13222.htm

CÍMSZÓ: Matzel

SZEMÉLYNÉV: Matzel Aser

SZÓCIKK: "Matzel Aser, filantróp, szül. Stomfán 1763., megh. Bécsben 1842. nov. 22. Fiatalon a bécsi kórházak szolgálatába lépett és oly kitűnő adminisztrátornak bizonyult, hogy II. József császár figyelmét is felhívták rá. A török háborúk idején nemcsak a bécsi, hanem a zimonyi kórházakat is oly önfeláldozóan vezette, hogy a császár aranygyűrűvel és emlékirattal tüntette ki, úgyszintén az orosz cár is. 1814-ben a katonai magazin és a hadiözvegyek és árvák egyesületének igazgatója lett, az 1830-i kolerajárvány idején pedig egészségügyi biztosnak nevezték ki. (V. ö. Reich, Beth-El 1856. I.; Jüdischer Plutarch 1848).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3222. címszó a lexikon => 582. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13222.htm

CÍMSZÓ: Matzel

SZEMÉLYNÉV: Matzel Aser

SZÓCIKK: Matzel Aser, filantróp, szül. Stomfán 1763., megh. Bécsben 1842. nov. 22. Fiatalon a bécsi kórházak szolgálatába lépett és oly kitűnő adminisztrátornak bizonyult, hogy II. József császár figyelmét is felhívták rá. A török háborúk idején nemcsak a bécsi, hanem a zimonyi kórházakat is oly önfeláldozóan vezette, hogy a császár aranygyűrűvel és emlékirattal tüntette ki, úgyszintén az orosz cár is. 1814-ben a katonai magazin és a hadiözvegyek és árvák egyesületének igazgatója lett, az 1830-i kolerajárvány idején pedig egészségügyi biztosnak nevezték ki. V. ö. Reich, Beth-El 1856. I.; Jüdischer Plutarch 1848 .

13222.ht

CÍMSZÓ Matze

SZEMÉLYNÉV Matze Ase

SZÓCIKK Matze Aser filantróp szül Stomfá 1763. megh Bécsbe 1842 nov 22 Fiatalo bécs kórháza szolgálatáb lépet é ol kitűn adminisztrátorna bizonyult hog II Józse császá figyelmé i felhívtá rá törö háború idejé nemcsa bécsi hane zimony kórházaka i ol önfeláldozóa vezette hog császá aranygyűrűve é emlékiratta tüntett ki úgyszinté a oros cá is 1814-be katona magazi é hadiözvegye é árvá egyesületéne igazgatój lett a 1830- kolerajárván idejé pedi egészségügy biztosna nevezté ki V ö Reich Beth-E 1856 I. Jüdische Plutarc 184

13222.h

CÍMSZ Matz

SZEMÉLYNÉ Matz As

SZÓCIK Matz Ase filantró szü Stomf 1763 meg Bécsb 184 no 2 Fiatal béc kórház szolgálatá lépe o kitű adminisztrátorn bizonyul ho I Józs csász figyelm felhívt r tör hábor idej nemcs bécs han zimon kórházak o önfeláldozó vezett ho csász aranygyűrűv emlékiratt tüntet k úgyszint oro c i 1814-b katon magaz hadiözvegy árv egyesületén igazgató let 1830 kolerajárvá idej ped egészségüg biztosn nevezt k Reic Beth- 185 I Jüdisch Plutar 18

13222.

CÍMS Mat

SZEMÉLYN Mat A

SZÓCI Mat As filantr sz Stom 176 me Bécs 18 n Fiata bé kórhá szolgálat lép kit adminisztrátor bizonyu h Józ csás figyel felhív tö hábo ide nemc béc ha zimo kórháza önfeláldoz vezet h csás aranygyűrű emlékirat tünte úgyszin or 1814- kato maga hadiözveg ár egyesületé igazgat le 183 kolerajárv ide pe egészségü biztos nevez Rei Beth 18 Jüdisc Pluta 1

13222

CÍM Ma

SZEMÉLY Ma

SZÓC Ma A filant s Sto 17 m Béc 1 Fiat b kórh szolgála lé ki adminisztráto bizony Jó csá figye felhí t háb id nem bé h zim kórház önfeláldo veze csá aranygyűr emlékira tünt úgyszi o 1814 kat mag hadiözve á egyesület igazga l 18 kolerajár id p egészség bizto neve Re Bet 1 Jüdis Plut

1322

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M filan St 1 Bé Fia kór szolgál l k adminisztrát bizon J cs figy felh há i ne b zi kórhá önfeláld vez cs aranygyű emlékir tün úgysz 181 ka ma hadiözv egyesüle igazg 1 kolerajá i egészsé bizt nev R Be Jüdi Plu