13191.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Dezső

SZÓCIKK: "M. I. Dezső, kúriai bíró, jogtudós, szül. Pakson 1862. okt. 15., megh. Budapesten 1912 dec. 3. A budapesti egyetemen tanult s eleinte ügyvéd volt. 1894-ben törvényszéki bírói rangban az igazságügy minisztériumba osztották be a törvényelőkészítő osztályba. 1911-ben kúriai bíróvá nevezték ki. A legtermékenyebb és legérdemesebb magyar jogi írók egyike, akinek munkássága kiterjedt a magánjogra, polgári jogra, közjogra, jog­történetre és jogi enciklopédiára. Tevékeny tagja volt a Magyar Jogászegyletnek, jogi munkatársa több lexikonnak, szerkesztője a Jogi Szemlének, a Magyar Törvénytárnak s A hatályos magyar törvények gyűjteménye c. sorozatnak. Szerkesztése alatt jelent meg a Magyar Jogi Lexikon (6 köt. 1898-1907), amely a magyar jogi tudo­mányos irodalom egyik legszámottevőbb alkotása. Rendkívül nagyszámú tudományos érte­kezésén kívül írott és könyvalakban megjelent művei: A végrehajtási törvény (1886); Felső bíróságaink elvi határozatai (15 köt., több kiad.); u. ennek kompendiuma (3 köt. 1899); Külföldi biztosító társaságok Magyarországon (németül is, 1891); A házassági jog és anyakönyvi törvény kézikönyve (1895); u. ennek kompendiuma (1895); Die ungarischen kirchen-politischen Gesetze (1895); A polgári, törvénykezési rendtartás kézikönyve (Fodor Árminnal, 3 köt. 1894-96); Polgári perrendtartás (1895); A holtkézi törvények Magyarországon (1896); A házasságon kívül született gyermekek joga (1897, németül 1899); A Pragmatica Sanctio lényege és annak helyzete a magyar közjogban. (1898) A Corpus Juris Hungariei és a magyar magánjogi codificatio (1899); A biztosító magánvállalatokról (1900): Magyar magánjog (3 köt. 1902-04); A végrehajtási eljárás zsebkönyve (1907); Magyar közjog a hatályban levő jog­források alapján (3. kiad. 1910); A választójog (1912); Ungarisches Verwaltungsrecht (a Marquardsen-Jellinek-féle gyűjteményben, 1912). M. a magyarországi feminizmus és nőegyenjogúsítás egyik vezető előharcosa volt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3191. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13191.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Dezső

SZÓCIKK: M. I. Dezső, kúriai bíró, jogtudós, szül. Pakson 1862. okt. 15., megh. Budapesten 1912 dec. 3. A budapesti egyetemen tanult s eleinte ügyvéd volt. 1894-ben törvényszéki bírói rangban az igazságügy minisztériumba osztották be a törvényelőkészítő osztályba. 1911-ben kúriai bíróvá nevezték ki. A legtermékenyebb és legérdemesebb magyar jogi írók egyike, akinek munkássága kiterjedt a magánjogra, polgári jogra, közjogra, jog­történetre és jogi enciklopédiára. Tevékeny tagja volt a Magyar Jogászegyletnek, jogi munkatársa több lexikonnak, szerkesztője a Jogi Szemlének, a Magyar Törvénytárnak s A hatályos magyar törvények gyűjteménye c. sorozatnak. Szerkesztése alatt jelent meg a Magyar Jogi Lexikon 6 köt. 1898-1907 , amely a magyar jogi tudo­mányos irodalom egyik legszámottevőbb alkotása. Rendkívül nagyszámú tudományos érte­kezésén kívül írott és könyvalakban megjelent művei: A végrehajtási törvény 1886 ; Felső bíróságaink elvi határozatai 15 köt., több kiad. ; u. ennek kompendiuma 3 köt. 1899 ; Külföldi biztosító társaságok Magyarországon németül is, 1891 ; A házassági jog és anyakönyvi törvény kézikönyve 1895 ; u. ennek kompendiuma 1895 ; Die ungarischen kirchen-politischen Gesetze 1895 ; A polgári, törvénykezési rendtartás kézikönyve Fodor Árminnal, 3 köt. 1894-96 ; Polgári perrendtartás 1895 ; A holtkézi törvények Magyarországon 1896 ; A házasságon kívül született gyermekek joga 1897, németül 1899 ; A Pragmatica Sanctio lényege és annak helyzete a magyar közjogban. 1898 A Corpus Juris Hungariei és a magyar magánjogi codificatio 1899 ; A biztosító magánvállalatokról 1900 : Magyar magánjog 3 köt. 1902-04 ; A végrehajtási eljárás zsebkönyve 1907 ; Magyar közjog a hatályban levő jog­források alapján 3. kiad. 1910 ; A választójog 1912 ; Ungarisches Verwaltungsrecht a Marquardsen-Jellinek-féle gyűjteményben, 1912 . M. a magyarországi feminizmus és nőegyenjogúsítás egyik vezető előharcosa volt.

13191.ht

CÍMSZÓ Márku

SZEMÉLYNÉV Márku Dezs

SZÓCIKK M I Dezső kúria bíró jogtudós szül Pakso 1862 okt 15. megh Budapeste 191 dec 3 budapest egyeteme tanul eleint ügyvé volt 1894-be törvényszék bíró rangba a igazságüg minisztériumb osztottá b törvényelőkészít osztályba 1911-be kúria bíróv nevezté ki legtermékenyeb é legérdemeseb magya jog író egyike akine munkásság kiterjed magánjogra polgár jogra közjogra jog­történetr é jog enciklopédiára Tevéken tagj vol Magya Jogászegyletnek jog munkatárs töb lexikonnak szerkesztőj Jog Szemlének Magya Törvénytárna hatályo magya törvénye gyűjtemény c sorozatnak Szerkesztés alat jelen me Magya Jog Lexiko köt 1898-190 amel magya jog tudo­mányo irodalo egyi legszámottevőb alkotása Rendkívü nagyszám tudományo érte­kezésé kívü írot é könyvalakba megjelen művei végrehajtás törvén 188 Fels bíróságain elv határozata 1 köt. töb kiad u enne kompendium köt 189 Külföld biztosít társaságo Magyarországo németü is 189 házasság jo é anyakönyv törvén kézikönyv 189 u enne kompendium 189 Di ungarische kirchen-politische Gesetz 189 polgári törvénykezés rendtartá kézikönyv Fodo Árminnal köt 1894-9 Polgár perrendtartá 189 holtkéz törvénye Magyarországo 189 házasságo kívü születet gyermeke jog 1897 németü 189 Pragmatic Sancti lényeg é anna helyzet magya közjogban 189 Corpu Juri Hungarie é magya magánjog codificati 189 biztosít magánvállalatokró 190 Magya magánjo köt 1902-0 végrehajtás eljárá zsebkönyv 190 Magya közjo hatályba lev jog­forráso alapjá 3 kiad 191 választójo 191 Ungarische Verwaltungsrech Marquardsen-Jellinek-fél gyűjteményben 191 M magyarország feminizmu é nőegyenjogúsítá egyi vezet előharcos volt

13191.h

CÍMSZ Márk

SZEMÉLYNÉ Márk Dez

SZÓCIK Dezs kúri bír jogtudó szü Paks 186 ok 15 meg Budapest 19 de budapes egyetem tanu elein ügyv vol 1894-b törvényszé bír rangb igazságü minisztérium osztott törvényelőkészí osztályb 1911-b kúri bíró nevezt k legtermékenye legérdemese magy jo ír egyik akin munkássá kiterje magánjogr polgá jogr közjogr jog­történet jo enciklopédiár Tevéke tag vo Magy Jogászegyletne jo munkatár tö lexikonna szerkesztő Jo Szemléne Magy Törvénytárn hatály magy törvény gyűjtemén sorozatna Szerkeszté ala jele m Magy Jo Lexik kö 1898-19 ame magy jo tudo­mány irodal egy legszámottevő alkotás Rendkív nagyszá tudomány érte­kezés kív íro könyvalakb megjele műve végrehajtá törvé 18 Fel bíróságai el határozat köt tö kia enn kompendiu kö 18 Külföl biztosí társaság Magyarország német i 18 házassá j anyaköny törvé kéziköny 18 enn kompendiu 18 D ungarisch kirchen-politisch Geset 18 polgár törvénykezé rendtart kéziköny Fod Árminna kö 1894- Polgá perrendtart 18 holtké törvény Magyarország 18 házasság kív születe gyermek jo 189 német 18 Pragmati Sanct lénye ann helyze magy közjogba 18 Corp Jur Hungari magy magánjo codificat 18 biztosí magánvállalatokr 19 Magy magánj kö 1902- végrehajtá eljár zsebköny 19 Magy közj hatályb le jog­forrás alapj kia 19 választój 19 Ungarisch Verwaltungsrec Marquardsen-Jellinek-fé gyűjteménybe 19 magyarorszá feminizm nőegyenjogúsít egy veze előharco vol

13191.

CÍMS Már

SZEMÉLYN Már De

SZÓCI Dez kúr bí jogtud sz Pak 18 o 1 me Budapes 1 d budape egyete tan elei ügy vo 1894- törvénysz bí rang igazság minisztériu osztot törvényelőkész osztály 1911- kúr bír nevez legtermékeny legérdemes mag j í egyi aki munkáss kiterj magánjog polg jog közjog jog­történe j enciklopédiá Tevék ta v Mag Jogászegyletn j munkatá t lexikonn szerkeszt J Szemlén Mag Törvénytár hatál mag törvén gyűjtemé sorozatn Szerkeszt al jel Mag J Lexi k 1898-1 am mag j tudo­mán iroda eg legszámottev alkotá Rendkí nagysz tudomán érte­kezé kí ír könyvalak megjel műv végrehajt törv 1 Fe bírósága e határoza kö t ki en kompendi k 1 Külfö biztos társasá Magyarorszá néme 1 házass anyakön törv kézikön 1 en kompendi 1 ungarisc kirchen-politisc Gese 1 polgá törvénykez rendtar kézikön Fo Árminn k 1894 Polg perrendtar 1 holtk törvén Magyarorszá 1 házassá kí szület gyerme j 18 néme 1 Pragmat Sanc lény an helyz mag közjogb 1 Cor Ju Hungar mag magánj codifica 1 biztos magánvállalatok 1 Mag magán k 1902 végrehajt eljá zsebkön 1 Mag köz hatály l jog­forrá alap ki 1 választó 1 Ungarisc Verwaltungsre Marquardsen-Jellinek-f gyűjteményb 1 magyarorsz feminiz nőegyenjogúsí eg vez előharc vo

13191

CÍM Má

SZEMÉLY Má D

SZÓC De kú b jogtu s Pa 1 m Budape budap egyet ta ele üg v 1894 törvénys b ran igazsá minisztéri oszto törvényelőkés osztál 1911 kú bí neve legterméken legérdeme ma egy ak munkás kiter magánjo pol jo közjo jog­történ enciklopédi Tevé t Ma Jogászegylet munkat lexikon szerkesz Szemlé Ma Törvénytá hatá ma törvé gyűjtem sorozat Szerkesz a je Ma Lex 1898- a ma tudo­má irod e legszámotte alkot Rendk nagys tudomá érte­kez k í könyvala megje mű végrehaj tör F bíróság határoz k k e kompend Külf bizto társas Magyarorsz ném házas anyakö tör kézikö e kompend ungaris kirchen-politis Ges polg törvényke rendta kézikö F Ármin 189 Pol perrendta holt törvé Magyarorsz házass k szüle gyerm 1 ném Pragma San lén a hely ma közjog Co J Hunga ma magán codific bizto magánvállalato Ma magá 190 végrehaj elj zsebkö Ma kö hatál jog­forr ala k választ Ungaris Verwaltungsr Marquardsen-Jellinek- gyűjtemény magyarors femini nőegyenjogús e ve előhar v

1319

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ D k jogt P Budap buda egye t el ü 189 törvény ra igazs minisztér oszt törvényelőké osztá 191 k b nev legterméke legérdem m eg a munká kite magánj po j közj jog­törté enciklopéd Tev M Jogászegyle munka lexiko szerkes Szeml M Törvényt hat m törv gyűjte soroza Szerkes j M Le 1898 m tudo­m iro legszámott alko Rend nagy tudom érte­ke könyval megj m végreha tö bírósá határo kompen Kül bizt társa Magyarors né háza anyak tö kézik kompen ungari kirchen-politi Ge pol törvényk rendt kézik Ármi 18 Po perrendt hol törv Magyarors házas szül gyer né Pragm Sa lé hel m közjo C Hung m magá codifi bizt magánvállalat M mag 19 végreha el zsebk M k hatá jog­for al válasz Ungari Verwaltungs Marquardsen-Jellinek gyűjtemén magyaror femin nőegyenjogú v előha