13224.htm

CÍMSZÓ: Mautner

SZEMÉLYNÉV: Mauthner Ödön

SZÓCIKK: M. Ödön*, agronómus és vállalkozó, szül. Budapesten 1848. ápr. 22., megh. 1928. A magyaróvári gazdasági főiskolán tanult s miután oklevelet nyert, gyakorlati és elméleti téren nagy tevékenységet fejtett ki. Több nagy uradalomban végezte első kísérleteit, melyek a magtenyésztés és nemesítés nálunk elhanyagolt fontos gazdasági ágára vonatkoztak. E célból Nobbe tanárnál képezte magát tovább Tharandban és mint annak asszisztense működött. 1874-ben visszatért Magyarországba és megalapította nagyszabásúvá, fejlesztett világcégét. Híre a külföldre is korán eljutott és magtenyészetét nemcsak Európában hanem Amerikában is jól ismerik. Kísérleti telepei kb. 800 munkást foglalkoztatnak. M. érdemeiért magyar nemességet kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3224. címszó a lexikon => 582. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13224.htm

CÍMSZÓ: Mautner

SZEMÉLYNÉV: Mauthner Ödön

SZÓCIKK: M. Ödön*, agronómus és vállalkozó, szül. Budapesten 1848. ápr. 22., megh. 1928. A magyaróvári gazdasági főiskolán tanult s miután oklevelet nyert, gyakorlati és elméleti téren nagy tevékenységet fejtett ki. Több nagy uradalomban végezte első kísérleteit, melyek a magtenyésztés és nemesítés nálunk elhanyagolt fontos gazdasági ágára vonatkoztak. E célból Nobbe tanárnál képezte magát tovább Tharandban és mint annak asszisztense működött. 1874-ben visszatért Magyarországba és megalapította nagyszabásúvá, fejlesztett világcégét. Híre a külföldre is korán eljutott és magtenyészetét nemcsak Európában hanem Amerikában is jól ismerik. Kísérleti telepei kb. 800 munkást foglalkoztatnak. M. érdemeiért magyar nemességet kapott.

13224.ht

CÍMSZÓ Mautne

SZEMÉLYNÉV Mauthne Ödö

SZÓCIKK M Ödön* agronómu é vállalkozó szül Budapeste 1848 ápr 22. megh 1928 magyaróvár gazdaság főiskolá tanul miutá oklevele nyert gyakorlat é elmélet tére nag tevékenysége fejtet ki Töb nag uradalomba végezt els kísérleteit melye magtenyészté é nemesíté nálun elhanyagol fonto gazdaság ágár vonatkoztak célbó Nobb tanárná képezt magá továb Tharandba é min anna asszisztens működött 1874-be visszatér Magyarországb é megalapított nagyszabásúvá fejlesztet világcégét Hír külföldr i korá eljutot é magtenyészeté nemcsa Európába hane Amerikába i jó ismerik Kísérlet telepe kb 80 munkás foglalkoztatnak M érdemeiér magya nemessége kapott

13224.h

CÍMSZ Mautn

SZEMÉLYNÉ Mauthn Öd

SZÓCIK Ödön agronóm vállalkoz szü Budapest 184 áp 22 meg 192 magyaróvá gazdasá főiskol tanu miut oklevel nyer gyakorla elméle tér na tevékenység fejte k Tö na uradalomb végez el kísérletei mely magtenyészt nemesít nálu elhanyago font gazdasá ágá vonatkozta célb Nob tanárn képez mag tová Tharandb mi ann assziszten működöt 1874-b visszaté Magyarország megalapítot nagyszabásúv fejleszte világcégé Hí külföld kor eljuto magtenyészet nemcs Európáb han Amerikáb j ismeri Kísérle telep k 8 munká foglalkoztatna érdemeié magy nemesség kapot

13224.

CÍMS Maut

SZEMÉLYN Mauth Ö

SZÓCI Ödö agronó vállalko sz Budapes 18 á 2 me 19 magyaróv gazdas főisko tan miu okleve nye gyakorl elmél té n tevékenysé fejt T n uradalom vége e kísérlete mel magtenyész nemesí nál elhanyag fon gazdas ág vonatkozt cél No tanár képe ma tov Tharand m an assziszte működö 1874- visszat Magyarorszá megalapíto nagyszabású fejleszt világcég H külföl ko eljut magtenyésze nemc Európá ha Ameriká ismer Kísérl tele munk foglalkoztatn érdemei mag nemessé kapo

13224

CÍM Mau

SZEMÉLY Maut

SZÓC Öd agron vállalk s Budape 1 m 1 magyaró gazda főisk ta mi oklev ny gyakor elmé t tevékenys fej uradalo vég kísérlet me magtenyés nemes ná elhanya fo gazda á vonatkoz cé N taná kép m to Tharan a assziszt működ 1874 vissza Magyarorsz megalapít nagyszabás fejlesz világcé külfö k elju magtenyész nem Európ h Amerik isme Kísér tel mun foglalkoztat érdeme ma nemess kap

1322

CÍ Ma

SZEMÉL Mau

SZÓ Ö agro vállal Budap magyar gazd főis t m okle n gyako elm tevékeny fe uradal vé kísérle m magtenyé neme n elhany f gazd vonatko c tan ké t Thara asszisz műkö 187 vissz Magyarors megalapí nagyszabá fejles világc külf elj magtenyés ne Euró Ameri ism Kísé te mu foglalkozta érdem m nemes ka