13180.htm

CÍMSZÓ: Marczali

SZEMÉLYNÉV: Marczali Henrik

SZÓCIKK: "Marczali, 1. Henrik, történetíró, egyetemi tanár, szül. Marcaliban 1856. ápr. 3. A gimnáziumot Győrött és Pápán a bencéseknél, az egyetemet Budapesten, Berlinben és Parisban végezte s igen fiatalon lett középiskolai tanár és filozófia-doktor. Előbb a gyakorló főgimnáziumban működött s egyszersmind magántanár volt az egyetemen, 1895. pedig nyilvános rendes egyetemi tanár lett és mint ilyen 1920. volt kénytelen nyugalomba vonulni. A M. Tud. Akadémia 1893. tagjának választotta meg. 1912 óta igazgatója az egyetem Történelmi Szemináriumának és évtizedeken át az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak tagja volt. M. igen termékeny író, aki már 1882. a Ribáry-féle Világtörténelemben megírta az Újkor történetét 3 kötetben, az általa szerkesztett Nagy Képes Világtörténetben pedig az újkori részt 6 kötetben szintén ő írta. Tanulmányai a Századok, Történelmi Tár, Budapesti Szemle, Histor. Zeitschrift, Revue Historique c. folyóiratokban, legújabban pedig a Pesti Naplóban jelentek meg. Nagyobb művei: A földrajzi viszonyok befolyása Magyarország történetére (1874); A magyar történet kútfői az Árpádok korában(1880) Gróf Pálffy Miklós főkancellár emlékiratai (1884); Magyarország története II. József korában (I-III 1882 - 1886); Mária Terézia (1891); A vezérek kora és a királyság megalapítása (a Szilágyi-féle Milléniumi Tört.-ben): Magyarország története az Árpádok korában (u. o): Magyarország története III. Károlytól a bécsi kongresszusig (u. o.); Az Árpádok és Dalmácia (1898); Zách Felicián bűnpere (1899); Gróf Leiningen Károly tábornok levelei (1890); A magyar történet kútfőinek kézikönyve (Angyal D.ésMikaS. társaságában, a kultuszminisztérium megbízásából, 1902); A nemzetiség történetből cseleti szempontból (1911); Az 1790-91. országgyűlés története (I-II. 1907); Hungary in the eighteenth century (1910); Ungarische Verfassungsgeschichte (1910); Ungarisches Verfassungsrecht (1912); Die Entwicklung des ungarischen Königtums (1917); A béke könyve (1920); Hogyan készült a nagy háború (1923). Ezenkívül ő írta a magyar történelmi részt a British Encyclopediában, a Historians History of the World-ban és a Cambridge Modern History-ba. Sajtó alatt van Az ár- és bérviszonyok története Magyarországon c. műve."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3180. címszó a lexikon => 575. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13180.htm

CÍMSZÓ: Marczali

SZEMÉLYNÉV: Marczali Henrik

SZÓCIKK: Marczali, 1. Henrik, történetíró, egyetemi tanár, szül. Marcaliban 1856. ápr. 3. A gimnáziumot Győrött és Pápán a bencéseknél, az egyetemet Budapesten, Berlinben és Parisban végezte s igen fiatalon lett középiskolai tanár és filozófia-doktor. Előbb a gyakorló főgimnáziumban működött s egyszersmind magántanár volt az egyetemen, 1895. pedig nyilvános rendes egyetemi tanár lett és mint ilyen 1920. volt kénytelen nyugalomba vonulni. A M. Tud. Akadémia 1893. tagjának választotta meg. 1912 óta igazgatója az egyetem Történelmi Szemináriumának és évtizedeken át az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak tagja volt. M. igen termékeny író, aki már 1882. a Ribáry-féle Világtörténelemben megírta az Újkor történetét 3 kötetben, az általa szerkesztett Nagy Képes Világtörténetben pedig az újkori részt 6 kötetben szintén ő írta. Tanulmányai a Századok, Történelmi Tár, Budapesti Szemle, Histor. Zeitschrift, Revue Historique c. folyóiratokban, legújabban pedig a Pesti Naplóban jelentek meg. Nagyobb művei: A földrajzi viszonyok befolyása Magyarország történetére 1874 ; A magyar történet kútfői az Árpádok korában 1880 Gróf Pálffy Miklós főkancellár emlékiratai 1884 ; Magyarország története II. József korában I-III 1882 - 1886 ; Mária Terézia 1891 ; A vezérek kora és a királyság megalapítása a Szilágyi-féle Milléniumi Tört.-ben : Magyarország története az Árpádok korában u. o : Magyarország története III. Károlytól a bécsi kongresszusig u. o. ; Az Árpádok és Dalmácia 1898 ; Zách Felicián bűnpere 1899 ; Gróf Leiningen Károly tábornok levelei 1890 ; A magyar történet kútfőinek kézikönyve Angyal D.ésMikaS. társaságában, a kultuszminisztérium megbízásából, 1902 ; A nemzetiség történetből cseleti szempontból 1911 ; Az 1790-91. országgyűlés története I-II. 1907 ; Hungary in the eighteenth century 1910 ; Ungarische Verfassungsgeschichte 1910 ; Ungarisches Verfassungsrecht 1912 ; Die Entwicklung des ungarischen Königtums 1917 ; A béke könyve 1920 ; Hogyan készült a nagy háború 1923 . Ezenkívül ő írta a magyar történelmi részt a British Encyclopediában, a Historians History of the World-ban és a Cambridge Modern History-ba. Sajtó alatt van Az ár- és bérviszonyok története Magyarországon c. műve.

13180.ht

CÍMSZÓ Marczal

SZEMÉLYNÉV Marczal Henri

SZÓCIKK Marczali 1 Henrik történetíró egyetem tanár szül Marcaliba 1856 ápr 3 gimnáziumo Győröt é Pápá bencéseknél a egyeteme Budapesten Berlinbe é Parisba végezt ige fiatalo let középiskola taná é filozófia-doktor Előb gyakorl főgimnáziumba működöt egyszersmin magántaná vol a egyetemen 1895 pedi nyilváno rende egyetem taná let é min ilye 1920 vol kénytele nyugalomb vonulni M Tud Akadémi 1893 tagjána választott meg 191 ót igazgatój a egyete Történelm Szemináriumána é évtizedeke á a Orsz Középiskola Tanárvizsgál Bizottságna tagj volt M ige terméken író ak má 1882 Ribáry-fél Világtörténelembe megírt a Újko történeté kötetben a által szerkesztet Nag Képe Világtörténetbe pedi a újkor rész kötetbe szinté írta Tanulmánya Századok Történelm Tár Budapest Szemle Histor Zeitschrift Revu Historiqu c folyóiratokban legújabba pedi Pest Naplóba jelente meg Nagyob művei földrajz viszonyo befolyás Magyarorszá történetér 187 magya történe kútfő a Árpádo korába 188 Gró Pálff Mikló főkancellá emlékirata 188 Magyarorszá történet II Józse korába I-II 188 188 Mári Terézi 189 vezére kor é királysá megalapítás Szilágyi-fél Millénium Tört.-be Magyarorszá történet a Árpádo korába u Magyarorszá történet III Károlytó bécs kongresszusi u o A Árpádo é Dalmáci 189 Zác Feliciá bűnper 189 Gró Leininge Károl táborno levele 189 magya történe kútfőine kézikönyv Angya D.ésMikaS társaságában kultuszminisztériu megbízásából 190 nemzetisé történetbő cselet szempontbó 191 A 1790-91 országgyűlé történet I-II 190 Hungar i th eighteent centur 191 Ungarisch Verfassungsgeschicht 191 Ungarische Verfassungsrech 191 Di Entwicklun de ungarische Königtum 191 bék könyv 192 Hogya készül nag hábor 192 Ezenkívü írt magya történelm rész Britis Encyclopediában Historian Histor o th World-ba é Cambridg Moder History-ba Sajt alat va A ár é bérviszonyo történet Magyarországo c műve

13180.h

CÍMSZ Marcza

SZEMÉLYNÉ Marcza Henr

SZÓCIK Marczal Henri történetír egyete taná szü Marcalib 185 áp gimnázium Győrö Páp bencésekné egyetem Budapeste Berlinb Parisb végez ig fiatal le középiskol tan filozófia-dokto Elő gyakor főgimnáziumb működö egyszersmi magántan vo egyeteme 189 ped nyilván rend egyete tan le mi ily 192 vo kénytel nyugalom vonuln Tu Akadém 189 tagján választot me 19 ó igazgató egyet Történel Szemináriumán évtizedek Ors Középiskol Tanárvizsgá Bizottságn tag vol ig terméke ír a m 188 Ribáry-fé Világtörténelemb megír Újk történet kötetbe álta szerkeszte Na Kép Világtörténetb ped újko rés kötetb szint írt Tanulmány Százado Történel Tá Budapes Szeml Histo Zeitschrif Rev Historiq folyóiratokba legújabb ped Pes Naplób jelent me Nagyo műve földraj viszony befolyá Magyarorsz történeté 18 magy történ kútf Árpád koráb 18 Gr Pálf Mikl főkancell emlékirat 18 Magyarorsz történe I Józs koráb I-I 18 18 Már Teréz 18 vezér ko királys megalapítá Szilágyi-fé Milléniu Tört.-b Magyarorsz történe Árpád koráb Magyarorsz történe II Károlyt béc kongresszus Árpád Dalmác 18 Zá Felici bűnpe 18 Gr Leining Káro táborn level 18 magy történ kútfőin kéziköny Angy D.ésMika társaságába kultuszminisztéri megbízásábó 19 nemzetis történetb csele szempontb 19 1790-9 országgyűl történe I-I 19 Hunga t eighteen centu 19 Ungarisc Verfassungsgeschich 19 Ungarisch Verfassungsrec 19 D Entwicklu d ungarisch Königtu 19 bé köny 19 Hogy készü na hábo 19 Ezenkív ír magy történel rés Briti Encyclopediába Historia Histo t World-b Cambrid Mode History-b Saj ala v á bérviszony történe Magyarország műv

13180.

CÍMS Marcz

SZEMÉLYN Marcz Hen

SZÓCI Marcza Henr történetí egyet tan sz Marcali 18 á gimnáziu Győr Pá bencésekn egyete Budapest Berlin Paris vége i fiata l középisko ta filozófia-dokt El gyako főgimnázium működ egyszersm magánta v egyetem 18 pe nyilvá ren egyet ta l m il 19 v kényte nyugalo vonul T Akadé 18 tagjá választo m 1 igazgat egye Történe Szemináriumá évtizede Or Középisko Tanárvizsg Bizottság ta vo i termék í 18 Ribáry-f Világtörténelem megí Új történe kötetb ált szerkeszt N Ké Világtörténet pe újk ré kötet szin ír Tanulmán Század Történe T Budape Szem Hist Zeitschri Re Histori folyóiratokb legújab pe Pe Napló jelen m Nagy műv földra viszon befoly Magyarors történet 1 mag törté kút Árpá korá 1 G Pál Mik főkancel emlékira 1 Magyarors történ Józ korá I- 1 1 Má Teré 1 vezé k király megalapít Szilágyi-f Milléni Tört.- Magyarors történ Árpá korá Magyarors történ I Károly bé kongresszu Árpá Dalmá 1 Z Felic bűnp 1 G Leinin Kár tábor leve 1 mag törté kútfői kézikön Ang D.ésMik társaságáb kultuszminisztér megbízásáb 1 nemzeti történet csel szempont 1 1790- országgyű történ I- 1 Hung eightee cent 1 Ungaris Verfassungsgeschic 1 Ungarisc Verfassungsre 1 Entwickl ungarisc Königt 1 b kön 1 Hog kész n háb 1 Ezenkí í mag történe ré Brit Encyclopediáb Histori Hist World- Cambri Mod History- Sa al bérviszon történ Magyarorszá mű

13180

CÍM Marc

SZEMÉLY Marc He

SZÓC Marcz Hen történet egye ta s Marcal 1 gimnázi Győ P bencések egyet Budapes Berli Pari vég fiat középisk t filozófia-dok E gyak főgimnáziu műkö egyszers magánt egyete 1 p nyilv re egye t i 1 kényt nyugal vonu Akad 1 tagj választ igazga egy Történ Szeminárium évtized O Középisk Tanárvizs Bizottsá t v termé 1 Ribáry- Világtörténele meg Ú történ kötet ál szerkesz K Világtörténe p új r köte szi í Tanulmá Száza Történ Budap Sze His Zeitschr R Histor folyóiratok legúja p P Napl jele Nag mű földr viszo befol Magyaror történe ma tört kú Árp kor Pá Mi főkance emlékir Magyaror törté Jó kor I M Ter vez királ megalapí Szilágyi- Millén Tört. Magyaror törté Árp kor Magyaror törté Károl b kongressz Árp Dalm Feli bűn Leini Ká tábo lev ma tört kútfő kézikö An D.ésMi társaságá kultuszminiszté megbízásá nemzet történe cse szempon 1790 országgy törté I Hun eighte cen Ungari Verfassungsgeschi Ungaris Verfassungsr Entwick ungaris König kö Ho kés há Ezenk ma történ r Bri Encyclopediá Histor His World Cambr Mo History S a bérviszo törté Magyarorsz m

1318

CÍ Mar

SZEMÉL Mar H

SZÓ Marc He történe egy t Marca gimnáz Gy bencése egye Budape Berl Par vé fia középis filozófia-do gya főgimnázi műk egyszer magán egyet nyil r egy kény nyuga von Aka tag válasz igazg eg Törté Szemináriu évtize Középis Tanárviz Bizotts term Ribáry Világtörténel me törté köte á szerkes Világtörtén ú köt sz Tanulm Száz Törté Buda Sz Hi Zeitsch Histo folyóirato legúj Nap jel Na m föld visz befo Magyaro történ m tör k Ár ko P M főkanc emléki Magyaro tört J ko Te ve kirá megalap Szilágyi Millé Tört Magyaro tört Ár ko Magyaro tört Káro kongress Ár Dal Fel bű Lein K táb le m tör kútf kézik A D.ésM társaság kultuszminiszt megbízás nemze történ cs szempo 179 országg tört Hu eight ce Ungar Verfassungsgesch Ungari Verfassungs Entwic ungari Köni k H ké h Ezen m törté Br Encyclopedi Histo Hi Worl Camb M Histor bérvisz tört Magyarors