13197.htm

CÍMSZÓ: Márkusz

SZÓCIKK: "Márkusz Mózes, orvos, szül. Pozsonyban 1730 körül, megh. Altstrelitzben. 1786 márc. 28. Mózes Charifnak, a híres pozsonyi rabbinak fia. 1762-ben elvándorolt Pozsonyból és az oderai Frankfurt, majd pedig Butzov Fredericeanum nevezetű új egyetemén tanult. Nagy tudása miatt megnyerte Detharding orvosprofesszornak, de különösen a nagy orientalistának, Tychsen professzornak barátságát, ki mindenképpen támogatta és keresztülvitte, hogy a herceg engedelmével 1766 jan. 23. a doktori fogadalom némi változása mellett mint első zsidó az aulában ünnepélyesen, nagy sokadalom jelenlétében promoveálhasson. Azután feleségül vette Fábián Mesullam gazdag és tekintélyes strelitzi zsidó leányát, Strelitzen letelepedett és nagyon keresett orvos lett. Bizalmas érintkezése Tyehsennel, ki a keresztény vallásra akarta téríteni, viszályt támasztott közte és családja közt. Hirtelen eltávozott Strelitzből és 1772. Lissába költözött, ahová a zsidó-kórház orvosául hívták. Ott élt 1786-ig. Ekkor családjával visszatért Altstrelitzbe, hol röviddel azután meghalt. Művei: Veterum rabbinorum placita de bestiis licitis et illicitis (Butzow 1764); Von den Krankheiten des Alters aus Prediger des Salamon (Schwerin 1764) ; Disputatio de Pentateucho Samaritano (Butzow 1764): Disputatio philologica medica inauguralis, de cura infantum recens natorum penes Ebraeosolim usitata stb (1766); Epistola gratul.in diem natalem Frederici IX. Ducis Megapol. Strelitz (Neubrandenburg 1766)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3197. címszó a lexikon => 577. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13197.htm

CÍMSZÓ: Márkusz

SZÓCIKK: Márkusz Mózes, orvos, szül. Pozsonyban 1730 körül, megh. Altstrelitzben. 1786 márc. 28. Mózes Charifnak, a híres pozsonyi rabbinak fia. 1762-ben elvándorolt Pozsonyból és az oderai Frankfurt, majd pedig Butzov Fredericeanum nevezetű új egyetemén tanult. Nagy tudása miatt megnyerte Detharding orvosprofesszornak, de különösen a nagy orientalistának, Tychsen professzornak barátságát, ki mindenképpen támogatta és keresztülvitte, hogy a herceg engedelmével 1766 jan. 23. a doktori fogadalom némi változása mellett mint első zsidó az aulában ünnepélyesen, nagy sokadalom jelenlétében promoveálhasson. Azután feleségül vette Fábián Mesullam gazdag és tekintélyes strelitzi zsidó leányát, Strelitzen letelepedett és nagyon keresett orvos lett. Bizalmas érintkezése Tyehsennel, ki a keresztény vallásra akarta téríteni, viszályt támasztott közte és családja közt. Hirtelen eltávozott Strelitzből és 1772. Lissába költözött, ahová a zsidó-kórház orvosául hívták. Ott élt 1786-ig. Ekkor családjával visszatért Altstrelitzbe, hol röviddel azután meghalt. Művei: Veterum rabbinorum placita de bestiis licitis et illicitis Butzow 1764 ; Von den Krankheiten des Alters aus Prediger des Salamon Schwerin 1764 ; Disputatio de Pentateucho Samaritano Butzow 1764 : Disputatio philologica medica inauguralis, de cura infantum recens natorum penes Ebraeosolim usitata stb 1766 ; Epistola gratul.in diem natalem Frederici IX. Ducis Megapol. Strelitz Neubrandenburg 1766 .

13197.ht

CÍMSZÓ Márkus

SZÓCIKK Márkus Mózes orvos szül Pozsonyba 173 körül megh Altstrelitzben 178 márc 28 Móze Charifnak híre pozsony rabbina fia 1762-be elvándorol Pozsonybó é a odera Frankfurt maj pedi Butzo Fredericeanu nevezet ú egyetemé tanult Nag tudás miat megnyert Dethardin orvosprofesszornak d különöse nag orientalistának Tychse professzorna barátságát k mindenképpe támogatt é keresztülvitte hog herce engedelméve 176 jan 23 doktor fogadalo ném változás mellet min els zsid a aulába ünnepélyesen nag sokadalo jelenlétébe promoveálhasson Azutá feleségü vett Fábiá Mesulla gazda é tekintélye strelitz zsid leányát Strelitze letelepedet é nagyo kereset orvo lett Bizalma érintkezés Tyehsennel k keresztén vallásr akart téríteni viszály támasztot közt é családj közt Hirtele eltávozot Strelitzbő é 1772 Lissáb költözött ahov zsidó-kórhá orvosáu hívták Ot él 1786-ig Ekko családjáva visszatér Altstrelitzbe ho rövidde azutá meghalt Művei Veteru rabbinoru placit d bestii liciti e illiciti Butzo 176 Vo de Krankheite de Alter au Predige de Salamo Schweri 176 Disputati d Pentateuch Samaritan Butzo 176 Disputati philologic medic inauguralis d cur infantu recen natoru pene Ebraeosoli usitat st 176 Epistol gratul.i die natale Frederic IX Duci Megapol Strelit Neubrandenbur 176

13197.h

CÍMSZ Márku

SZÓCIK Márku Móze orvo szü Pozsonyb 17 körü meg Altstrelitzbe 17 már 2 Móz Charifna hír pozson rabbin fi 1762-b elvándoro Pozsonyb oder Frankfur ma ped Butz Fredericean neveze egyetem tanul Na tudá mia megnyer Dethardi orvosprofesszorna különös na orientalistána Tychs professzorn barátságá mindenképp támogat keresztülvitt ho herc engedelmév 17 ja 2 dokto fogadal né változá melle mi el zsi auláb ünnepélyese na sokadal jelenlétéb promoveálhasso Azut feleség vet Fábi Mesull gazd tekintély strelit zsi leányá Strelitz letelepede nagy kerese orv let Bizalm érintkezé Tyehsenne kereszté vallás akar téríten viszál támaszto köz család köz Hirtel eltávozo Strelitzb 177 Lissá költözöt aho zsidó-kórh orvosá hívtá O é 1786-i Ekk családjáv visszaté Altstrelitzb h rövidd azut meghal Műve Veter rabbinor placi besti licit illicit Butz 17 V d Krankheit d Alte a Predig d Salam Schwer 17 Disputat Pentateuc Samarita Butz 17 Disputat philologi medi inaugurali cu infant rece nator pen Ebraeosol usita s 17 Episto gratul. di natal Frederi I Duc Megapo Streli Neubrandenbu 17

13197.

CÍMS Márk

SZÓCI Márk Móz orv sz Pozsony 1 kör me Altstrelitzb 1 má Mó Charifn hí pozso rabbi f 1762- elvándor Pozsony ode Frankfu m pe But Fredericea nevez egyete tanu N tud mi megnye Dethard orvosprofesszorn különö n orientalistán Tych professzor barátság mindenkép támoga keresztülvit h her engedelmé 1 j dokt fogada n változ mell m e zs aulá ünnepélyes n sokada jelenlété promoveálhass Azu felesé ve Fáb Mesul gaz tekintél streli zs leány Strelit leteleped nag keres or le Bizal érintkez Tyehsenn kereszt vallá aka téríte viszá támaszt kö csalá kö Hirte eltávoz Strelitz 17 Liss költözö ah zsidó-kór orvos hívt 1786- Ek családjá visszat Altstrelitz rövid azu megha Műv Vete rabbino plac best lici illici But 1 Krankhei Alt Predi Sala Schwe 1 Disputa Pentateu Samarit But 1 Disputa philolog med inaugural c infan rec nato pe Ebraeoso usit 1 Epist gratul d nata Freder Du Megap Strel Neubrandenb 1

13197

CÍM Már

SZÓC Már Mó or s Pozson kö m Altstrelitz m M Charif h pozs rabb 1762 elvándo Pozson od Frankf p Bu Frederice neve egyet tan tu m megny Dethar orvosprofesszor külön orientalistá Tyc professzo barátsá mindenké támog keresztülvi he engedelm dok fogad válto mel z aul ünnepélye sokad jelenlét promoveálhas Az feles v Fá Mesu ga tekinté strel z leán Streli letelepe na kere o l Biza érintke Tyehsen keresz vall ak térít visz támasz k csal k Hirt eltávo Strelit 1 Lis költöz a zsidó-kó orvo hív 1786 E családj vissza Altstrelit rövi az megh Mű Vet rabbin pla bes lic illic Bu Krankhe Al Pred Sal Schw Disput Pentate Samari Bu Disput philolo me inaugura infa re nat p Ebraeos usi Epis gratu nat Frede D Mega Stre Neubranden

1319

CÍ Má

SZÓ Má M o Pozso k Altstrelit Chari poz rab 176 elvánd Pozso o Frank B Frederic nev egye ta t megn Detha orvosprofesszo külö orientalist Ty professz baráts mindenk támo keresztülv h engedel do foga vált me au ünnepély soka jelenlé promoveálha A fele F Mes g tekint stre leá Strel letelep n ker Biz érintk Tyehse keres val a térí vis támas csa Hir eltáv Streli Li költö zsidó-k orv hí 178 család vissz Altstreli röv a meg M Ve rabbi pl be li illi B Krankh A Pre Sa Sch Dispu Pentat Samar B Dispu philol m inaugur inf r na Ebraeo us Epi grat na Fred Meg Str Neubrande