt élnek L Zsid őslakók u.L

13174.h

CÍMSZ Már-Ámr

SZÓCIK Már-Ámrá Tud bölcse híréb állot a Kozárországb valón mondot magá V emb vol Különbö föltevés szeri Magyarország honfogla kozárokk kerü e va azokn utód vol Körülbel 9 táj Horvátország utazo beszó elősz horv zsidókn arró ho v e koz zsi birodal ho ezekn zsidókn testvér magyar közö élne Zsi őslakó u.

13174.

CÍMS Már-Ám

SZÓCI Már-Ámr Tu bölcs híré állo Kozárország való mondo mag em vo Különb föltevé szer Magyarorszá honfogl kozárok ker v azok utó vo Körülbe tá Horvátorszá utaz besz elős hor zsidók arr h ko zs biroda h ezek zsidók testvé magya köz éln Zs őslak u

13174

CÍM Már-Á

SZÓC Már-Ám T bölc hír áll Kozárorszá val mond ma e v Külön föltev sze Magyarorsz honfog kozáro ke azo ut v Körülb t Horvátorsz uta bes elő ho zsidó ar k z birod eze zsidó testv magy kö él Z ősla

1317

CÍ Már-

SZÓ Már-Á böl hí ál Kozárorsz va mon m Külö fölte sz Magyarors honfo kozár k az u Körül Horvátors ut be el h zsid a biro ez zsid test mag k é ősl