13187.htm

CÍMSZÓ: Márk

SZEMÉLYNÉV: Márk Lajos

SZÓCIKK: Márk Lajos*, festő, szül. Rettegen 1867. Tanulmányait Münchenben, Parisban és Benczúr mesteriskolájában végezte. Egyik első Budapesten kiállított festménye Gróf Teleki Samu jelmezes arcképe volt, azután színes, sok alakos, nagy aktkompozíciókkal és arcképekkel szerepeit a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállításain. 1910-ben Amerikába költözött, hol főleg arcképeket festett és ahonnan 1922. tért vissza. Láz c. nagy kompozícióját az állam vette meg. Küzdelem egy férfi bírásáért c. festménye Parisban aranyérmet nyert. Hevesi Angéla arcképével a Műcsarnok Társulati díját kapta. Régebben ötletes karikatúrákat rajzolt és könyvillusztrációkat is készített.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3187. címszó a lexikon => 575. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13187.htm

CÍMSZÓ: Márk

SZEMÉLYNÉV: Márk Lajos

SZÓCIKK: Márk Lajos*, festő, szül. Rettegen 1867. Tanulmányait Münchenben, Parisban és Benczúr mesteriskolájában végezte. Egyik első Budapesten kiállított festménye Gróf Teleki Samu jelmezes arcképe volt, azután színes, sok alakos, nagy aktkompozíciókkal és arcképekkel szerepeit a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon kiállításain. 1910-ben Amerikába költözött, hol főleg arcképeket festett és ahonnan 1922. tért vissza. Láz c. nagy kompozícióját az állam vette meg. Küzdelem egy férfi bírásáért c. festménye Parisban aranyérmet nyert. Hevesi Angéla arcképével a Műcsarnok Társulati díját kapta. Régebben ötletes karikatúrákat rajzolt és könyvillusztrációkat is készített.

13187.ht

CÍMSZÓ Már

SZEMÉLYNÉV Már Lajo

SZÓCIKK Már Lajos* festő szül Rettege 1867 Tanulmányai Münchenben Parisba é Benczú mesteriskolájába végezte Egyi els Budapeste kiállítot festmény Gró Telek Sam jelmeze arckép volt azutá színes so alakos nag aktkompozíciókka é arcképekke szerepei Műcsarno é Nemzet Szalo kiállításain 1910-be Amerikáb költözött ho főle arcképeke festet é ahonna 1922 tér vissza Lá c nag kompozíciójá a álla vett meg Küzdele eg férf bírásáér c festmény Parisba aranyérme nyert Heves Angél arcképéve Műcsarno Társulat díjá kapta Régebbe ötlete karikatúráka rajzol é könyvillusztrációka i készített

13187.h

CÍMSZ Má

SZEMÉLYNÉ Má Laj

SZÓCIK Má Lajos fest szü Retteg 186 Tanulmánya Münchenbe Parisb Bencz mesteriskolájáb végezt Egy el Budapest kiállíto festmén Gr Tele Sa jelmez arcké vol azut színe s alako na aktkompozíciókk arcképekk szerepe Műcsarn Nemze Szal kiállításai 1910-b Ameriká költözöt h fől arcképek feste ahonn 192 té vissz L na kompozíciój áll vet me Küzdel e fér bírásáé festmén Parisb aranyérm nyer Heve Angé arcképév Műcsarn Társula díj kapt Régebb ötlet karikatúrák rajzo könyvillusztrációk készítet

13187.

CÍMS M

SZEMÉLYN M La

SZÓCI M Lajo fes sz Rette 18 Tanulmány Münchenb Paris Benc mesteriskolájá végez Eg e Budapes kiállít festmé G Tel S jelme arck vo azu szín alak n aktkompozíciók arcképek szerep Műcsar Nemz Sza kiállítása 1910- Amerik költözö fő arcképe fest ahon 19 t viss n kompozíció ál ve m Küzde fé bírásá festmé Paris aranyér nye Hev Ang arcképé Műcsar Társul dí kap Régeb ötle karikatúrá rajz könyvillusztráció készíte

13187

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC Laj fe s Rett 1 Tanulmán München Pari Ben mesteriskoláj vége E Budape kiállí festm Te jelm arc v az szí ala aktkompozíció arcképe szere Műcsa Nem Sz kiállítás 1910 Ameri költöz f arckép fes aho 1 vis kompozíci á v Küzd f bírás festm Pari aranyé ny He An arckép Műcsa Társu d ka Rége ötl karikatúr raj könyvillusztráci készít

1318SZEMÉL

SZÓ La f Ret Tanulmá Münche Par Be mesteriskolá vég Budap kiáll fest T jel ar a sz al aktkompozíci arckép szer Műcs Ne S kiállítá 191 Amer költö arcké fe ah vi kompozíc Küz bírá fest Par arany n H A arcké Műcs Társ k Rég öt karikatú ra könyvillusztrác készí