13212.htm

CÍMSZÓ: Mászé

SZÓCIKK: "Mászé, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 33. fejezetének elejétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Izrael vonulása; a bálványimádás megsemmisítése; a szentföld határai; a leviták városai és a menedékvárosok; birtokjog a törzsek között. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 2. fejezetének 4 versétől a 28. versig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a gyászhetekben av 9. előtt olvassák fel, így lett e feddő beszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvassák (Matósz-Mászé)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3212. címszó a lexikon => 580. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13212.htm

CÍMSZÓ: Mászé

SZÓCIKK: Mászé, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 33. fejezetének elejétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Izrael vonulása; a bálványimádás megsemmisítése; a szentföld határai; a leviták városai és a menedékvárosok; birtokjog a törzsek között. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 2. fejezetének 4 versétől a 28. versig terjed. A tórai és prófétai rész között nincsen összefüggés, csakhogy a liturgiái berendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a gyászhetekben av 9. előtt olvassák fel, így lett e feddő beszéd tartalmú fejezet a kijelölt prófétai szakasz. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvassák Matósz-Mászé .

13212.ht

CÍMSZÓ Mász

SZÓCIKK Mászé hetiszakasz mel Móze 4 könyv 33 fejezeténe elejétő köny végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Izrae vonulása bálványimádá megsemmisítése szentföl határai levitá városa é menedékvárosok birtokjo törzse között hetiszakaszho tartoz próféta rés Jeremiá könyv 2 fejezeténe versétő 28 versi terjed tóra é próféta rés közöt nincse összefüggés csakhog liturgiá berendezkedé szerin hetiszakasz mindi gyászhetekbe a 9 előt olvassá fel íg let fedd beszé tartalm fejeze kijelöl próféta szakasz Néh naptár beosztá folytá megelőz hetiszakassza olvassá Matósz-Mász

13212.h

CÍMSZ Más

SZÓCIK Mász hetiszakas me Móz köny 3 fejezetén elejét kön végé terje rés foglal magába Röv tartalm Izra vonulás bálványimád megsemmisítés szentfö határa levit város menedékvároso birtokj törzs közöt hetiszakaszh tarto prófét ré Jeremi köny fejezetén versét 2 vers terje tór prófét ré közö nincs összefüggé csakho liturgi berendezked szeri hetiszakas mind gyászhetekb elő olvass fe í le fed besz tartal fejez kijelö prófét szakas Né naptá beoszt folyt megelő hetiszakassz olvass Matósz-Más

13212.

CÍMS Má

SZÓCI Más hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé kö vég terj ré fogla magáb Rö tartal Izr vonulá bálványimá megsemmisíté szentf határ levi váro menedékváros birtok törz közö hetiszakasz tart prófé r Jerem kön fejezeté versé ver terj tó prófé r köz ninc összefügg csakh liturg berendezke szer hetiszaka min gyászhetek el olvas f l fe bes tarta feje kijel prófé szaka N napt beosz foly megel hetiszakass olvas Matósz-Má

13212

CÍM M

SZÓC Má hetiszak M kö fejezet elej k vé ter r fogl magá R tarta Iz vonul bálványim megsemmisít szent hatá lev vár menedékváro birto tör köz hetiszakas tar próf Jere kö fejezet vers ve ter t próf kö nin összefüg csak litur berendezk sze hetiszak mi gyászhete e olva f be tart fej kije próf szak nap beos fol mege hetiszakas olva Matósz-M

1321SZÓ M hetisza k fejeze ele v te fog mag tart I vonu bálványi megsemmisí szen hat le vá menedékvár birt tö kö hetiszaka ta pró Jer k fejeze ver v te pró k ni összefü csa litu berendez sz hetisza m gyászhet olv b tar fe kij pró sza na beo fo meg hetiszaka olv Matósz-