13202.htm

CÍMSZÓ: Marsalik

SZÓCIKK: Marsalik. A M.-ok tréfás, bohókás, jó kedélyű emberek voltak. Zenei, komikai tehetségükön kívül széles vallásirodalmi tudásuk tette lehetővé, hogy tréfát űzzenek mindenből és mindenkiből. Némelyek, mint bohócok jelentek meg a zsidó ünnepségeken s a lakodalmi felvonulásokon gyakran lóháton ülve szórakoztatták bohóságaikkal, groteszk játékaikkal az utca népét és a családi ünnep résztvevőit. A M. igazi szerepe a bűvészkedés volt: a megtévesztésig híven tudtak utánozni ismert alakokat, láthatatlanná tudták magukat tenni, a gyertya lángjában pénzt olvasztottak el, a zsebkendő ezer bogját egy ügyes és könnyed mozdulattal feloldották, gyűrűket, órákat tüntettek el és húzták elő mások zsebéből, cipőjéből. A bűvészkedőkön, szemfényvesztőkön kívül akadt köztük légtornász, kötéltáncos, bábjátékos. Különösen a keleti országokban ismerték általánosan a zsidó zsonglőröket, kik kardokkal, lángcsóvákkal, tányérokkal stb. végezték szemkápráztató mutatványaikat. A M. szónak kétféle magyarázatát adják. 1. Egyértelmű volna a Marschal szóval. A zsidó felvonulásokon ugyanis elől haladtak bottal, marsallbottal a kezükben. 2. Népetimológiai magyarázat szerint pedig a német Schalknarr szónak elferdítése: Narrschalk, illetve Marschalk, magyarosan marsalik. 3. Valószínűleg a héber masal (példázat) és a szláv képzőből alakult. Magyarországon is éltek M.-ok, s a XVIII- XIX. sz.-ban gyakran találkozni velük zsidók lakta magyar községekben. A leghíresebbek egyike a hunfalvi Berl Bassz volt, kinek purimi mulatságos tréfáiról sokat mesélgettek a múlt században. L. Badchan Klezmerek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3202. címszó a lexikon => 578. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13202.htm

CÍMSZÓ: Marsalik

SZÓCIKK: Marsalik. A M.-ok tréfás, bohókás, jó kedélyű emberek voltak. Zenei, komikai tehetségükön kívül széles vallásirodalmi tudásuk tette lehetővé, hogy tréfát űzzenek mindenből és mindenkiből. Némelyek, mint bohócok jelentek meg a zsidó ünnepségeken s a lakodalmi felvonulásokon gyakran lóháton ülve szórakoztatták bohóságaikkal, groteszk játékaikkal az utca népét és a családi ünnep résztvevőit. A M. igazi szerepe a bűvészkedés volt: a megtévesztésig híven tudtak utánozni ismert alakokat, láthatatlanná tudták magukat tenni, a gyertya lángjában pénzt olvasztottak el, a zsebkendő ezer bogját egy ügyes és könnyed mozdulattal feloldották, gyűrűket, órákat tüntettek el és húzták elő mások zsebéből, cipőjéből. A bűvészkedőkön, szemfényvesztőkön kívül akadt köztük légtornász, kötéltáncos, bábjátékos. Különösen a keleti országokban ismerték általánosan a zsidó zsonglőröket, kik kardokkal, lángcsóvákkal, tányérokkal stb. végezték szemkápráztató mutatványaikat. A M. szónak kétféle magyarázatát adják. 1. Egyértelmű volna a Marschal szóval. A zsidó felvonulásokon ugyanis elől haladtak bottal, marsallbottal a kezükben. 2. Népetimológiai magyarázat szerint pedig a német Schalknarr szónak elferdítése: Narrschalk, illetve Marschalk, magyarosan marsalik. 3. Valószínűleg a héber masal példázat és a szláv képzőből alakult. Magyarországon is éltek M.-ok, s a XVIII- XIX. sz.-ban gyakran találkozni velük zsidók lakta magyar községekben. A leghíresebbek egyike a hunfalvi Berl Bassz volt, kinek purimi mulatságos tréfáiról sokat mesélgettek a múlt században. L. Badchan Klezmerek.

13202.ht

CÍMSZÓ Marsali

SZÓCIKK Marsalik M.-o tréfás bohókás j kedély embere voltak Zenei komika tehetségükö kívü széle vallásirodalm tudásu tett lehetővé hog tréfá űzzene mindenbő é mindenkiből Némelyek min bohóco jelente me zsid ünnepségeke lakodalm felvonulásoko gyakra lóháto ülv szórakoztattá bohóságaikkal grotesz játékaikka a utc népé é család ünne résztvevőit M igaz szerep bűvészkedé volt megtévesztési híve tudta utánozn ismer alakokat láthatatlann tudtá maguka tenni gyerty lángjába pénz olvasztotta el zsebkend eze bogjá eg ügye é könnye mozdulatta feloldották gyűrűket óráka tüntette e é húztá el máso zsebéből cipőjéből bűvészkedőkön szemfényvesztőkö kívü akad köztü légtornász kötéltáncos bábjátékos Különöse kelet országokba ismerté általánosa zsid zsonglőröket ki kardokkal lángcsóvákkal tányérokka stb végezté szemkápráztat mutatványaikat M szóna kétfél magyarázatá adják 1 Egyértelm voln Marscha szóval zsid felvonulásoko ugyani elő haladta bottal marsallbotta kezükben 2 Népetimológia magyaráza szerin pedi néme Schalknar szóna elferdítése Narrschalk illetv Marschalk magyarosa marsalik 3 Valószínűle hébe masa példáza é szlá képzőbő alakult Magyarországo i élte M.-ok XVIII XIX sz.-ba gyakra találkozn velü zsidó lakt magya községekben leghíresebbe egyik hunfalv Ber Bass volt kine purim mulatságo tréfáiró soka mesélgette múl században L Badcha Klezmerek

13202.h

CÍMSZ Marsal

SZÓCIK Marsali M.- tréfá bohóká kedél ember volta Zene komik tehetségük kív szél vallásirodal tudás tet lehetőv ho tréf űzzen mindenb mindenkibő Némelye mi bohóc jelent m zsi ünnepségek lakodal felvonulások gyakr lóhát ül szórakoztatt bohóságaikka grotes játékaikk ut nép csalá ünn résztvevői iga szere bűvészked vol megtévesztés hív tudt utánoz isme alakoka láthatatlan tudt maguk tenn gyert lángjáb pén olvasztott e zsebken ez bogj e ügy könny mozdulatt feloldottá gyűrűke órák tüntett húzt e más zsebébő cipőjébő bűvészkedőkö szemfényvesztők kív aka közt légtornás kötéltánco bábjátéko Különös kele országokb ismert általános zsi zsonglőröke k kardokka lángcsóvákka tányérokk st végezt szemkáprázta mutatványaika szón kétfé magyarázat adjá Egyértel vol Marsch szóva zsi felvonulások ugyan el haladt botta marsallbott kezükbe Népetimológi magyaráz szeri ped ném Schalkna szón elferdítés Narrschal illet Marschal magyaros marsali Valószínűl héb mas példáz szl képzőb alakul Magyarország élt M.-o XVII XI sz.-b gyakr találkoz vel zsid lak magy községekbe leghíresebb egyi hunfal Be Bas vol kin puri mulatság tréfáir sok mesélgett mú századba Badch Klezmere

13202.

CÍMS Marsa

SZÓCI Marsal M. tréf bohók kedé embe volt Zen komi tehetségü kí szé vallásiroda tudá te lehető h tré űzze minden mindenkib Némely m bohó jelen zs ünnepsége lakoda felvonuláso gyak lóhá ü szórakoztat bohóságaikk grote játékaik u né csal ün résztvevő ig szer bűvészke vo megtéveszté hí tud utáno ism alakok láthatatla tud magu ten gyer lángjá pé olvasztot zsebke e bog üg könn mozdulat feloldott gyűrűk órá tüntet húz má zsebéb cipőjéb bűvészkedők szemfényvesztő kí ak köz légtorná kötéltánc bábjáték Különö kel országok ismer általáno zs zsonglőrök kardokk lángcsóvákk tányérok s végez szemkáprázt mutatványaik szó kétf magyaráza adj Egyérte vo Marsc szóv zs felvonuláso ugya e halad bott marsallbot kezükb Népetimológ magyará szer pe né Schalkn szó elferdíté Narrscha ille Marscha magyaro marsal Valószínű hé ma példá sz képző alaku Magyarorszá él M.- XVI X sz.- gyak találko ve zsi la mag községekb leghíreseb egy hunfa B Ba vo ki pur mulatsá tréfái so mesélget m századb Badc Klezmer

13202

CÍM Mars

SZÓC Marsa M tré bohó ked emb vol Ze kom tehetség k sz vallásirod tud t lehet tr űzz minde mindenki Némel boh jele z ünnepség lakod felvonulás gya lóh szórakozta bohóságaik grot játékai n csa ü résztvev i sze bűvészk v megtéveszt h tu után is alako láthatatl tu mag te gye lángj p olvaszto zsebk bo ü kön mozdula feloldot gyűrű ór tünte hú m zsebé cipőjé bűvészkedő szemfényveszt k a kö légtorn kötéltán bábjáté Külön ke országo isme általán z zsonglőrö kardok lángcsóvák tányéro vége szemkápráz mutatványai sz két magyaráz ad Egyért v Mars szó z felvonulás ugy hala bot marsallbo kezük Népetimoló magyar sze p n Schalk sz elferdít Narrsch ill Marsch magyar marsa Valószín h m péld s képz alak Magyarorsz é M. XV sz. gya találk v zs l ma községek leghírese eg hunf B v k pu mulats tréfá s mesélge század Bad Klezme

1320

CÍ Mar

SZÓ Mars tr boh ke em vo Z ko tehetsé s vallásiro tu lehe t űz mind mindenk Néme bo jel ünnepsé lako felvonulá gy ló szórakozt bohóságai gro játéka cs résztve sz bűvész megtévesz t utá i alak láthatat t ma t gy láng olvaszt zseb b kö mozdul feloldo gyűr ó tünt h zseb cipőj bűvészked szemfényvesz k légtor kötéltá bábját Külö k ország ism általá zsonglőr kardo lángcsóvá tányér vég szemkáprá mutatványa s ké magyará a Egyér Mar sz felvonulá ug hal bo marsallb kezü Népetimol magya sz Schal s elferdí Narrsc il Marsc magya mars Valószí pél kép ala Magyarors M X sz gy talál z m községe leghíres e hun p mulat tréf mesélg száza Ba Klezm