13225.htm

CÍMSZÓ: Mautner

SZEMÉLYNÉV: Mautner Eduard

SZÓCIKK: "Mautner, 1. Eduárd, osztrák író, szül. Pesten 1824. nov. 13., megh. Badenben 1889. júl. 2. A prágai és lipcsei egyetemeken fizikát, orvostudományt, majd jogot s végül irodalmakat tanult. Barátságban volt Moritz Hartmannal és fiatalon munkatársa lett az akkor legolvasottabb folyóiratoknak, melyekbe költeményeket és elbeszéléseket írt. 1853-ban Nyugat-Európában volt tanulmányúton, majd tíz éven át a francia államvasúti társaság vezérigazgatója, végül az udvari könyvtár, majd a külügyminisztérium magasrangú tisztviselője volt. írt számos regényt, színműveket, novellákat s verseket. Színművei: Während der Börse; Eine Frau die an der Börse spielt, mindkettő a Carl-Theaterben; Ein Courier, a Burgtheaterben került színre; Eglantine és Preislustspiel c. színműve pályadíjat nyert. Elbeszélései: Kleine Erzählungen. Költeményei: Gedichte; Gegen Napoleon; In Catilinam; Ein Kranz geharnischter Sonnette. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3225. címszó a lexikon => 582. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13225.htm

CÍMSZÓ: Mautner

SZEMÉLYNÉV: Mautner Eduard

SZÓCIKK: Mautner, 1. Eduárd, osztrák író, szül. Pesten 1824. nov. 13., megh. Badenben 1889. júl. 2. A prágai és lipcsei egyetemeken fizikát, orvostudományt, majd jogot s végül irodalmakat tanult. Barátságban volt Moritz Hartmannal és fiatalon munkatársa lett az akkor legolvasottabb folyóiratoknak, melyekbe költeményeket és elbeszéléseket írt. 1853-ban Nyugat-Európában volt tanulmányúton, majd tíz éven át a francia államvasúti társaság vezérigazgatója, végül az udvari könyvtár, majd a külügyminisztérium magasrangú tisztviselője volt. írt számos regényt, színműveket, novellákat s verseket. Színművei: Während der Börse; Eine Frau die an der Börse spielt, mindkettő a Carl-Theaterben; Ein Courier, a Burgtheaterben került színre; Eglantine és Preislustspiel c. színműve pályadíjat nyert. Elbeszélései: Kleine Erzählungen. Költeményei: Gedichte; Gegen Napoleon; In Catilinam; Ein Kranz geharnischter Sonnette.

13225.ht

CÍMSZÓ Mautne

SZEMÉLYNÉV Mautne Eduar

SZÓCIKK Mautner 1 Eduárd osztrá író szül Peste 1824 nov 13. megh Badenbe 1889 júl 2 prága é lipcse egyetemeke fizikát orvostudományt maj jogo végü irodalmaka tanult Barátságba vol Morit Hartmanna é fiatalo munkatárs let a akko legolvasottab folyóiratoknak melyekb költeményeke é elbeszéléseke írt 1853-ba Nyugat-Európába vol tanulmányúton maj tí éve á franci államvasút társasá vezérigazgatója végü a udvar könyvtár maj külügyminisztériu magasrang tisztviselőj volt ír számo regényt színműveket novelláka verseket Színművei Währen de Börse Ein Fra di a de Börs spielt mindkett Carl-Theaterben Ei Courier Burgtheaterbe kerül színre Eglantin é Preislustspie c színműv pályadíja nyert Elbeszélései Klein Erzählungen Költeményei Gedichte Gege Napoleon I Catilinam Ei Kran geharnischte Sonnette

13225.h

CÍMSZ Mautn

SZEMÉLYNÉ Mautn Edua

SZÓCIK Mautne Eduár osztr ír szü Pest 182 no 13 meg Badenb 188 jú prág lipcs egyetemek fiziká orvostudomány ma jog vég irodalmak tanul Barátságb vo Mori Hartmann fiatal munkatár le akk legolvasotta folyóiratokna melyek költemények elbeszélések ír 1853-b Nyugat-Európáb vo tanulmányúto ma t év franc államvasú társas vezérigazgatój vég udva könyvtá ma külügyminisztéri magasran tisztviselő vol í szám regény színműveke novellák verseke Színműve Währe d Börs Ei Fr d d Bör spiel mindket Carl-Theaterbe E Courie Burgtheaterb kerü színr Eglanti Preislustspi színmű pályadíj nyer Elbeszélése Klei Erzählunge Költeménye Gedicht Geg Napoleo Catilina E Kra geharnischt Sonnett

13225.

CÍMS Maut

SZEMÉLYN Maut Edu

SZÓCI Mautn Eduá oszt í sz Pes 18 n 1 me Baden 18 j prá lipc egyeteme fizik orvostudomán m jo vé irodalma tanu Barátság v Mor Hartman fiata munkatá l ak legolvasott folyóiratokn melye költeménye elbeszélése í 1853- Nyugat-Európá v tanulmányút m é fran államvas társa vezérigazgató vé udv könyvt m külügyminisztér magasra tisztvisel vo szá regén színművek novellá versek Színműv Währ Bör E F Bö spie mindke Carl-Theaterb Couri Burgtheater ker szín Eglant Preislustsp színm pályadí nye Elbeszélés Kle Erzählung Költemény Gedich Ge Napole Catilin Kr geharnisch Sonnet

13225

CÍM Mau

SZEMÉLY Mau Ed

SZÓC Maut Edu osz s Pe 1 m Bade 1 pr lip egyetem fizi orvostudomá j v irodalm tan Barátsá Mo Hartma fiat munkat a legolvasot folyóiratok mely költemény elbeszélés 1853 Nyugat-Európ tanulmányú fra államva társ vezérigazgat v ud könyv külügyminiszté magasr tisztvise v sz regé színműve novell verse Színmű Wäh Bö B spi mindk Carl-Theater Cour Burgtheate ke szí Eglan Preislusts szín pályad ny Elbeszélé Kl Erzählun Költemén Gedic G Napol Catili K geharnisc Sonne

1322

CÍ Ma

SZEMÉL Ma E

SZÓ Mau Ed os P Bad p li egyete fiz orvostudom irodal ta Baráts M Hartm fia munka legolvaso folyóirato mel költemén elbeszélé 185 Nyugat-Euró tanulmány fr államv tár vezérigazga u köny külügyminiszt magas tisztvis s reg színműv novel vers Színm Wä B sp mind Carl-Theate Cou Burgtheat k sz Egla Preislust szí pálya n Elbeszél K Erzählu Költemé Gedi Napo Catil geharnis Sonn