13223.htm

CÍMSZÓ: Mauksch

SZEMÉLYNÉV: Mauksch Mór

SZÓCIKK: Mauksch Mór, az első izraelita siketnéma intézet megalapítója, szül. 1806., megh. 1848. a szabadságharcban. Vallási tanulmányait Prágában végezte, de ugyanakkor a világi ismeretekben is képezte magát és rendkívüli tudásra, műveltségre tett szert. Matematikai tudásával, idegen nyelvekben és a zenében való jártasságával kortársai bámulatát vívta ki. Később gazdálkodó lett, majd Liptószentmiklóson magániskolát nyitott. Sógora 9 gyermeke közül 4 volt siketnéma. Ez a szerencsétlen körülmény arra a gondolatra bírta, hogy a siketnémák oktatására képezze ki magát. 1840-ben Liptó vármegye székháza nagytermében az általa hangzó-beszédre tanított növendékeket bemutatta a vármegye vezetősége előtt. Szentiványi Adolf megyei főjegyzőt annyira meghatotta az eredmény, hogy félévi fizetéséről M. javára lemondott, hogy M.-t munkásságában ezzel támogassa. M. Liptószentmiklóson megalapította az első izraelita siketnéma intézetet és tudományos felkészültségével, úttörő munkásságával óriási érdemeket szerzett. Végigharcolta a szabadságharcot és harctéren szerzett sebesülése következtében halt meg. Sírjára Liptó vármegye egy a harctereket megjárt zászló foszlányait helyezte el, amelyen a következő felirat állott: a Glóriás Magyarország dicsőségének része száll veled sírba nemes hazafi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3223. címszó a lexikon => 582. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13223.htm

CÍMSZÓ: Mauksch

SZEMÉLYNÉV: Mauksch Mór

SZÓCIKK: Mauksch Mór, az első izraelita siketnéma intézet megalapítója, szül. 1806., megh. 1848. a szabadságharcban. Vallási tanulmányait Prágában végezte, de ugyanakkor a világi ismeretekben is képezte magát és rendkívüli tudásra, műveltségre tett szert. Matematikai tudásával, idegen nyelvekben és a zenében való jártasságával kortársai bámulatát vívta ki. Később gazdálkodó lett, majd Liptószentmiklóson magániskolát nyitott. Sógora 9 gyermeke közül 4 volt siketnéma. Ez a szerencsétlen körülmény arra a gondolatra bírta, hogy a siketnémák oktatására képezze ki magát. 1840-ben Liptó vármegye székháza nagytermében az általa hangzó-beszédre tanított növendékeket bemutatta a vármegye vezetősége előtt. Szentiványi Adolf megyei főjegyzőt annyira meghatotta az eredmény, hogy félévi fizetéséről M. javára lemondott, hogy M.-t munkásságában ezzel támogassa. M. Liptószentmiklóson megalapította az első izraelita siketnéma intézetet és tudományos felkészültségével, úttörő munkásságával óriási érdemeket szerzett. Végigharcolta a szabadságharcot és harctéren szerzett sebesülése következtében halt meg. Sírjára Liptó vármegye egy a harctereket megjárt zászló foszlányait helyezte el, amelyen a következő felirat állott: a Glóriás Magyarország dicsőségének része száll veled sírba nemes hazafi.

13223.ht

CÍMSZÓ Mauksc

SZEMÉLYNÉV Mauksc Mó

SZÓCIKK Mauksc Mór a els izraelit siketném intéze megalapítója szül 1806. megh 1848 szabadságharcban Vallás tanulmányai Prágába végezte d ugyanakko világ ismeretekbe i képezt magá é rendkívül tudásra műveltségr tet szert Matematika tudásával idege nyelvekbe é zenébe val jártasságáva kortársa bámulatá vívt ki Későb gazdálkod lett maj Liptószentmiklóso magániskolá nyitott Sógor gyermek közü vol siketnéma E szerencsétle körülmén arr gondolatr bírta hog siketnémá oktatásár képezz k magát 1840-be Lipt vármegy székház nagytermébe a által hangzó-beszédr tanítot növendékeke bemutatt vármegy vezetőség előtt Szentivány Adol megye főjegyző annyir meghatott a eredmény hog félév fizetésérő M javár lemondott hog M.- munkásságába ezze támogassa M Liptószentmiklóso megalapított a els izraelit siketném intézete é tudományo felkészültségével úttör munkásságáva óriás érdemeke szerzett Végigharcolt szabadságharco é harctére szerzet sebesülés következtébe hal meg Sírjár Lipt vármegy eg harctereke megjár zászl foszlányai helyezt el amelye következ felira állott Glóriá Magyarorszá dicsőségéne rész szál vele sírb neme hazafi

13223.h

CÍMSZ Mauks

SZEMÉLYNÉ Mauks M

SZÓCIK Mauks Mó el izraeli siketné intéz megalapítój szü 1806 meg 184 szabadságharcba Vallá tanulmánya Prágáb végezt ugyanakk vilá ismeretekb képez mag rendkívü tudásr műveltség te szer Matematik tudásáva ideg nyelvekb zenéb va jártasságáv kortárs bámulat vív k Késő gazdálko let ma Liptószentmiklós magániskol nyitot Sógo gyerme köz vo siketném szerencsétl körülmé ar gondolat bírt ho siketném oktatásá képez magá 1840-b Lip vármeg székhá nagyterméb álta hangzó-beszéd taníto növendékek bemutat vármeg vezetősé előt Szentiván Ado megy főjegyz annyi meghatot eredmén ho félé fizetésér javá lemondot ho M. munkásságáb ezz támogass Liptószentmiklós megalapítot el izraeli siketné intézet tudomány felkészültségéve úttö munkásságáv óriá érdemek szerzet Végigharcol szabadságharc harctér szerze sebesülé következtéb ha me Sírjá Lip vármeg e harcterek megjá zász foszlánya helyez e amely követke felir állot Glóri Magyarorsz dicsőségén rés szá vel sír nem hazaf

13223.

CÍMS Mauk

SZEMÉLYN Mauk

SZÓCI Mauk M e izrael siketn inté megalapító sz 180 me 18 szabadságharcb Vall tanulmány Prágá végez ugyanak vil ismeretek képe ma rendkív tudás műveltsé t sze Matemati tudásáv ide nyelvek zené v jártasságá kortár bámula ví Kés gazdálk le m Liptószentmikló magánisko nyito Sóg gyerm kö v siketné szerencsét körülm a gondola bír h siketné oktatás képe mag 1840- Li várme székh nagytermé ált hangzó-beszé tanít növendéke bemuta várme vezetős elő Szentivá Ad meg főjegy anny meghato eredmé h fél fizetésé jav lemondo h M munkásságá ez támogas Liptószentmikló megalapíto e izrael siketn intéze tudomán felkészültségév útt munkásságá óri érdeme szerze Végigharco szabadsághar harcté szerz sebesül következté h m Sírj Li várme harctere megj zás foszlány helye amel követk feli állo Glór Magyarors dicsőségé ré sz ve sí ne haza

13223

CÍM Mau

SZEMÉLY Mau

SZÓC Mau izrae siket int megalapít s 18 m 1 szabadságharc Val tanulmán Prág vége ugyana vi ismerete kép m rendkí tudá művelts sz Matemat tudásá id nyelve zen jártasság kortá bámul v Ké gazdál l Liptószentmikl magánisk nyit Só gyer k siketn szerencsé körül gondol bí siketn oktatá kép ma 1840 L várm szék nagyterm ál hangzó-besz taní növendék bemut várm vezető el Szentiv A me főjeg ann meghat eredm fé fizetés ja lemond munkásság e támoga Liptószentmikl megalapít izrae siket intéz tudomá felkészültségé út munkásság ór érdem szerz Végigharc szabadságha harct szer sebesü következt Sír L várm harcter meg zá foszlán hely ame követ fel áll Gló Magyaror dicsőség r s v s n haz

1322

CÍ Ma

SZEMÉL Ma

SZÓ Ma izra sike in megalapí 1 szabadsághar Va tanulmá Prá vég ugyan v ismeret ké rendk tud művelt s Matema tudás i nyelv ze jártassá kort bámu K gazdá Liptószentmik magánis nyi S gye siket szerencs körü gondo b siket oktat ké m 184 vár szé nagyter á hangzó-bes tan növendé bemu vár vezet e Szenti m fője an megha ered f fizeté j lemon munkássá támog Liptószentmik megalapí izra sike inté tudom felkészültség ú munkássá ó érde szer Végighar szabadságh harc sze sebes következ Sí vár harcte me z foszlá hel am köve fe ál Gl Magyaro dicsősé ha