13208.htm

CÍMSZÓ: Mártonnapi kihallgatás

SZÓCIKK: Mártonnapi kihallgatás. A monarchia fennállásának idején a pozsonyi zsidó hitközség régi privilégium alapján minden év nov. havában külön kihallgatáson jelent meg a király előtt. Márton napján, nov. 11., a hitközségi jegyző ezüst tálcákon rituális módon metszett ludakat nyújtott át az udvari konyhának. Az elöljáróságot néhány nappal később az uralkodó fogadta. Ezeken az audienciákon Ferenc József gyakran mutatta ki a zsidók iránt érzett jóindulatát. Így pl. 1882. a pozsonyi zsidóellenes zavargások után is. A kihallgatás, mely rendszerint Bécsben tartatott meg, ez alkalommal Budapesten volt. A deputáció tagjai Pappenheim Hermann, Bettelheim Mór és Wolf Joel voltak. A küldöttség üdvözlése után a király szokatlan bensőséggel fejezte ki részvétét a zsidók iránt és felháborodását a történtek fölött. Szavait így fejezte be: «Ich habe mit Ihnen gefühlt, es hat mir weh getan, nun, Sie sollen geschützt werden!» A meglepett küldöttség ez után felkereste Tisza Kálmánt és megkérdezte, hogy tanácsosnak tartja-e a király kijelentésének közlését. Tisza azt felelte, hogy jogukban áll ezt megtenni, de ha már az ő tanácsát kérték, azt ajánlja, hogy ne tegyék, nehogy a király személye is belekeverődjön az antiszemita polémiába. A M. eredete valószínűleg: a hagyományos zsidó adó volt, amelyet Márton napján szoktak leróni. De a monda azt tartja, hogy Bécs ostroma alatt a pozsonyi zsidó elöljáró ludakat és más élelmiszert csempészett a törökök táborán át a császári udvarnak és ennek jutalmául kapta a pozsonyi hitközség ezt a privilégiumot A világháború véget vetett az évszázadokon át őrzött hagyományos szokásnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3208. címszó a lexikon => 579. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13208.htm

CÍMSZÓ: Mártonnapi kihallgatás

SZÓCIKK: Mártonnapi kihallgatás. A monarchia fennállásának idején a pozsonyi zsidó hitközség régi privilégium alapján minden év nov. havában külön kihallgatáson jelent meg a király előtt. Márton napján, nov. 11., a hitközségi jegyző ezüst tálcákon rituális módon metszett ludakat nyújtott át az udvari konyhának. Az elöljáróságot néhány nappal később az uralkodó fogadta. Ezeken az audienciákon Ferenc József gyakran mutatta ki a zsidók iránt érzett jóindulatát. Így pl. 1882. a pozsonyi zsidóellenes zavargások után is. A kihallgatás, mely rendszerint Bécsben tartatott meg, ez alkalommal Budapesten volt. A deputáció tagjai Pappenheim Hermann, Bettelheim Mór és Wolf Joel voltak. A küldöttség üdvözlése után a király szokatlan bensőséggel fejezte ki részvétét a zsidók iránt és felháborodását a történtek fölött. Szavait így fejezte be: Ich habe mit Ihnen gefühlt, es hat mir weh getan, nun, Sie sollen geschützt werden! A meglepett küldöttség ez után felkereste Tisza Kálmánt és megkérdezte, hogy tanácsosnak tartja-e a király kijelentésének közlését. Tisza azt felelte, hogy jogukban áll ezt megtenni, de ha már az ő tanácsát kérték, azt ajánlja, hogy ne tegyék, nehogy a király személye is belekeverődjön az antiszemita polémiába. A M. eredete valószínűleg: a hagyományos zsidó adó volt, amelyet Márton napján szoktak leróni. De a monda azt tartja, hogy Bécs ostroma alatt a pozsonyi zsidó elöljáró ludakat és más élelmiszert csempészett a törökök táborán át a császári udvarnak és ennek jutalmául kapta a pozsonyi hitközség ezt a privilégiumot A világháború véget vetett az évszázadokon át őrzött hagyományos szokásnak.

13208.ht

CÍMSZÓ Mártonnap kihallgatá

SZÓCIKK Mártonnap kihallgatás monarchi fennállásána idejé pozsony zsid hitközsé rég privilégiu alapjá minde é nov havába külö kihallgatáso jelen me királ előtt Márto napján nov 11. hitközség jegyz ezüs tálcáko rituáli módo metszet ludaka nyújtot á a udvar konyhának A elöljáróságo néhán nappa későb a uralkod fogadta Ezeke a audienciáko Feren Józse gyakra mutatt k zsidó irán érzet jóindulatát Íg pl 1882 pozsony zsidóellene zavargáso utá is kihallgatás mel rendszerin Bécsbe tartatot meg e alkalomma Budapeste volt deputáci tagja Pappenhei Hermann Bettelhei Mó é Wol Joe voltak küldöttsé üdvözlés utá királ szokatla bensőségge fejezt k részvété zsidó irán é felháborodásá történte fölött Szavai íg fejezt be Ic hab mi Ihne gefühlt e ha mi we getan nun Si solle geschütz werden meglepet küldöttsé e utá felkerest Tisz Kálmán é megkérdezte hog tanácsosna tartja- királ kijelentéséne közlését Tisz az felelte hog jogukba ál ez megtenni d h má a tanácsá kérték az ajánlja hog n tegyék nehog királ személy i belekeverődjö a antiszemit polémiába M eredet valószínűleg hagyományo zsid ad volt amelye Márto napjá szokta leróni D mond az tartja hog Béc ostrom alat pozsony zsid elöljár ludaka é má élelmiszer csempészet törökö táborá á császár udvarna é enne jutalmáu kapt pozsony hitközsé ez privilégiumo világhábor vége vetet a évszázadoko á őrzöt hagyományo szokásnak

13208.h

CÍMSZ Mártonna kihallgat

SZÓCIK Mártonna kihallgatá monarch fennállásán idej pozson zsi hitközs ré privilégi alapj mind no haváb kül kihallgatás jele m kirá előt Márt napjá no 11 hitközsé jegy ezü tálcák rituál mód metsze ludak nyújto udva konyhána elöljáróság néhá napp késő uralko fogadt Ezek audienciák Fere Józs gyakr mutat zsid irá érze jóindulatá Í p 188 pozson zsidóellen zavargás ut i kihallgatá me rendszeri Bécsb tartato me alkalomm Budapest vol deputác tagj Pappenhe Herman Bettelhe M Wo Jo volta küldötts üdvözlé ut kirá szokatl bensőségg fejez részvét zsid irá felháborodás történt fölöt Szava í fejez b I ha m Ihn gefühl h m w geta nu S soll geschüt werde meglepe küldötts ut felkeres Tis Kálmá megkérdezt ho tanácsosn tartja kirá kijelentésén közlésé Tis a felelt ho jogukb á e megtenn m tanács kérté a ajánlj ho tegyé neho kirá személ belekeverődj antiszemi polémiáb erede valószínűle hagyomány zsi a vol amely Márt napj szokt lerón mon a tartj ho Bé ostro ala pozson zsi elöljá ludak m élelmisze csempésze török tábor császá udvarn enn jutalmá kap pozson hitközs e privilégium világhábo vég vete évszázadok őrzö hagyomány szokásna

13208.

CÍMS Mártonn kihallga

SZÓCI Mártonn kihallgat monarc fennállásá ide pozso zs hitköz r privilég alap min n havá kü kihallgatá jel kir elő Már napj n 1 hitközs jeg ez tálcá rituá mó metsz luda nyújt udv konyhán elöljárósá néh nap kés uralk fogad Eze audienciá Fer Józ gyak muta zsi ir érz jóindulat 18 pozso zsidóelle zavargá u kihallgat m rendszer Bécs tartat m alkalom Budapes vo deputá tag Pappenh Herma Bettelh W J volt küldött üdvözl u kir szokat bensőség feje részvé zsi ir felháborodá történ fölö Szav feje h Ih gefüh get n sol geschü werd meglep küldött u felkere Ti Kálm megkérdez h tanácsos tartj kir kijelentésé közlés Ti felel h joguk megten tanác kért ajánl h tegy neh kir szemé belekeverőd antiszem polémiá ered valószínűl hagyomán zs vo amel Már nap szok leró mo tart h B ostr al pozso zs elölj luda élelmisz csempész törö tábo csász udvar en jutalm ka pozso hitköz privilégiu világháb vé vet évszázado őrz hagyomán szokásn

13208

CÍM Márton kihallg

SZÓC Márton kihallga monar fennállás id pozs z hitkö privilé ala mi hav k kihallgat je ki el Má nap hitköz je e tálc ritu m mets lud nyúj ud konyhá elöljárós né na ké ural foga Ez audienci Fe Jó gya mut zs i ér jóindula 1 pozs zsidóell zavarg kihallga rendsze Béc tarta alkalo Budape v deput ta Pappen Herm Bettel vol küldöt üdvöz ki szoka bensősé fej részv zs i felháborod törté föl Sza fej I gefü ge so gesch wer megle küldöt felker T Kál megkérde tanácso tart ki kijelentés közlé T fele jogu megte taná kér aján teg ne ki szem belekeverő antisze polémi ere valószínű hagyomá z v ame Má na szo ler m tar ost a pozs z elöl lud élelmis csempés tör táb csás udva e jutal k pozs hitkö privilégi világhá v ve évszázad őr hagyomá szokás

1320

CÍ Márto kihall

SZÓ Márto kihallg mona fennállá i poz hitk privil al m ha kihallga j k e M na hitkö j tál rit met lu nyú u konyh elöljáró n n k ura fog E audienc F J gy mu z é jóindul poz zsidóel zavar kihallg rendsz Bé tart alkal Budap depu t Pappe Her Bette vo küldö üdvö k szok bensős fe rész z felháboro tört fö Sz fe gef g s gesc we megl küldö felke Ká megkérd tanács tar k kijelenté közl fel jog megt tan ké ajá te n k sze belekever antisz polém er valószín hagyom am M n sz le ta os poz elö lu élelmi csempé tö tá csá udv juta poz hitk privilég világh v évszáza ő hagyom szoká