13216.htm

CÍMSZÓ: Matematika

SZÓCIKK: "Sámuel Kohen a Midras ha-Chochmah c. encyklopédiájában lefordítja Euclides Elemeit. 1278. pedig valószínűen a provencei Moses ibn Tibbun lefordítja Euclides valamennyi művét héberre; Jeszódót és Sorósim néven azonban más fordítások is el voltak terjedve. Hypsikles művét Jacob b. Machir fordította héberre, míg Kalonymos ben Kalonymos Al-Farabi és Ibn Haithan műveit, melyeket kommentárokkal látott el. Euclides hébernyelvű kommentátorai közt ott látjuk még Lévi ben Gersont (Gersonides), Abbé Marit, Ábrahám ben Selómó Jarchit, Joseph Delmedigot és Elia Mizraehit; Euclides Datait Széfer ha-Matónó címen fordította le Jacob ben Machir. Euclides valamennyi művét az újkorban héberül Ábrahám b. Joseph Minz adta ki Meir Fürth jegyzeteivel Résisz Limudim hu Széfer Euclides címen (Berlin 1775), míg Baruch Schick új fordítást publikált (Haag 1780). A XIII. sz.-ban az alexandriai Menelaos szférikus geometriáját fordítják héberre, Archimedes ugyanolyan művét pedig Kalonymos ben Kalonymos fordította le, aki ezen kívül még külön hébernyelvű műveket írt és többet lefordított arabból. A XV. sz.-ban Abraham Zacuto salamancai egyetemi tanár (l. Földrajz) vált ki; az ő hébernyelvű M.-ját és asztronómiáját Menasse ben Izrael adta ki Amsterdamban a saját jegyzeteivel a XVII. sz.-ban. Ugyancsak a XV.-XVI. sz.-ban éltek R. Elia Mizrachi és tanítója, Mordechai Comtino, akik közül utóbbi, ki rabbi volt, aritmetikát, algebrát és geometriát írt héber nyelven, a görög és arab matematikusok felhasználásával Melechesz ha-Miszpor (Constantinopel 1534) címen. Ugyanekkor zsidó matematikusok voltak még Mordechai Finzi, német területen pedig David Gans, aki három hébernyelvű M.-át irt. A XVII. sz.-ban Joseph Delmedigo írt héber nyelven geometriát és trigonometriát, míg a XVIII. sz.-ban R. Elia Wilna, a nagy teológus és talmudtudós írt több hébernyelvű tudományos M.-át, asztronómiát és trigonometriát. A XIX. sz. második felében S. Slonimsky kiváló hebraista és hébernyelvű folyóiratszerkesztő Varsóban, mint matematikus és asztromónus is kivált és számos tudományos művet írt. Az emancipációk óta a M. nyelve is az élő nyelv a zsidóknál. A XIX. és XX. sz. jelentékeny zsidó matematikusainak névsora olyan óriási nagy, hogy alábbiakban csak a legjelentősebbeket sorolhatjuk fel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3216. címszó a lexikon => 581. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13216.htm

CÍMSZÓ: Matematika

SZÓCIKK: Sámuel Kohen a Midras ha-Chochmah c. encyklopédiájában lefordítja Euclides Elemeit. 1278. pedig valószínűen a provencei Moses ibn Tibbun lefordítja Euclides valamennyi művét héberre; Jeszódót és Sorósim néven azonban más fordítások is el voltak terjedve. Hypsikles művét Jacob b. Machir fordította héberre, míg Kalonymos ben Kalonymos Al-Farabi és Ibn Haithan műveit, melyeket kommentárokkal látott el. Euclides hébernyelvű kommentátorai közt ott látjuk még Lévi ben Gersont Gersonides , Abbé Marit, Ábrahám ben Selómó Jarchit, Joseph Delmedigot és Elia Mizraehit; Euclides Datait Széfer ha-Matónó címen fordította le Jacob ben Machir. Euclides valamennyi művét az újkorban héberül Ábrahám b. Joseph Minz adta ki Meir Fürth jegyzeteivel Résisz Limudim hu Széfer Euclides címen Berlin 1775 , míg Baruch Schick új fordítást publikált Haag 1780 . A XIII. sz.-ban az alexandriai Menelaos szférikus geometriáját fordítják héberre, Archimedes ugyanolyan művét pedig Kalonymos ben Kalonymos fordította le, aki ezen kívül még külön hébernyelvű műveket írt és többet lefordított arabból. A XV. sz.-ban Abraham Zacuto salamancai egyetemi tanár l. Földrajz vált ki; az ő hébernyelvű M.-ját és asztronómiáját Menasse ben Izrael adta ki Amsterdamban a saját jegyzeteivel a XVII. sz.-ban. Ugyancsak a XV.-XVI. sz.-ban éltek R. Elia Mizrachi és tanítója, Mordechai Comtino, akik közül utóbbi, ki rabbi volt, aritmetikát, algebrát és geometriát írt héber nyelven, a görög és arab matematikusok felhasználásával Melechesz ha-Miszpor Constantinopel 1534 címen. Ugyanekkor zsidó matematikusok voltak még Mordechai Finzi, német területen pedig David Gans, aki három hébernyelvű M.-át irt. A XVII. sz.-ban Joseph Delmedigo írt héber nyelven geometriát és trigonometriát, míg a XVIII. sz.-ban R. Elia Wilna, a nagy teológus és talmudtudós írt több hébernyelvű tudományos M.-át, asztronómiát és trigonometriát. A XIX. sz. második felében S. Slonimsky kiváló hebraista és hébernyelvű folyóiratszerkesztő Varsóban, mint matematikus és asztromónus is kivált és számos tudományos művet írt. Az emancipációk óta a M. nyelve is az élő nyelv a zsidóknál. A XIX. és XX. sz. jelentékeny zsidó matematikusainak névsora olyan óriási nagy, hogy alábbiakban csak a legjelentősebbeket sorolhatjuk fel.

13216.ht

CÍMSZÓ Matematik

SZÓCIKK Sámue Kohe Midra ha-Chochma c encyklopédiájába lefordítj Euclide Elemeit 1278 pedi valószínűe provence Mose ib Tibbu lefordítj Euclide valamenny művé héberre Jeszódó é Sorósi néve azonba má fordításo i e volta terjedve Hypsikle művé Jaco b Machi fordított héberre mí Kalonymo be Kalonymo Al-Farab é Ib Haitha műveit melyeke kommentárokka látot el Euclide hébernyelv kommentátora köz ot látju mé Lév be Gerson Gersonide Abb Marit Ábrahá be Selóm Jarchit Josep Delmedigo é Eli Mizraehit Euclide Datai Széfe ha-Matón címe fordított l Jaco be Machir Euclide valamenny művé a újkorba héberü Ábrahá b Josep Min adt k Mei Fürt jegyzeteive Résis Limudi h Széfe Euclide címe Berli 177 mí Baruc Schic ú fordítás publikál Haa 178 XIII sz.-ba a alexandria Menelao szfériku geometriájá fordítjá héberre Archimede ugyanolya művé pedi Kalonymo be Kalonymo fordított le ak eze kívü mé külö hébernyelv műveke ír é többe lefordítot arabból XV sz.-ba Abraha Zacut salamanca egyetem taná l Földraj vál ki a hébernyelv M.-já é asztronómiájá Menass be Izrae adt k Amsterdamba sajá jegyzeteive XVII sz.-ban Ugyancsa XV.-XVI sz.-ba élte R Eli Mizrach é tanítója Mordecha Comtino aki közü utóbbi k rabb volt aritmetikát algebrá é geometriá ír hébe nyelven görö é ara matematikuso felhasználásáva Meleches ha-Miszpo Constantinope 153 címen Ugyanekko zsid matematikuso volta mé Mordecha Finzi néme területe pedi Davi Gans ak háro hébernyelv M.-á irt XVII sz.-ba Josep Delmedig ír hébe nyelve geometriá é trigonometriát mí XVIII sz.-ba R Eli Wilna nag teológu é talmudtudó ír töb hébernyelv tudományo M.-át asztronómiá é trigonometriát XIX sz másodi felébe S Slonimsk kivál hebraist é hébernyelv folyóiratszerkeszt Varsóban min matematiku é asztromónu i kivál é számo tudományo műve írt A emancipáció ót M nyelv i a él nyel zsidóknál XIX é XX sz jelentéken zsid matematikusaina névsor olya óriás nagy hog alábbiakba csa legjelentősebbeke sorolhatju fel

13216.h

CÍMSZ Matemati

SZÓCIK Sámu Koh Midr ha-Chochm encyklopédiájáb lefordít Euclid Elemei 127 ped valószínű provenc Mos i Tibb lefordít Euclid valamenn műv héberr Jeszód Sorós név azonb m fordítás volt terjedv Hypsikl műv Jac Mach fordítot héberr m Kalonym b Kalonym Al-Fara I Haith művei melyek kommentárokk láto e Euclid hébernyel kommentátor kö o látj m Lé b Gerso Gersonid Ab Mari Ábrah b Seló Jarchi Jose Delmedig El Mizraehi Euclid Data Széf ha-Mató cím fordítot Jac b Machi Euclid valamenn műv újkorb héber Ábrah Jose Mi ad Me Für jegyzeteiv Rési Limud Széf Euclid cím Berl 17 m Baru Schi fordítá publiká Ha 17 XII sz.-b alexandri Menela szférik geometriáj fordítj héberr Archimed ugyanoly műv ped Kalonym b Kalonym fordítot l a ez kív m kül hébernyel művek í több lefordíto arabbó X sz.-b Abrah Zacu salamanc egyete tan Földra vá k hébernyel M.-j asztronómiáj Menas b Izra ad Amsterdamb saj jegyzeteiv XVI sz.-ba Ugyancs XV.-XV sz.-b élt El Mizrac tanítój Mordech Comtin ak köz utóbb rab vol aritmetiká algebr geometri í héb nyelve gör ar matematikus felhasználásáv Meleche ha-Miszp Constantinop 15 címe Ugyanekk zsi matematikus volt m Mordech Finz ném terület ped Dav Gan a hár hébernyel M.- ir XVI sz.-b Jose Delmedi í héb nyelv geometri trigonometriá m XVII sz.-b El Wiln na teológ talmudtud í tö hébernyel tudomány M.-á asztronómi trigonometriá XI s másod feléb Slonims kivá hebrais hébernyel folyóiratszerkesz Varsóba mi matematik asztromón kivá szám tudomány műv ír emancipáci ó nyel é nye zsidókná XI X s jelentéke zsi matematikusain névso oly óriá nag ho alábbiakb cs legjelentősebbek sorolhatj fe

13216.

CÍMS Matemat

SZÓCI Sám Ko Mid ha-Choch encyklopédiájá lefordí Eucli Eleme 12 pe valószín proven Mo Tib lefordí Eucli valamen mű héber Jeszó Soró né azon fordítá vol terjed Hypsik mű Ja Mac fordíto héber Kalony Kalony Al-Far Hait műve melye kommentárok lát Eucli hébernye kommentáto k lát L Gers Gersoni A Mar Ábra Sel Jarch Jos Delmedi E Mizraeh Eucli Dat Szé ha-Mat cí fordíto Ja Mach Eucli valamen mű újkor hébe Ábra Jos M a M Fü jegyzetei Rés Limu Szé Eucli cí Ber 1 Bar Sch fordít publik H 1 XI sz.- alexandr Menel szféri geometriá fordít héber Archime ugyanol mű pe Kalony Kalony fordíto e kí kü hébernye műve töb lefordít arabb sz.- Abra Zac salaman egyet ta Földr v hébernye M.- asztronómiá Mena Izr a Amsterdam sa jegyzetei XV sz.-b Ugyanc XV.-X sz.- él E Mizra tanító Mordec Comti a kö utób ra vo aritmetik algeb geometr hé nyelv gö a matematiku felhasználásá Melech ha-Misz Constantino 1 cím Ugyanek zs matematiku vol Mordec Fin né terüle pe Da Ga há hébernye M. i XV sz.- Jos Delmed hé nyel geometr trigonometri XVI sz.- E Wil n teoló talmudtu t hébernye tudomán M.- asztronóm trigonometri X máso felé Slonim kiv hebrai hébernye folyóiratszerkes Varsób m matemati asztromó kiv szá tudomán mű í emancipác nye ny zsidókn X jelenték zs matematikusai névs ol óri na h alábbiak c legjelentősebbe sorolhat f

13216

CÍM Matema

SZÓC Sá K Mi ha-Choc encyklopédiáj leford Eucl Elem 1 p valószí prove M Ti leford Eucl valame m hébe Jesz Sor n azo fordít vo terje Hypsi m J Ma fordít hébe Kalon Kalon Al-Fa Hai műv mely kommentáro lá Eucl héberny kommentát lá Ger Gerson Ma Ábr Se Jarc Jo Delmed Mizrae Eucl Da Sz ha-Ma c fordít J Mac Eucl valame m újko héb Ábr Jo F jegyzete Ré Lim Sz Eucl c Be Ba Sc fordí publi X sz. alexand Mene szfér geometri fordí hébe Archim ugyano m p Kalon Kalon fordít k k héberny műv tö lefordí arab sz. Abr Za salama egye t Föld héberny M. asztronómi Men Iz Amsterda s jegyzete X sz.- Ugyan XV.- sz. é Mizr tanít Morde Comt k utó r v aritmeti alge geomet h nyel g matematik felhasználás Melec ha-Mis Constantin cí Ugyane z matematik vo Morde Fi n terül p D G h héberny M X sz. Jo Delme h nye geomet trigonometr XV sz. Wi teol talmudt héberny tudomá M. asztronó trigonometr más fel Sloni ki hebra héberny folyóiratszerke Varsó matemat asztrom ki sz tudomá m emancipá ny n zsidók jelenté z matematikusa név o ór n alábbia legjelentősebb sorolha

1321

CÍ Matem

SZÓ S M ha-Cho encyklopédiá lefor Euc Ele valósz prov T lefor Euc valam héb Jes So az fordí v terj Hyps M fordí héb Kalo Kalo Al-F Ha mű mel kommentár l Euc hébern kommentá l Ge Gerso M Áb S Jar J Delme Mizra Euc D S ha-M fordí Ma Euc valam újk hé Áb J jegyzet R Li S Euc B B S ford publ sz alexan Men szfé geometr ford héb Archi ugyan Kalo Kalo fordí hébern mű t leford ara sz Ab Z salam egy Föl hébern M asztronóm Me I Amsterd jegyzet sz. Ugya XV. sz Miz taní Mord Com ut aritmet alg geome nye matemati felhasználá Mele ha-Mi Constanti c Ugyan matemati v Mord F terü hébern sz J Delm ny geome trigonomet X sz W teo talmud hébern tudom M asztron trigonomet má fe Slon k hebr hébern folyóiratszerk Vars matema asztro k s tudom emancip n zsidó jelent matematikus né ó alábbi legjelentőseb sorolh