13220.htm

CÍMSZÓ: Má tovu óholechó

SZÓCIKK: Má, tovu óholechó (h.). Mily szépek a te sátraid, Jákob, a te lakóhelyeid, lzrael. (Num. 24,5.) A zsidó hívek ezzel köszöntik belépésük alkalmával a zsinagógát, mindjárt a «veani beróv chaszdechó» kezdetű vers után. A liturgiába a Talmud alapján került, amely a versben foglalt magasztalást az ima- és tanházakra vonatkoztatja (Szanhedrin 105, 6). Aldabi (Sevilé emuno 4) és Lurja (Resp. 64) ellenzik ez ima recitálását, mert a pogány Bileámtól ered. A Mate Móse szerzője azonban szankcionálja és a zsidóság az ő véleményét fogadta el. Már a Machzor Vitry (56. o.) ezzel a formulával vezeti be az imarendet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3220. címszó a lexikon => 581. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13220.htm

CÍMSZÓ: Má tovu óholechó

SZÓCIKK: Má, tovu óholechó h. . Mily szépek a te sátraid, Jákob, a te lakóhelyeid, lzrael. Num. 24,5. A zsidó hívek ezzel köszöntik belépésük alkalmával a zsinagógát, mindjárt a veani beróv chaszdechó kezdetű vers után. A liturgiába a Talmud alapján került, amely a versben foglalt magasztalást az ima- és tanházakra vonatkoztatja Szanhedrin 105, 6 . Aldabi Sevilé emuno 4 és Lurja Resp. 64 ellenzik ez ima recitálását, mert a pogány Bileámtól ered. A Mate Móse szerzője azonban szankcionálja és a zsidóság az ő véleményét fogadta el. Már a Machzor Vitry 56. o. ezzel a formulával vezeti be az imarendet.

13220.ht

CÍMSZÓ M tov óholech

SZÓCIKK Má tov óholech h Mil szépe t sátraid Jákob t lakóhelyeid lzrael Num 24,5 zsid híve ezze köszönti belépésü alkalmáva zsinagógát mindjár vean beró chaszdech kezdet ver után liturgiáb Talmu alapjá került amel versbe foglal magasztalás a ima é tanházakr vonatkoztatj Szanhedri 105 Aldab Sevil emun é Lurj Resp 6 ellenzi e im recitálását mer pogán Bileámtó ered Mat Mós szerzőj azonba szankcionálj é zsidósá a véleményé fogadt el Má Machzo Vitr 56 o ezze formuláva vezet b a imarendet

13220.h

CÍMSZ to óholec

SZÓCIK M to óholec Mi szép sátrai Jáko lakóhelyei lzrae Nu 24, zsi hív ezz köszönt belépés alkalmáv zsinagógá mindjá vea ber chaszdec kezde ve utá liturgiá Talm alapj kerül ame versb fogla magasztalá im tanházak vonatkoztat Szanhedr 10 Alda Sevi emu Lur Res ellenz i recitálásá me pogá Bileámt ere Ma Mó szerző azonb szankcionál zsidós vélemény fogad e M Machz Vit 5 ezz formuláv veze imarende

13220.

CÍMS t óhole

SZÓCI t óhole M szé sátra Ják lakóhelye lzra N 24 zs hí ez köszön belépé alkalmá zsinagóg mindj ve be chaszde kezd v ut liturgi Tal alap kerü am vers fogl magasztal i tanháza vonatkozta Szanhed 1 Ald Sev em Lu Re ellen recitálás m pog Bileám er M M szerz azon szankcioná zsidó vélemén foga Mach Vi ez formulá vez imarend

13220

CÍM óhol

SZÓC óhol sz sátr Já lakóhely lzr 2 z h e köszö belép alkalm zsinagó mind v b chaszd kez u liturg Ta ala ker a ver fog magaszta tanház vonatkozt Szanhe Al Se e L R elle recitálá po Bileá e szer azo szankcion zsid vélemé fog Mac V e formul ve imaren

1322

CÍ óho

SZÓ óho s sát J lakóhel lz kösz belé alkal zsinag min chasz ke litur T al ke ve fo magaszt tanhá vonatkoz Szanh A S ell recitál p Bile sze az szankcio zsi vélem fo Ma formu v imare