13229.htm

CÍMSZÓ: Maybaum

SZEMÉLYNÉV: Maybaum Siegmund

SZÓCIKK: "Maybaum Siegmund, rabbi, szül. Miskolcon 1844. ápr. 29. Kismartonban és Pozsonyban tanult a jesivákon. Kismartonban Hildesheimer Izrael tanítványa volt, Pozsonyban a líceumba is járt Teológiai tanulmányait a breslaui rabbiszemináriumban végezte s a hallei egyetemen tett bölcsészeti doktorátust. 1870-73-ig Alsókubinban volt rabbi, 1873-81-ig Saaz csehországi községben, ahonnan Berlinbe hívták meg rabbinak és a Lehranstalt f. Wissenschaft d. Judentums docensének, ő alapította a Német Rabbiegyesületet, melynek elnöke is lett. A császár professzori címmel tüntette ki. M. elismert német hitszónok volt. Halála előtt néhány évvel nyugalomba vonult. Művei: Die Anthropomorphismen und Anthropopathien bei Onkelos und den späteren Targumim (1870); Die Entwickelung des altisraelitischen Priestertums (1880); Die Entwickelung des israelitischen Prophetentums (1883); Predigten (1892-1894; Jüdische Homiletik (1894), Methodik des jüdischen Religionsunterrichtes (1895); Die Anfänge der jüdischen Predigt (1901). A M. Zs. Szemle első évfolyamaiba is írt tanulmányokat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3229. címszó a lexikon => 582. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13229.htm

CÍMSZÓ: Maybaum

SZEMÉLYNÉV: Maybaum Siegmund

SZÓCIKK: Maybaum Siegmund, rabbi, szül. Miskolcon 1844. ápr. 29. Kismartonban és Pozsonyban tanult a jesivákon. Kismartonban Hildesheimer Izrael tanítványa volt, Pozsonyban a líceumba is járt Teológiai tanulmányait a breslaui rabbiszemináriumban végezte s a hallei egyetemen tett bölcsészeti doktorátust. 1870-73-ig Alsókubinban volt rabbi, 1873-81-ig Saaz csehországi községben, ahonnan Berlinbe hívták meg rabbinak és a Lehranstalt f. Wissenschaft d. Judentums docensének, ő alapította a Német Rabbiegyesületet, melynek elnöke is lett. A császár professzori címmel tüntette ki. M. elismert német hitszónok volt. Halála előtt néhány évvel nyugalomba vonult. Művei: Die Anthropomorphismen und Anthropopathien bei Onkelos und den späteren Targumim 1870 ; Die Entwickelung des altisraelitischen Priestertums 1880 ; Die Entwickelung des israelitischen Prophetentums 1883 ; Predigten 1892-1894; Jüdische Homiletik 1894 , Methodik des jüdischen Religionsunterrichtes 1895 ; Die Anfänge der jüdischen Predigt 1901 . A M. Zs. Szemle első évfolyamaiba is írt tanulmányokat.

13229.ht

CÍMSZÓ Maybau

SZEMÉLYNÉV Maybau Siegmun

SZÓCIKK Maybau Siegmund rabbi szül Miskolco 1844 ápr 29 Kismartonba é Pozsonyba tanul jesivákon Kismartonba Hildesheime Izrae tanítvány volt Pozsonyba líceumb i jár Teológia tanulmányai breslau rabbiszemináriumba végezt halle egyeteme tet bölcsészet doktorátust 1870-73-i Alsókubinba vol rabbi 1873-81-i Saa csehország községben ahonna Berlinb hívtá me rabbina é Lehranstal f Wissenschaf d Judentum docensének alapított Néme Rabbiegyesületet melyne elnök i lett császá professzor címme tüntett ki M elismer néme hitszóno volt Halál előt néhán évve nyugalomb vonult Művei Di Anthropomorphisme un Anthropopathie be Onkelo un de spätere Targumi 187 Di Entwickelun de altisraelitische Priestertum 188 Di Entwickelun de israelitische Prophetentum 188 Predigte 1892-1894 Jüdisch Homileti 189 Methodi de jüdische Religionsunterrichte 189 Di Anfäng de jüdische Predig 190 M Zs Szeml els évfolyamaib i ír tanulmányokat

13229.h

CÍMSZ Mayba

SZEMÉLYNÉ Mayba Siegmu

SZÓCIK Mayba Siegmun rabb szü Miskolc 184 áp 2 Kismartonb Pozsonyb tanu jesiváko Kismartonb Hildesheim Izra tanítván vol Pozsonyb líceum já Teológi tanulmánya bresla rabbiszemináriumb végez hall egyetem te bölcsésze doktorátus 1870-73- Alsókubinb vo rabb 1873-81- Sa csehorszá községbe ahonn Berlin hívt m rabbin Lehransta Wissenscha Judentu docenséne alapítot Ném Rabbiegyesülete melyn elnö let csász professzo címm tüntet k elisme ném hitszón vol Halá elő néhá évv nyugalom vonul Műve D Anthropomorphism u Anthropopathi b Onkel u d später Targum 18 D Entwickelu d altisraelitisch Priestertu 18 D Entwickelu d israelitisch Prophetentu 18 Predigt 1892-189 Jüdisc Homilet 18 Method d jüdisch Religionsunterricht 18 D Anfän d jüdisch Predi 19 Z Szem el évfolyamai í tanulmányoka

13229.

CÍMS Mayb

SZEMÉLYN Mayb Siegm

SZÓCI Mayb Siegmu rab sz Miskol 18 á Kismarton Pozsony tan jesivák Kismarton Hildeshei Izr tanítvá vo Pozsony líceu j Teológ tanulmány bresl rabbiszeminárium vége hal egyete t bölcsész doktorátu 1870-73 Alsókubin v rab 1873-81 S csehorsz községb ahon Berli hív rabbi Lehranst Wissensch Judent docensén alapíto Né Rabbiegyesület mely eln le csás professz cím tünte elism né hitszó vo Hal el néh év nyugalo vonu Műv Anthropomorphis Anthropopath Onke späte Targu 1 Entwickel altisraelitisc Priestert 1 Entwickel israelitisc Prophetent 1 Predig 1892-18 Jüdis Homile 1 Metho jüdisc Religionsunterrich 1 Anfä jüdisc Pred 1 Sze e évfolyama tanulmányok

13229

CÍM May

SZEMÉLY May Sieg

SZÓC May Siegm ra s Misko 1 Kismarto Pozson ta jesivá Kismarto Hildeshe Iz tanítv v Pozson líce Teoló tanulmán bres rabbiszemináriu vég ha egyet bölcsés doktorát 1870-7 Alsókubi ra 1873-8 csehors község aho Berl hí rabb Lehrans Wissensc Juden docensé alapít N Rabbiegyesüle mel el l csá profess cí tünt elis n hitsz v Ha e né é nyugal von Mű Anthropomorphi Anthropopat Onk spät Targ Entwicke altisraelitis Priester Entwicke israelitis Propheten Predi 1892-1 Jüdi Homil Meth jüdis Religionsunterric Anf jüdis Pre Sz évfolyam tanulmányo

1322

CÍ Ma

SZEMÉL Ma Sie

SZÓ Ma Sieg r Misk Kismart Pozso t jesiv Kismart Hildesh I tanít Pozso líc Teol tanulmá bre rabbiszeminári vé h egye bölcsé doktorá 1870- Alsókub r 1873- csehor közsé ah Ber h rab Lehran Wissens Jude docens alapí Rabbiegyesül me e cs profes c tün eli hits H n nyuga vo M Anthropomorph Anthropopa On spä Tar Entwick altisraeliti Prieste Entwick israeliti Prophete Pred 1892- Jüd Homi Met jüdi Religionsunterri An jüdi Pr S évfolya tanulmány