13240.htm

CÍMSZÓ: Medgyes

SZÓCIKK: Medgyes (Medias, R.), rend. tan. város szab. kir. város címével Nagy-Küküllő vm., 8626 lak. Az orthodox hitközség 1875. alakult. Alapítói s egyben első elöljárói Grünfeld Dávid, Koppel Salamon, Mandl Lipót és Hersch Salamon kereskedők voltak. A hitközség első rabbija Bäumel Dávid volt, aki 1899. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. A hitközség temploma 1895. épült a tagok önkéntes adományaiból. Most épült a hitközség 7 osztályos elemi népiskolája, amely 1929. nyílt meg. 1915-ben alapította a hitközség kéttanerős Talmud Tóráját, melyet 57 növendék látogat. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely Citrom Benjámin elnöklete alatt áll és a jótékonysági egyesület, melynek Lőwy Sámuel az elnöke. A hitközség tagjai közül néhai Citrom Fülöp alapított virágzó bőrgyárat, mely kb. 150 munkást foglalkoztat. A hitközség évi 800,000 lei-es költségvetéssel dolgozik, amelyből 250,000 leit fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez a M.-i, segesvári és részben a szentágotai járások községei tartoznak. Lélekszáma 700, a családok száma 130, adót 198-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 18 kereskedő, 1 ügyvéd, 10 munkás, 1 nagyiparos, 1 orvos, 4 magántisztviselő, 10 iparos, 2 magánzó és 140 egyéb. A hitközség tagjai közül 22-en vettek részt a világháborúban. A hitközség mai vezetősége: Reich Mózes főrabbi, Citrom Benjámin elnök, Robitsek József a Talmud Tóra elnöke és Farkas Vilmos pénztárnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3240. címszó a lexikon => 583. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13240.htm

CÍMSZÓ: Medgyes

SZÓCIKK: Medgyes Medias, R. , rend. tan. város szab. kir. város címével Nagy-Küküllő vm., 8626 lak. Az orthodox hitközség 1875. alakult. Alapítói s egyben első elöljárói Grünfeld Dávid, Koppel Salamon, Mandl Lipót és Hersch Salamon kereskedők voltak. A hitközség első rabbija Bäumel Dávid volt, aki 1899. bekövetkezett haláláig állott a hitközség élén. A hitközség temploma 1895. épült a tagok önkéntes adományaiból. Most épült a hitközség 7 osztályos elemi népiskolája, amely 1929. nyílt meg. 1915-ben alapította a hitközség kéttanerős Talmud Tóráját, melyet 57 növendék látogat. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely Citrom Benjámin elnöklete alatt áll és a jótékonysági egyesület, melynek Lőwy Sámuel az elnöke. A hitközség tagjai közül néhai Citrom Fülöp alapított virágzó bőrgyárat, mely kb. 150 munkást foglalkoztat. A hitközség évi 800,000 lei-es költségvetéssel dolgozik, amelyből 250,000 leit fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez a M.-i, segesvári és részben a szentágotai járások községei tartoznak. Lélekszáma 700, a családok száma 130, adót 198-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 18 kereskedő, 1 ügyvéd, 10 munkás, 1 nagyiparos, 1 orvos, 4 magántisztviselő, 10 iparos, 2 magánzó és 140 egyéb. A hitközség tagjai közül 22-en vettek részt a világháborúban. A hitközség mai vezetősége: Reich Mózes főrabbi, Citrom Benjámin elnök, Robitsek József a Talmud Tóra elnöke és Farkas Vilmos pénztárnok.

13240.ht

CÍMSZÓ Medgye

SZÓCIKK Medgye Medias R rend tan váro szab kir váro címéve Nagy-Küküll vm. 862 lak A orthodo hitközsé 1875 alakult Alapító egybe els elöljáró Grünfel Dávid Koppe Salamon Mand Lipó é Hersc Salamo kereskedő voltak hitközsé els rabbij Bäume Dávi volt ak 1899 bekövetkezet halálái állot hitközsé élén hitközsé templom 1895 épül tago önkénte adományaiból Mos épül hitközsé osztályo elem népiskolája amel 1929 nyíl meg 1915-be alapított hitközsé kéttanerő Talmu Tóráját melye 5 növendé látogat hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel Citro Benjámi elnöklet alat ál é jótékonyság egyesület melyne Lőw Sámue a elnöke hitközsé tagja közü néha Citro Fülö alapítot virágz bőrgyárat mel kb 15 munkás foglalkoztat hitközsé év 800,00 lei-e költségvetésse dolgozik amelybő 250,00 lei fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe M.-i segesvár é részbe szentágota járáso községe tartoznak Lélekszám 700 családo szám 130 adó 198-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 1 kereskedő ügyvéd 1 munkás nagyiparos orvos magántisztviselő 1 iparos magánz é 14 egyéb hitközsé tagja közü 22-e vette rész világháborúban hitközsé ma vezetősége Reic Móze főrabbi Citro Benjámi elnök Robitse Józse Talmu Tór elnök é Farka Vilmo pénztárnok

13240.h

CÍMSZ Medgy

SZÓCIK Medgy Media ren ta vár sza ki vár címév Nagy-Kükül vm 86 la orthod hitközs 187 alakul Alapít egyb el elöljár Grünfe Dávi Kopp Salamo Man Lip Hers Salam keresked volta hitközs el rabbi Bäum Dáv vol a 189 bekövetkeze halálá állo hitközs élé hitközs templo 189 épü tag önként adományaibó Mo épü hitközs osztály ele népiskoláj ame 192 nyí me 1915-b alapítot hitközs kéttaner Talm Tórájá mely növend látoga hitközs intézménye Chev Kadis me Citr Benjám elnökle ala á jótékonysá egyesüle melyn Lő Sámu elnök hitközs tagj köz néh Citr Fül alapíto virág bőrgyára me k 1 munká foglalkozta hitközs é 800,0 lei- költségvetéss dolgozi amelyb 250,0 le ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh M.- segesvá részb szentágot járás község tartozna Lélekszá 70 család szá 13 ad 198- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked keresked ügyvé munká nagyiparo orvo magántisztvisel iparo magán 1 egyé hitközs tagj köz 22- vett rés világháborúba hitközs m vezetőség Rei Móz főrabb Citr Benjám elnö Robits Józs Talm Tó elnö Fark Vilm pénztárno

13240.

CÍMS Medg

SZÓCI Medg Medi re t vá sz k vá címé Nagy-Kükü v 8 l ortho hitköz 18 alaku Alapí egy e elöljá Grünf Dáv Kop Salam Ma Li Her Sala kereske volt hitköz e rabb Bäu Dá vo 18 bekövetkez halál áll hitköz él hitköz templ 18 ép ta önkén adományaib M ép hitköz osztál el népiskolá am 19 ny m 1915- alapíto hitköz kéttane Tal Tóráj mel növen látog hitköz intézmény Che Kadi m Cit Benjá elnökl al jótékonys egyesül mely L Sám elnö hitköz tag kö né Cit Fü alapít virá bőrgyár m munk foglalkozt hitköz 800, lei költségvetés dolgoz amely 250, l for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé M. segesv rész szentágo járá közsé tartozn Léleksz 7 csalá sz 1 a 198 fizetn Foglalko szeri nagykereske kereske ügyv munk nagyipar orv magántisztvise ipar magá egy hitköz tag kö 22 vet ré világháborúb hitköz vezetősé Re Mó főrab Cit Benjá eln Robit Józ Tal T eln Far Vil pénztárn

13240

CÍM Med

SZÓC Med Med r v s v cím Nagy-Kük orth hitkö 1 alak Alap eg elölj Grün Dá Ko Sala M L He Sal keresk vol hitkö rab Bä D v 1 bekövetke halá ál hitkö é hitkö temp 1 é t önké adományai é hitkö osztá e népiskol a 1 n 1915 alapít hitkö kéttan Ta Tórá me növe láto hitkö intézmén Ch Kad Ci Benj elnök a jótékony egyesü mel Sá eln hitkö ta k n Ci F alapí vir bőrgyá mun foglalkoz hitkö 800 le költségveté dolgo amel 250 fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület M seges rés szentág jár közs tartoz Léleks csal s 19 fizet Foglalk szer nagykeresk keresk ügy mun nagyipa or magántisztvis ipa mag eg hitkö ta k 2 ve r világháború hitkö vezetős R M főra Ci Benj el Robi Jó Ta el Fa Vi pénztár

1324

CÍ Me

SZÓ Me Me cí Nagy-Kü ort hitk ala Ala e elöl Grü D K Sal H Sa keres vo hitk ra B bekövetk hal á hitk hitk tem önk adománya hitk oszt népisko 191 alapí hitk kétta T Tór m növ lát hitk intézmé C Ka C Ben elnö jótékon egyes me S el hitk t C alap vi bőrgy mu foglalko hitk 80 l költségvet dolg ame 25 f szoc filantro cél hitk anyak terüle sege ré szentá já köz tarto Lélek csa 1 fize Foglal sze nagykeres keres üg mu nagyip o magántisztvi ip ma e hitk t v világhábor hitk vezető főr C Ben e Rob J T e F V pénztá