13210.htm

CÍMSZÓ: Martos

SZEMÉLYNÉV: Martos Ferenc

SZÓCIKK: Martos Ferenc*, író és színműíró, szül. Aradon 1875. A budapesti egyetemen jogi doktorátust szerzett, majd a közoktatásügyi minisztérium tisztviselője, egyidejűleg napilapok és folyóiratok munkatársa volt. 1900-02-ig a Fővárosi Lapokat szerkesztette. Miután Mariette c. regényét és Iza és egyéb költemények, valamint Titania, újabb költemények c., két verskötetét közzétette, a színpadnak szentelte egész tevékenységét. A Nemzeti Színház adta elő Balassa Bálint c. verses színművét, továbbá Simonyi óbester és Muskátli c. vígjátékait. A Bob herceg c. operett­ librettójának nagy sikere után csakis librettó-írással foglalkozik. Több operettje kijutott német, angol, amerikai, hollandiai és skandináv színpadokra is. A legnagyobb sikert Aranyvirág, Leányvásár, Sybill, Zsuzsi kisasszony operettjei aratták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3210. címszó a lexikon => 580. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13210.htm

CÍMSZÓ: Martos

SZEMÉLYNÉV: Martos Ferenc

SZÓCIKK: Martos Ferenc*, író és színműíró, szül. Aradon 1875. A budapesti egyetemen jogi doktorátust szerzett, majd a közoktatásügyi minisztérium tisztviselője, egyidejűleg napilapok és folyóiratok munkatársa volt. 1900-02-ig a Fővárosi Lapokat szerkesztette. Miután Mariette c. regényét és Iza és egyéb költemények, valamint Titania, újabb költemények c., két verskötetét közzétette, a színpadnak szentelte egész tevékenységét. A Nemzeti Színház adta elő Balassa Bálint c. verses színművét, továbbá Simonyi óbester és Muskátli c. vígjátékait. A Bob herceg c. operett­ librettójának nagy sikere után csakis librettó-írással foglalkozik. Több operettje kijutott német, angol, amerikai, hollandiai és skandináv színpadokra is. A legnagyobb sikert Aranyvirág, Leányvásár, Sybill, Zsuzsi kisasszony operettjei aratták.

13210.ht

CÍMSZÓ Marto

SZEMÉLYNÉV Marto Feren

SZÓCIKK Marto Ferenc* ír é színműíró szül Arado 1875 budapest egyeteme jog doktorátus szerzett maj közoktatásügy minisztériu tisztviselője egyidejűle napilapo é folyóirato munkatárs volt 1900-02-i Főváros Lapoka szerkesztette Miutá Mariett c regényé é Iz é egyé költemények valamin Titania újab költeménye c. ké versköteté közzétette színpadna szentelt egés tevékenységét Nemzet Színhá adt el Balass Bálin c verse színművét tovább Simony óbeste é Muskátl c vígjátékait Bo herce c operet librettójána nag siker utá csaki librettó-írássa foglalkozik Töb operettj kijutot német angol amerikai hollandia é skandiná színpadokr is legnagyob siker Aranyvirág Leányvásár Sybill Zsuzs kisasszon operettje aratták

13210.h

CÍMSZ Mart

SZEMÉLYNÉ Mart Fere

SZÓCIK Mart Ferenc í színműír szü Arad 187 budapes egyetem jo doktorátu szerzet ma közoktatásüg minisztéri tisztviselőj egyidejűl napilap folyóirat munkatár vol 1900-02- Főváro Lapok szerkesztett Miut Mariet regény I egy költeménye valami Titani úja költemény c k verskötet közzétett színpadn szentel egé tevékenységé Nemze Szính ad e Balas Báli vers színművé továb Simon óbest Muskát vígjátékai B herc opere librettóján na sike ut csak librettó-íráss foglalkozi Tö operett kijuto néme ango amerika hollandi skandin színpadok i legnagyo sike Aranyvirá Leányvásá Sybil Zsuz kisasszo operettj arattá

13210.

CÍMS Mar

SZEMÉLYN Mar Fer

SZÓCI Mar Feren színműí sz Ara 18 budape egyete j doktorát szerze m közoktatásü minisztér tisztviselő egyidejű napila folyóira munkatá vo 1900-02 Fővár Lapo szerkesztet Miu Marie regén eg költemény valam Titan új költemén versköte közzétet színpad szente eg tevékenység Nemz Szín a Bala Bál ver színműv tová Simo óbes Muská vígjátéka her oper librettójá n sik u csa librettó-írás foglalkoz T operet kijut ném ang amerik holland skandi színpado legnagy sik Aranyvir Leányvás Sybi Zsu kisassz operett aratt

13210

CÍM Ma

SZEMÉLY Ma Fe

SZÓC Ma Fere színmű s Ar 1 budap egyet doktorá szerz közoktatás miniszté tisztvisel egyidej napil folyóir munkat v 1900-0 Fővá Lap szerkeszte Mi Mari regé e költemén vala Tita ú költemé versköt közzéte színpa szent e tevékenysé Nem Szí Bal Bá ve színmű tov Sim óbe Musk vígjáték he ope librettój si cs librettó-írá foglalko opere kiju né an ameri hollan skand színpad legnag si Aranyvi Leányvá Syb Zs kisass operet arat

1321

CÍ M

SZEMÉL M F

SZÓ M Fer színm A buda egye doktor szer közoktatá miniszt tisztvise egyide napi folyói munka 1900- Főv La szerkeszt M Mar reg költemé val Tit költem verskö közzét színp szen tevékenys Ne Sz Ba B v színm to Si ób Mus vígjáté h op librettó s c librettó-ír foglalk oper kij n a amer holla skan színpa legna s Aranyv Leányv Sy Z kisas opere ara