13196.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Miksa

SZÓCIKK: M. Miksa, publicista és szerkesztő, szül. Budapesten 1868. Egyetemi tanulmányainak befejezése után 1891. belépett a Magyar Hírlap szerkesztőségébe, amelynek majdnem minden rovatában dolgozott. Később e lap segédszerkesztője, majd főszerkesztője és kiadótulajdonosa lett. 1923-ban megvált a Magyar Hírlaptól, 1926 óta pedig a Pesti Hírlap főmunkatársa. A politikai életben jelentékeny szerepet játszott, mint elsőrangú magyar államférfiak bizalasa.1908-ban Ferenc József király az udv. tanácsosi címet adományozta neki. Fiatalkorában polémikus hangú színházi és zenei kritikával keltett föltünést. Sok színdarabot fordított, a többi közt Sudermannak több drámáját és vígjátékát is. Katalin asszony c. kétkötetes regénye (1894) a meseszövés élénkségével és a jellemzés erejével tűnik ki. Nagy érdemei vannak a magyar újságírótársadalom erkölcsi és anyagi érdekeinek megvédése, egész szociális helyzetének megszilárdítása és javítása körül. 1912 óta csekély megszakítással a Magyarországi Újságírók Egyesületének elnöke. Hosszá évekig az Otthon írók és Hírlapírók Körének főtitkára is volt. Hatvanadik születésenapja alkalmából valamennyi fővárosi újságíró szervezet tiszteletbeli tagnak választotta, a kormányzó pedig u. e. II. oszt. polgári érdemrenddel tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3196. címszó a lexikon => 576. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13196.htm

CÍMSZÓ: Márkus

SZEMÉLYNÉV: Márkus Miksa

SZÓCIKK: M. Miksa, publicista és szerkesztő, szül. Budapesten 1868. Egyetemi tanulmányainak befejezése után 1891. belépett a Magyar Hírlap szerkesztőségébe, amelynek majdnem minden rovatában dolgozott. Később e lap segédszerkesztője, majd főszerkesztője és kiadótulajdonosa lett. 1923-ban megvált a Magyar Hírlaptól, 1926 óta pedig a Pesti Hírlap főmunkatársa. A politikai életben jelentékeny szerepet játszott, mint elsőrangú magyar államférfiak bizalasa.1908-ban Ferenc József király az udv. tanácsosi címet adományozta neki. Fiatalkorában polémikus hangú színházi és zenei kritikával keltett föltünést. Sok színdarabot fordított, a többi közt Sudermannak több drámáját és vígjátékát is. Katalin asszony c. kétkötetes regénye 1894 a meseszövés élénkségével és a jellemzés erejével tűnik ki. Nagy érdemei vannak a magyar újságírótársadalom erkölcsi és anyagi érdekeinek megvédése, egész szociális helyzetének megszilárdítása és javítása körül. 1912 óta csekély megszakítással a Magyarországi Újságírók Egyesületének elnöke. Hosszá évekig az Otthon írók és Hírlapírók Körének főtitkára is volt. Hatvanadik születésenapja alkalmából valamennyi fővárosi újságíró szervezet tiszteletbeli tagnak választotta, a kormányzó pedig u. e. II. oszt. polgári érdemrenddel tüntette ki.

13196.ht

CÍMSZÓ Márku

SZEMÉLYNÉV Márku Miks

SZÓCIKK M Miksa publicist é szerkesztő szül Budapeste 1868 Egyetem tanulmányaina befejezés utá 1891 belépet Magya Hírla szerkesztőségébe amelyne majdne minde rovatába dolgozott Későb la segédszerkesztője maj főszerkesztőj é kiadótulajdonos lett 1923-ba megvál Magya Hírlaptól 192 ót pedi Pest Hírla főmunkatársa politika életbe jelentéken szerepe játszott min elsőrang magya államférfia bizalasa.1908-ba Feren Józse királ a udv tanácsos címe adományozt neki Fiatalkorába polémiku hang színház é zene kritikáva keltet föltünést So színdarabo fordított több köz Sudermanna töb drámájá é vígjátéká is Katali asszon c kétkötete regény 189 meseszövé élénkségéve é jellemzé erejéve tűni ki Nag érdeme vanna magya újságírótársadalo erkölcs é anyag érdekeine megvédése egés szociáli helyzeténe megszilárdítás é javítás körül 191 ót csekél megszakítássa Magyarország Újságíró Egyesületéne elnöke Hossz éveki a Ottho író é Hírlapíró Köréne főtitkár i volt Hatvanadi születésenapj alkalmábó valamenny főváros újságír szerveze tiszteletbel tagna választotta kormányz pedi u e II oszt polgár érdemrendde tüntett ki

13196.h

CÍMSZ Márk

SZEMÉLYNÉ Márk Mik

SZÓCIK Miks publicis szerkeszt szü Budapest 186 Egyete tanulmányain befejezé ut 189 belépe Magy Hírl szerkesztőségéb amelyn majdn mind rovatáb dolgozot Késő l segédszerkesztőj ma főszerkesztő kiadótulajdono let 1923-b megvá Magy Hírlaptó 19 ó ped Pes Hírl főmunkatárs politik életb jelentéke szerep játszot mi elsőran magy államférfi bizalasa.1908-b Fere Józs kirá ud tanácso cím adományoz nek Fiatalkoráb polémik han színhá zen kritikáv kelte föltünés S színdarab fordítot töb kö Sudermann tö drámáj vígjáték i Katal asszo kétkötet regén 18 meseszöv élénkségév jellemz erejév tűn k Na érdem vann magy újságírótársadal erkölc anya érdekein megvédés egé szociál helyzetén megszilárdítá javítá körü 19 ó cseké megszakításs Magyarorszá Újságír Egyesületén elnök Hoss évek Otth ír Hírlapír Körén főtitká vol Hatvanad születésenap alkalmáb valamenn főváro újságí szervez tiszteletbe tagn választott kormány ped I osz polgá érdemrendd tüntet k

13196.

CÍMS Már

SZEMÉLYN Már Mi

SZÓCI Mik publici szerkesz sz Budapes 18 Egyet tanulmányai befejez u 18 belép Mag Hír szerkesztőségé amely majd min rovatá dolgozo Kés segédszerkesztő m főszerkeszt kiadótulajdon le 1923- megv Mag Hírlapt 1 pe Pe Hír főmunkatár politi élet jelenték szere játszo m elsőra mag államférf bizalasa.1908- Fer Józ kir u tanács cí adományo ne Fiatalkorá polémi ha szính ze kritiká kelt föltüné színdara fordíto tö k Suderman t drámá vígjáté Kata assz kétköte regé 1 meseszö élénkségé jellem erejé tű N érde van mag újságírótársada erköl any érdekei megvédé eg szociá helyzeté megszilárdít javít kör 1 csek megszakítás Magyarorsz Újságí Egyesületé elnö Hos éve Ott í Hírlapí Köré főtitk vo Hatvana születésena alkalmá valamen fővár újság szerve tiszteletb tag választot kormán pe os polg érdemrend tünte

13196

CÍM Má

SZEMÉLY Má M

SZÓC Mi public szerkes s Budape 1 Egye tanulmánya befeje 1 belé Ma Hí szerkesztőség amel maj mi rovat dolgoz Ké segédszerkeszt főszerkesz kiadótulajdo l 1923 meg Ma Hírlap p P Hí főmunkatá polit éle jelenté szer játsz elsőr ma államfér bizalasa.1908 Fe Jó ki tanác c adomány n Fiatalkor polém h szín z kritik kel föltün színdar fordít t Suderma drám vígját Kat ass kétköt reg mesesz élénkség jelle erej t érd va ma újságírótársad erkö an érdeke megvéd e szoci helyzet megszilárdí javí kö cse megszakítá Magyarors Újság Egyesület eln Ho év Ot Hírlap Kör főtit v Hatvan születésen alkalm valame fővá újsá szerv tisztelet ta választo kormá p o pol érdemren tünt

1319

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M publi szerke Budap Egy tanulmány befej bel M H szerkesztősé ame ma m rova dolgo K segédszerkesz főszerkes kiadótulajd 192 me M Hírla H főmunkat poli él jelent sze játs első m államfé bizalasa.190 F J k taná adomán Fiatalko polé szí kriti ke föltü színda fordí Suderm drá vígjá Ka as kétkö re meses élénksé jell ere ér v m újságírótársa erk a érdek megvé szoc helyze megszilárd jav k cs megszakít Magyaror Újsá Egyesüle el H é O Hírla Kö főti Hatva születése alkal valam főv újs szer tisztele t választ korm po érdemre tün