13177.htm

CÍMSZÓ: Marcali

SZÓCIKK: Marcali, nagyk. Somogy vm., 4637 lak. M. a Széchenyi grófok birtoka volt, akik türelmi adó ellenében engedték meg a zsidóknak, hogy a községben letelepedjenek. A hitközség, mely később kongresszusi lett, körülbelül 100 évvel ezelőtt alakult meg. A 40-es években épült fel a régi templom, míg az új zsinagógát 1906. emelték Müncz Simon akkori hitközségi elnök kezdeményezésére. A hitközség első rabbija, akiről feljegyzés maradt, Marczali (Morgenstern) Mihály volt, aki 1852. foglalta el állását. Fia Marczali Henrik (l. o.) ny. egyetemi tanár, a kiváló történettudós. 1852-ben már fennállott a régi elemi iskola, amely 1903. új hajlókba költözött. Kutter, Schwarc, majd 35 évig Gold Adolf és Löbl Lipót tanítottak ebben az iskolában, melyet jelenleg Gábor Ignác vezet. Chevra Kadisaja 1826. létesült s 1926. ünnepelte fennállásának százéves évfordulóját. Mostani elnöke: Berger László, alelnöke Ullmann Henrik. Gold Samuné vezetésével működik még egy nőegylet és egy kulturális célú leányegylet, melynek Fábri Anna az elnöknője. A hitközség 8000 pengős évi költségvetéssel dolgozik és nagyobb összeget fordít szociális célokra. Több alapítványt is kezel, így a Marczali Henrik, Mitzger Miksa, Gold Adolf és Löbl Lipót féle alapítványokat, melyeknek évi kamatait a legjobb előmenetelt tett tanulók kapják. A hitközség anyakönyvi területéhez Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Nikla, Csömend, Pusztakovácsi, Hollád, Fönyed, Sámson, Tótszentpál, Varjaskér, Mesztegnyő, Böhönye, Nemesvid, Nemesdéd, Csákány, Nagyszékácsi, Sávoly, Gadány, Horvátkút, Vész és Tapsony községek tartoznak. A lélekszám 270, a családok száma 90, az adófizetőké 103. 5 nagykereskedő, 1 tanító, 25 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 10 munkás, 1 nagyiparos, 2 orvos, 1 állatorvos, 10 magántisztviselő, 20 iparos és 40 magánzó van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagok közül 15-en haltak hősi halált. Az ellenforradalomnak hat áldozata van: Löbl Lipót tanító és fia, Gold Vilmos bádogos és fia, Dénes Izidor és Mayer István joghallgató. A hitközség mai vezetősége: Rückländer Jakab elnök, Berger Zsigmond alelnök, Gábor Ignác jegyző, Honig Béla pénztáros, Sattler Sándor templomgondnok, Berger László, Dénes Antal, Drucker Mihály, Faragó Ferenc, Gold Samu, Gold Aladár, Gulyás Ferenc, Kertész Mór, Mayer Ignác, Róna János, Rosenspitz Izidor, Somogyi Béla, Szabados Sándor, Ullmann Henrik, Willheim Vilmos, Weisz József és Weisz Sándor képviselőtestületi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3177. címszó a lexikon => 574. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13177.htm

CÍMSZÓ: Marcali

SZÓCIKK: Marcali, nagyk. Somogy vm., 4637 lak. M. a Széchenyi grófok birtoka volt, akik türelmi adó ellenében engedték meg a zsidóknak, hogy a községben letelepedjenek. A hitközség, mely később kongresszusi lett, körülbelül 100 évvel ezelőtt alakult meg. A 40-es években épült fel a régi templom, míg az új zsinagógát 1906. emelték Müncz Simon akkori hitközségi elnök kezdeményezésére. A hitközség első rabbija, akiről feljegyzés maradt, Marczali Morgenstern Mihály volt, aki 1852. foglalta el állását. Fia Marczali Henrik l. o. ny. egyetemi tanár, a kiváló történettudós. 1852-ben már fennállott a régi elemi iskola, amely 1903. új hajlókba költözött. Kutter, Schwarc, majd 35 évig Gold Adolf és Löbl Lipót tanítottak ebben az iskolában, melyet jelenleg Gábor Ignác vezet. Chevra Kadisaja 1826. létesült s 1926. ünnepelte fennállásának százéves évfordulóját. Mostani elnöke: Berger László, alelnöke Ullmann Henrik. Gold Samuné vezetésével működik még egy nőegylet és egy kulturális célú leányegylet, melynek Fábri Anna az elnöknője. A hitközség 8000 pengős évi költségvetéssel dolgozik és nagyobb összeget fordít szociális célokra. Több alapítványt is kezel, így a Marczali Henrik, Mitzger Miksa, Gold Adolf és Löbl Lipót féle alapítványokat, melyeknek évi kamatait a legjobb előmenetelt tett tanulók kapják. A hitközség anyakönyvi területéhez Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Nikla, Csömend, Pusztakovácsi, Hollád, Fönyed, Sámson, Tótszentpál, Varjaskér, Mesztegnyő, Böhönye, Nemesvid, Nemesdéd, Csákány, Nagyszékácsi, Sávoly, Gadány, Horvátkút, Vész és Tapsony községek tartoznak. A lélekszám 270, a családok száma 90, az adófizetőké 103. 5 nagykereskedő, 1 tanító, 25 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 10 munkás, 1 nagyiparos, 2 orvos, 1 állatorvos, 10 magántisztviselő, 20 iparos és 40 magánzó van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagok közül 15-en haltak hősi halált. Az ellenforradalomnak hat áldozata van: Löbl Lipót tanító és fia, Gold Vilmos bádogos és fia, Dénes Izidor és Mayer István joghallgató. A hitközség mai vezetősége: Rückländer Jakab elnök, Berger Zsigmond alelnök, Gábor Ignác jegyző, Honig Béla pénztáros, Sattler Sándor templomgondnok, Berger László, Dénes Antal, Drucker Mihály, Faragó Ferenc, Gold Samu, Gold Aladár, Gulyás Ferenc, Kertész Mór, Mayer Ignác, Róna János, Rosenspitz Izidor, Somogyi Béla, Szabados Sándor, Ullmann Henrik, Willheim Vilmos, Weisz József és Weisz Sándor képviselőtestületi tagok.

13177.ht

CÍMSZÓ Marcal

SZÓCIKK Marcali nagyk Somog vm. 463 lak M Szécheny grófo birtok volt aki türelm ad ellenébe engedté me zsidóknak hog községbe letelepedjenek hitközség mel későb kongresszus lett körülbelü 10 évve ezelőt alakul meg 40-e évekbe épül fe rég templom mí a ú zsinagógá 1906 emelté Münc Simo akkor hitközség elnö kezdeményezésére hitközsé els rabbija akirő feljegyzé maradt Marczal Morgenster Mihál volt ak 1852 foglalt e állását Fi Marczal Henri l o ny egyetem tanár kivál történettudós 1852-be má fennállot rég elem iskola amel 1903 ú hajlókb költözött Kutter Schwarc maj 3 évi Gol Adol é Löb Lipó tanította ebbe a iskolában melye jelenle Gábo Igná vezet Chevr Kadisaj 1826 létesül 1926 ünnepelt fennállásána százéve évfordulóját Mostan elnöke Berge László alelnök Ullman Henrik Gol Samun vezetéséve működi mé eg nőegyle é eg kulturáli cél leányegylet melyne Fábr Ann a elnöknője hitközsé 800 pengő év költségvetésse dolgozi é nagyob összege fordí szociáli célokra Töb alapítvány i kezel íg Marczal Henrik Mitzge Miksa Gol Adol é Löb Lipó fél alapítványokat melyekne év kamatai legjob előmenetel tet tanuló kapják hitközsé anyakönyv területéhe Kéthely Balatonújlak Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Nikla Csömend Pusztakovácsi Hollád Fönyed Sámson Tótszentpál Varjaskér Mesztegnyő Böhönye Nemesvid Nemesdéd Csákány Nagyszékácsi Sávoly Gadány Horvátkút Vés é Tapson községe tartoznak lélekszá 270 családo szám 90 a adófizetők 103 nagykereskedő tanító 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő 1 munkás nagyiparos orvos állatorvos 1 magántisztviselő 2 iparo é 4 magánz va hitközsé tagja között világháborúba rész vet tago közü 15-e halta hős halált A ellenforradalomna ha áldozat van Löb Lipó tanít é fia Gol Vilmo bádogo é fia Déne Izido é Maye Istvá joghallgató hitközsé ma vezetősége Rücklände Jaka elnök Berge Zsigmon alelnök Gábo Igná jegyző Honi Bél pénztáros Sattle Sándo templomgondnok Berge László Déne Antal Drucke Mihály Farag Ferenc Gol Samu Gol Aladár Gulyá Ferenc Kertés Mór Maye Ignác Rón János Rosenspit Izidor Somogy Béla Szabado Sándor Ullman Henrik Willhei Vilmos Weis Józse é Weis Sándo képviselőtestület tagok

13177.h

CÍMSZ Marca

SZÓCIK Marcal nagy Somo vm 46 la Széchen gróf birto vol ak türel a ellenéb engedt m zsidókna ho községb letelepedjene hitközsé me késő kongresszu let körülbel 1 évv ezelő alaku me 40- évekb épü f ré templo m zsinagóg 190 emelt Mün Sim akko hitközsé eln kezdeményezésér hitközs el rabbij akir feljegyz marad Marcza Morgenste Mihá vol a 185 foglal állásá F Marcza Henr n egyete taná kivá történettudó 1852-b m fennállo ré ele iskol ame 190 hajlók költözöt Kutte Schwar ma év Go Ado Lö Lip tanított ebb iskolába mely jelenl Gáb Ign veze Chev Kadisa 182 létesü 192 ünnepel fennállásán százév évfordulójá Mosta elnök Berg Lászl alelnö Ullma Henri Go Samu vezetésév működ m e nőegyl e kulturál cé leányegyle melyn Fáb An elnöknőj hitközs 80 peng é költségvetéss dolgoz nagyo összeg ford szociál célokr Tö alapítván keze í Marcza Henri Mitzg Miks Go Ado Lö Lip fé alapítványoka melyekn é kamata legjo előmenete te tanul kapjá hitközs anyaköny területéh Kéthel Balatonújla Balatonkeresztú Balatonberén Balatonszentgyörg Nikl Csömen Pusztakovács Hollá Fönye Sámso Tótszentpá Varjaské Mesztegny Böhöny Nemesvi Nemesdé Csákán Nagyszékács Sávol Gadán Horvátkú Vé Tapso község tartozna léleksz 27 család szá 9 adófizető 10 nagykeresked tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo állatorvo magántisztvisel ipar magán v hitközs tagj közöt világháborúb rés ve tag köz 15- halt hő halál ellenforradalomn h áldoza va Lö Lip taní fi Go Vilm bádog fi Dén Izid May Istv joghallgat hitközs m vezetőség Rückländ Jak elnö Berg Zsigmo alelnö Gáb Ign jegyz Hon Bé pénztáro Sattl Sánd templomgondno Berg Lászl Dén Anta Druck Mihál Fara Feren Go Sam Go Aladá Guly Feren Kerté Mó May Igná Ró Jáno Rosenspi Izido Somog Bél Szabad Sándo Ullma Henri Willhe Vilmo Wei Józs Wei Sánd képviselőtestüle tago

13177.

CÍMS Marc

SZÓCI Marca nag Som v 4 l Széche gró birt vo a türe ellené enged zsidókn h község letelepedjen hitközs m kés kongressz le körülbe év ezel alak m 40 évek ép r templ zsinagó 19 emel Mü Si akk hitközs el kezdeményezésé hitköz e rabbi aki feljegy mara Marcz Morgenst Mih vo 18 fogla állás Marcz Hen egyet tan kiv történettud 1852- fennáll r el isko am 19 hajló költözö Kutt Schwa m é G Ad L Li tanítot eb iskoláb mel jelen Gá Ig vez Che Kadis 18 létes 19 ünnepe fennállásá százé évfordulój Most elnö Ber Lász aleln Ullm Henr G Sam vezetésé műkö nőegy kulturá c leányegyl mely Fá A elnöknő hitköz 8 pen költségvetés dolgo nagy össze for szociá célok T alapítvá kez Marcz Henr Mitz Mik G Ad L Li f alapítványok melyek kamat legj előmenet t tanu kapj hitköz anyakön területé Kéthe Balatonújl Balatonkereszt Balatonberé Balatonszentgyör Nik Csöme Pusztakovác Holl Föny Sáms Tótszentp Varjask Mesztegn Böhön Nemesv Nemesd Csáká Nagyszékác Sávo Gadá Horvátk V Taps közsé tartozn léleks 2 csalá sz adófizet 1 nagykereske taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv állatorv magántisztvise ipa magá hitköz tag közö világháború ré v ta kö 15 hal h halá ellenforradalom áldoz v L Li tan f G Vil bádo f Dé Izi Ma Ist joghallga hitköz vezetősé Rücklän Ja eln Ber Zsigm aleln Gá Ig jegy Ho B pénztár Satt Sán templomgondn Ber Lász Dé Ant Druc Mihá Far Fere G Sa G Alad Gul Fere Kert M Ma Ign R Ján Rosensp Izid Somo Bé Szaba Sánd Ullm Henr Willh Vilm We Józ We Sán képviselőtestül tag

13177

CÍM Mar

SZÓC Marc na So Széch gr bir v tür ellen enge zsidók közsé letelepedje hitköz ké kongress l körülb é eze ala 4 éve é temp zsinag 1 eme M S ak hitköz e kezdeményezés hitkö rabb ak feljeg mar Marc Morgens Mi v 1 fogl állá Marc He egye ta ki történettu 1852 fennál e isk a 1 hajl költöz Kut Schw A L taníto e iskolá me jele G I ve Ch Kadi 1 léte 1 ünnep fennállás száz évforduló Mos eln Be Lás alel Ull Hen Sa vezetés műk nőeg kultur leányegy mel F elnökn hitkö pe költségveté dolg nag össz fo szoci célo alapítv ke Marc Hen Mit Mi A L alapítványo melye kama leg előmene tan kap hitkö anyakö terület Kéth Balatonúj Balatonkeresz Balatonber Balatonszentgyö Ni Csöm Pusztaková Hol Fön Sám Tótszent Varjas Meszteg Böhö Nemes Nemes Csák Nagyszéká Sáv Gad Horvát Tap közs tartoz lélek csal s adófize nagykeresk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or állator magántisztvis ip mag hitkö ta köz világhábor r t k 1 ha hal ellenforradalo áldo L ta Vi bád D Iz M Is joghallg hitkö vezetős Rücklä J el Be Zsig alel G I jeg H pénztá Sat Sá templomgond Be Lás D An Dru Mih Fa Fer S Ala Gu Fer Ker M Ig Já Rosens Izi Som B Szab Sán Ull Hen Will Vil W Jó W Sá képviselőtestü ta

1317

CÍ Ma

SZÓ Mar n S Széc g bi tü elle eng zsidó közs letelepedj hitkö k kongres körül ez al év tem zsina em a hitkö kezdeményezé hitk rab a felje ma Mar Morgen M fog áll Mar H egy t k történett 185 fenná is haj költö Ku Sch tanít iskol m jel v C Kad lét ünne fennállá szá évfordul Mo el B Lá ale Ul He S vezeté mű nőe kultu leányeg me elnök hitk p költségvet dol na öss f szoc cél alapít k Mar He Mi M alapítvány mely kam le előmen ta ka hitk anyak terüle Két Balatonú Balatonkeres Balatonbe Balatonszentgy N Csö Pusztakov Ho Fö Sá Tótszen Varja Meszte Böh Neme Neme Csá Nagyszék Sá Ga Horvá Ta köz tarto léle csa adófiz nagykeres ta keres üg köztisztvi mu nagyip o állato magántisztvi i ma hitk t kö világhábo h ha ellenforradal áld t V bá I I joghall hitk vezető Rückl e B Zsi ale je pénzt Sa S templomgon B Lá A Dr Mi F Fe Al G Fe Ke I J Rosen Iz So Sza Sá Ul He Wil Vi J S képviselőtest t