13217.htm

CÍMSZÓ: Matematika

SZÓCIKK: "Külföldi zsidó matematikusok: (Lobatochewsky, az abszolút geometria felfedezője zsidó szülőktől született, úgyszintén Friedrich Bessel és Sir William Hershell, a híres asztronómus is.) M. Ábrahám, az elektricitás teoretikusa; Arenhold; Borchard, a Journal f. d. reine u. angewandte Mathematik szerkesztője; Georg Cantor; Moriz Cantor, a M. történésze; Eisenstein; Fuchs, Gordan, Hensel, Hurwitz, Hamburger, Hirsch Mayer, Jacobi, Joller, König, Königsberger, Kronecker, Landau, Landberg, Lipshitz, London, Minkowsky, Noether, Pasch, Pringsheim, Rosanes, Rosenshain, Saalschütz, Schlesinger, Schönflies, Schwarzschild, Wälsch, Weingarten, Wolfskehl, továbbá Oppenheim híres bécsi asztronómus és Olb. Michelson Nobel-díjas chicagói fizikus, Einstein, a mai kor leghíresebb M. teoretikusa, valamennyien német egyetemi tanárok. Caetelnuovo, Enriquez, Fano, Jung, Beppo Levi, Levi Civita. Loria, Segré, Volterra, Pontremoli (a két utóbbi M.-fizika), olasz egyetemi tanárok. Schapiro és Slonimsky oroszok, J. J. Sylvester angol egyetemi tanár. Francia zsidó hírneves matematikusok: Hadamard, Halphen, Maurice Lévi, az Institute v. elnöke és Maurice Loevy (l. o.) asztronómus. II. Magyarok (l. az illető neveknél): König Gyula*, Rados S*., Beke Manó*, Schlesinger Ludwig, Fehér Lipót, Wittmann Ferenc, Riess*, Réti Mór*, Fekete Mihály, Szász* (frankfurti), Mahler Ede, Haar A., Pólya Gy.* egyet, tanár. S. R. Irodalom.: Isaac Broyde (Jew. Encyclop.) ; Poggendorff, Handwörterbuch ; Zuckermann, Das mathematische lm Talmud (Jahresber. d. Frankelschen Stiftung (1878); Mahler Ede, Die lrrationalitäten der Rabbinen (Zeitschrift f. Mathematik 1884); u. a., Zur talmudischen Mathematik (u. o. 1886) ; u. a., Maimonides, Kiddus Hachodes (német fordítással és jegyzetekkel 1889); Steinschneider, Jewish Litterature; u. a., Bibliotheca Mathematica (1890) ; u. a., Hebräische Übersetzungen; u. a., Die arabische Literatur der Juden."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3217. címszó a lexikon => 581. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13217.htm

CÍMSZÓ: Matematika

SZÓCIKK: Külföldi zsidó matematikusok: Lobatochewsky, az abszolút geometria felfedezője zsidó szülőktől született, úgyszintén Friedrich Bessel és Sir William Hershell, a híres asztronómus is. M. Ábrahám, az elektricitás teoretikusa; Arenhold; Borchard, a Journal f. d. reine u. angewandte Mathematik szerkesztője; Georg Cantor; Moriz Cantor, a M. történésze; Eisenstein; Fuchs, Gordan, Hensel, Hurwitz, Hamburger, Hirsch Mayer, Jacobi, Joller, König, Königsberger, Kronecker, Landau, Landberg, Lipshitz, London, Minkowsky, Noether, Pasch, Pringsheim, Rosanes, Rosenshain, Saalschütz, Schlesinger, Schönflies, Schwarzschild, Wälsch, Weingarten, Wolfskehl, továbbá Oppenheim híres bécsi asztronómus és Olb. Michelson Nobel-díjas chicagói fizikus, Einstein, a mai kor leghíresebb M. teoretikusa, valamennyien német egyetemi tanárok. Caetelnuovo, Enriquez, Fano, Jung, Beppo Levi, Levi Civita. Loria, Segré, Volterra, Pontremoli a két utóbbi M.-fizika , olasz egyetemi tanárok. Schapiro és Slonimsky oroszok, J. J. Sylvester angol egyetemi tanár. Francia zsidó hírneves matematikusok: Hadamard, Halphen, Maurice Lévi, az Institute v. elnöke és Maurice Loevy l. o. asztronómus. II. Magyarok l. az illető neveknél : König Gyula*, Rados S*., Beke Manó*, Schlesinger Ludwig, Fehér Lipót, Wittmann Ferenc, Riess*, Réti Mór*, Fekete Mihály, Szász* frankfurti , Mahler Ede, Haar A., Pólya Gy.* egyet, tanár. S. R. Irodalom.: Isaac Broyde Jew. Encyclop. ; Poggendorff, Handwörterbuch ; Zuckermann, Das mathematische lm Talmud Jahresber. d. Frankelschen Stiftung 1878 ; Mahler Ede, Die lrrationalitäten der Rabbinen Zeitschrift f. Mathematik 1884 ; u. a., Zur talmudischen Mathematik u. o. 1886 ; u. a., Maimonides, Kiddus Hachodes német fordítással és jegyzetekkel 1889 ; Steinschneider, Jewish Litterature; u. a., Bibliotheca Mathematica 1890 ; u. a., Hebräische Übersetzungen; u. a., Die arabische Literatur der Juden.

13217.ht

CÍMSZÓ Matematik

SZÓCIKK Külföld zsid matematikusok Lobatochewsky a abszolú geometri felfedezőj zsid szülőktő született úgyszinté Friedric Besse é Si Willia Hershell híre asztronómu is M Ábrahám a elektricitá teoretikusa Arenhold Borchard Journa f d rein u angewandt Mathemati szerkesztője Geor Cantor Mori Cantor M történésze Eisenstein Fuchs Gordan Hensel Hurwitz Hamburger Hirsc Mayer Jacobi Joller König Königsberger Kronecker Landau Landberg Lipshitz London Minkowsky Noether Pasch Pringsheim Rosanes Rosenshain Saalschütz Schlesinger Schönflies Schwarzschild Wälsch Weingarten Wolfskehl tovább Oppenhei híre bécs asztronómu é Olb Michelso Nobel-díja chicagó fizikus Einstein ma ko leghíreseb M teoretikusa valamennyie néme egyetem tanárok Caetelnuovo Enriquez Fano Jung Bepp Levi Lev Civita Loria Segré Volterra Pontremol ké utóbb M.-fizik olas egyetem tanárok Schapir é Slonimsk oroszok J J Sylveste ango egyetem tanár Franci zsid hírneve matematikusok Hadamard Halphen Mauric Lévi a Institut v elnök é Mauric Loev l o asztronómus II Magyaro l a illet nevekné Köni Gyula* Rado S*. Bek Manó* Schlesinge Ludwig Fehé Lipót Wittman Ferenc Riess* Rét Mór* Feket Mihály Szász frankfurt Mahle Ede Haa A. Póly Gy. egyet tanár S R Irodalom. Isaa Broyd Jew Encyclop Poggendorff Handwörterbuc Zuckermann Da mathematisch l Talmu Jahresber d Frankelsche Stiftun 187 Mahle Ede Di lrrationalitäte de Rabbine Zeitschrif f Mathemati 188 u a. Zu talmudische Mathemati u o 188 u a. Maimonides Kiddu Hachode néme fordítássa é jegyzetekke 188 Steinschneider Jewis Litterature u a. Bibliothec Mathematic 189 u a. Hebräisch Übersetzungen u a. Di arabisch Literatu de Juden

13217.h

CÍMSZ Matemati

SZÓCIK Külföl zsi matematikuso Lobatochewsk abszol geometr felfedező zsi szülőkt születet úgyszint Friedri Bess S Willi Hershel hír asztronóm i Ábrahá elektricit teoretikus Arenhol Borchar Journ rei angewand Mathemat szerkesztőj Geo Canto Mor Canto történész Eisenstei Fuch Gorda Hense Hurwit Hamburge Hirs Maye Jacob Jolle Köni Königsberge Kronecke Landa Landber Lipshit Londo Minkowsk Noethe Pasc Pringshei Rosane Rosenshai Saalschüt Schlesinge Schönflie Schwarzschil Wälsc Weingarte Wolfskeh továb Oppenhe hír béc asztronóm Ol Michels Nobel-díj chicag fiziku Einstei m k leghírese teoretikus valamennyi ném egyete tanáro Caetelnuov Enrique Fan Jun Bep Lev Le Civit Lori Segr Volterr Pontremo k utób M.-fizi ola egyete tanáro Schapi Slonims oroszo Sylvest ang egyete taná Franc zsi hírnev matematikuso Hadamar Halphe Mauri Lév Institu elnö Mauri Loe asztronómu I Magyar ille nevekn Kön Gyula Rad S* Be Manó Schlesing Ludwi Feh Lipó Wittma Feren Riess Ré Mór Feke Mihál Szás frankfur Mahl Ed Ha A Pól Gy egye taná Irodalom Isa Broy Je Encyclo Poggendorf Handwörterbu Zuckerman D mathematisc Talm Jahresbe Frankelsch Stiftu 18 Mahl Ed D lrrationalität d Rabbin Zeitschri Mathemat 18 a Z talmudisch Mathemat 18 a Maimonide Kidd Hachod ném fordításs jegyzetekk 18 Steinschneide Jewi Litteratur a Bibliothe Mathemati 18 a Hebräisc Übersetzunge a D arabisc Literat d Jude

13217.

CÍMS Matemat

SZÓCI Külfö zs matematikus Lobatochews abszo geomet felfedez zs szülők születe úgyszin Friedr Bes Will Hershe hí asztronó Ábrah elektrici teoretiku Arenho Borcha Jour re angewan Mathema szerkesztő Ge Cant Mo Cant történés Eisenste Fuc Gord Hens Hurwi Hamburg Hir May Jaco Joll Kön Königsberg Kroneck Land Landbe Lipshi Lond Minkows Noeth Pas Pringshe Rosan Rosensha Saalschü Schlesing Schönfli Schwarzschi Wäls Weingart Wolfske tová Oppenh hí bé asztronó O Michel Nobel-dí chica fizik Einste leghíres teoretiku valamenny né egyet tanár Caetelnuo Enriqu Fa Ju Be Le L Civi Lor Seg Volter Pontrem utó M.-fiz ol egyet tanár Schap Slonim orosz Sylves an egyet tan Fran zs hírne matematikus Hadama Halph Maur Lé Instit eln Maur Lo asztronóm Magya ill nevek Kö Gyul Ra S B Man Schlesin Ludw Fe Lip Wittm Fere Ries R Mó Fek Mihá Szá frankfu Mah E H Pó G egy tan Irodalo Is Bro J Encycl Poggendor Handwörterb Zuckerma mathematis Tal Jahresb Frankelsc Stift 1 Mah E lrrationalitä Rabbi Zeitschr Mathema 1 talmudisc Mathema 1 Maimonid Kid Hacho né fordítás jegyzetek 1 Steinschneid Jew Litteratu Biblioth Mathemat 1 Hebräis Übersetzung arabis Litera Jud

13217

CÍM Matema

SZÓC Külf z matematiku Lobatochew absz geome felfede z szülő szület úgyszi Fried Be Wil Hersh h asztron Ábra elektric teoretik Arenh Borch Jou r angewa Mathem szerkeszt G Can M Can történé Eisenst Fu Gor Hen Hurw Hambur Hi Ma Jac Jol Kö Königsber Kronec Lan Landb Lipsh Lon Minkow Noet Pa Pringsh Rosa Rosensh Saalsch Schlesin Schönfl Schwarzsch Wäl Weingar Wolfsk tov Oppen h b asztron Miche Nobel-d chic fizi Einst leghíre teoretik valamenn n egye taná Caetelnu Enriq F J B L Civ Lo Se Volte Pontre ut M.-fi o egye taná Scha Sloni oros Sylve a egye ta Fra z hírn matematiku Hadam Halp Mau L Insti el Mau L asztronó Magy il neve K Gyu R Ma Schlesi Lud F Li Witt Fer Rie M Fe Mih Sz frankf Ma P eg ta Irodal I Br Encyc Poggendo Handwörter Zuckerm mathemati Ta Jahres Frankels Stif Ma lrrationalit Rabb Zeitsch Mathem talmudis Mathem Maimoni Ki Hach n fordítá jegyzete Steinschnei Je Litterat Bibliot Mathema Hebräi Übersetzun arabi Liter Ju

1321

CÍ Matem

SZÓ Kül matematik Lobatoche abs geom felfed szül szüle úgysz Frie B Wi Hers asztro Ábr elektri teoreti Aren Borc Jo angew Mathe szerkesz Ca Ca történ Eisens F Go He Hur Hambu H M Ja Jo K Königsbe Krone La Land Lips Lo Minko Noe P Prings Ros Rosens Saalsc Schlesi Schönf Schwarzsc Wä Weinga Wolfs to Oppe asztro Mich Nobel- chi fiz Eins leghír teoreti valamen egy tan Caeteln Enri Ci L S Volt Pontr u M.-f egy tan Sch Slon oro Sylv egy t Fr hír matematik Hada Hal Ma Inst e Ma asztron Mag i nev Gy M Schles Lu L Wit Fe Ri F Mi S frank M e t Iroda B Ency Poggend Handwörte Zucker mathemat T Jahre Frankel Sti M lrrationali Rab Zeitsc Mathe talmudi Mathe Maimon K Hac fordít jegyzet Steinschne J Littera Biblio Mathem Hebrä Übersetzu arab Lite J