13178.htm

CÍMSZÓ: Marcali

SZÓCIKK: községek tartoznak. A lélekszám 270, a családok száma 90, az adófizetőké 103. 5 nagykereskedő, 1 tanító, 25 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 10 munkás, 1 nagyiparos, 2 orvos, 1 állatorvos, 10 magántisztviselő, 20 iparos és 40 magánzó van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagok közül 15-en haltak hősi halált. Az ellenforradalomnak hat áldozata van: Löbl Lipót tanító és fia, Gold Vilmos bádogos és fia, Dénes Izidor és Mayer István joghallgató. A hitközség mai vezetősége: Rückländer Jakab elnök, Berger Zsigmond alelnök, Gábor Ignác jegyző, Honig Béla pénztáros, Sattler Sándor templomgondnok, Berger László, Dénes Antal, Drucker Mihály, Faragó Ferenc, Gold Samu, Gold Aladár, Gulyás Ferenc, Kertész Mór, Mayer Ignác, Róna János, Rosenspitz Izidor, Somogyi Béla, Szabados Sándor, Ullmann Henrik, Willheim Vilmos, Weisz József és Weisz Sándor képviselőtestületi tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3178. címszó a lexikon => 575. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13178.htm

CÍMSZÓ: Marcali

SZÓCIKK: községek tartoznak. A lélekszám 270, a családok száma 90, az adófizetőké 103. 5 nagykereskedő, 1 tanító, 25 kereskedő, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 10 munkás, 1 nagyiparos, 2 orvos, 1 állatorvos, 10 magántisztviselő, 20 iparos és 40 magánzó van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagok közül 15-en haltak hősi halált. Az ellenforradalomnak hat áldozata van: Löbl Lipót tanító és fia, Gold Vilmos bádogos és fia, Dénes Izidor és Mayer István joghallgató. A hitközség mai vezetősége: Rückländer Jakab elnök, Berger Zsigmond alelnök, Gábor Ignác jegyző, Honig Béla pénztáros, Sattler Sándor templomgondnok, Berger László, Dénes Antal, Drucker Mihály, Faragó Ferenc, Gold Samu, Gold Aladár, Gulyás Ferenc, Kertész Mór, Mayer Ignác, Róna János, Rosenspitz Izidor, Somogyi Béla, Szabados Sándor, Ullmann Henrik, Willheim Vilmos, Weisz József és Weisz Sándor képviselőtestületi tagok.

13178.ht

CÍMSZÓ Marcal

SZÓCIKK községe tartoznak lélekszá 270 családo szám 90 a adófizetők 103 nagykereskedő tanító 2 kereskedő ügyvéd köztisztviselő 1 munkás nagyiparos orvos állatorvos 1 magántisztviselő 2 iparo é 4 magánz va hitközsé tagja között világháborúba rész vet tago közü 15-e halta hős halált A ellenforradalomna ha áldozat van Löb Lipó tanít é fia Gol Vilmo bádogo é fia Déne Izido é Maye Istvá joghallgató hitközsé ma vezetősége Rücklände Jaka elnök Berge Zsigmon alelnök Gábo Igná jegyző Honi Bél pénztáros Sattle Sándo templomgondnok Berge László Déne Antal Drucke Mihály Farag Ferenc Gol Samu Gol Aladár Gulyá Ferenc Kertés Mór Maye Ignác Rón János Rosenspit Izidor Somogy Béla Szabado Sándor Ullman Henrik Willhei Vilmos Weis Józse é Weis Sándo képviselőtestület tagok

13178.h

CÍMSZ Marca

SZÓCIK község tartozna léleksz 27 család szá 9 adófizető 10 nagykeresked tanít keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo állatorvo magántisztvisel ipar magán v hitközs tagj közöt világháborúb rés ve tag köz 15- halt hő halál ellenforradalomn h áldoza va Lö Lip taní fi Go Vilm bádog fi Dén Izid May Istv joghallgat hitközs m vezetőség Rückländ Jak elnö Berg Zsigmo alelnö Gáb Ign jegyz Hon Bé pénztáro Sattl Sánd templomgondno Berg Lászl Dén Anta Druck Mihál Fara Feren Go Sam Go Aladá Guly Feren Kerté Mó May Igná Ró Jáno Rosenspi Izido Somog Bél Szabad Sándo Ullma Henri Willhe Vilmo Wei Józs Wei Sánd képviselőtestüle tago

13178.

CÍMS Marc

SZÓCI közsé tartozn léleks 2 csalá sz adófizet 1 nagykereske taní kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv állatorv magántisztvise ipa magá hitköz tag közö világháború ré v ta kö 15 hal h halá ellenforradalom áldoz v L Li tan f G Vil bádo f Dé Izi Ma Ist joghallga hitköz vezetősé Rücklän Ja eln Ber Zsigm aleln Gá Ig jegy Ho B pénztár Satt Sán templomgondn Ber Lász Dé Ant Druc Mihá Far Fere G Sa G Alad Gul Fere Kert M Ma Ign R Ján Rosensp Izid Somo Bé Szaba Sánd Ullm Henr Willh Vilm We Józ We Sán képviselőtestül tag

13178

CÍM Mar

SZÓC közs tartoz lélek csal s adófize nagykeresk tan keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or állator magántisztvis ip mag hitkö ta köz világhábor r t k 1 ha hal ellenforradalo áldo L ta Vi bád D Iz M Is joghallg hitkö vezetős Rücklä J el Be Zsig alel G I jeg H pénztá Sat Sá templomgond Be Lás D An Dru Mih Fa Fer S Ala Gu Fer Ker M Ig Já Rosens Izi Som B Szab Sán Ull Hen Will Vil W Jó W Sá képviselőtestü ta

1317

CÍ Ma

SZÓ köz tarto léle csa adófiz nagykeres ta keres üg köztisztvi mu nagyip o állato magántisztvi i ma hitk t kö világhábo h ha ellenforradal áld t V bá I I joghall hitk vezető Rückl e B Zsi ale je pénzt Sa S templomgon B Lá A Dr Mi F Fe Al G Fe Ke I J Rosen Iz So Sza Sá Ul He Wil Vi J S képviselőtest t