13241.htm

CÍMSZÓ: Medgyes

SZEMÉLYNÉV: Medgyes László

SZÓCIKK: Medgyes László, festő, szül. Budapesten 1892. Expresszionista aktkompozíciókat, aktképeket és tájképeket állított ki 1919. a Ma művészegyesületben, a Műcsarnok 1917. kiállításán pedig egy férfiaktot. Ez időben jelent meg Figurák c. mappája és Arany füst c. illusztrációs könyve is. Azután külföldre ment, járt Berlinben, majd Tuniszban, míg végre Parisban telepedett le, hol most is él. Parisban a legmodernebb francia festők hatása alá került és egy ideig csendéleteket és virágokat festett. Fametszeteket, könyv címlapokat és exlibriseket is készít. Művészeti cikkeket ír francia és angol művészeti folyóiratokba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3241. címszó a lexikon => 583. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13241.htm

CÍMSZÓ: Medgyes

SZEMÉLYNÉV: Medgyes László

SZÓCIKK: Medgyes László, festő, szül. Budapesten 1892. Expresszionista aktkompozíciókat, aktképeket és tájképeket állított ki 1919. a Ma művészegyesületben, a Műcsarnok 1917. kiállításán pedig egy férfiaktot. Ez időben jelent meg Figurák c. mappája és Arany füst c. illusztrációs könyve is. Azután külföldre ment, járt Berlinben, majd Tuniszban, míg végre Parisban telepedett le, hol most is él. Parisban a legmodernebb francia festők hatása alá került és egy ideig csendéleteket és virágokat festett. Fametszeteket, könyv címlapokat és exlibriseket is készít. Művészeti cikkeket ír francia és angol művészeti folyóiratokba.

13241.ht

CÍMSZÓ Medgye

SZEMÉLYNÉV Medgye Lászl

SZÓCIKK Medgye László festő szül Budapeste 1892 Expresszionist aktkompozíciókat aktképeke é tájképeke állítot k 1919 M művészegyesületben Műcsarno 1917 kiállításá pedi eg férfiaktot E időbe jelen me Figurá c mappáj é Aran füs c illusztráció könyv is Azutá külföldr ment jár Berlinben maj Tuniszban mí végr Parisba telepedet le ho mos i él Parisba legmoderneb franci festő hatás al kerül é eg idei csendéleteke é virágoka festett Fametszeteket köny címlapoka é exlibriseke i készít Művészet cikkeke í franci é ango művészet folyóiratokba

13241.h

CÍMSZ Medgy

SZEMÉLYNÉ Medgy Lász

SZÓCIK Medgy Lászl fest szü Budapest 189 Expresszionis aktkompozícióka aktképek tájképek állíto 191 művészegyesületbe Műcsarn 191 kiállítás ped e férfiakto időb jele m Figur mappá Ara fü illusztráci köny i Azut külföld men já Berlinbe ma Tuniszba m vég Parisb telepede l h mo é Parisb legmoderne franc fest hatá a kerü e ide csendéletek virágok festet Fametszeteke kön címlapok exlibrisek készí Művésze cikkek franc ang művésze folyóiratokb

13241.

CÍMS Medg

SZEMÉLYN Medg Lás

SZÓCI Medg Lász fes sz Budapes 18 Expresszioni aktkompozíciók aktképe tájképe állít 19 művészegyesületb Műcsar 19 kiállítá pe férfiakt idő jel Figu mapp Ar f illusztrác kön Azu külföl me j Berlinb m Tuniszb vé Paris teleped m Paris legmodern fran fes hat ker id csendélete virágo feste Fametszetek kö címlapo exlibrise kész Művész cikke fran an művész folyóiratok

13241

CÍM Med

SZEMÉLY Med Lá

SZÓC Med Lás fe s Budape 1 Expresszion aktkompozíció aktkép tájkép állí 1 művészegyesület Műcsa 1 kiállít p férfiak id je Fig map A illusztrá kö Az külfö m Berlin Tunisz v Pari telepe Pari legmoder fra fe ha ke i csendélet virág fest Fametszete k címlap exlibris kés Művés cikk fra a művés folyóirato

1324

CÍ Me

SZEMÉL Me L

SZÓ Me Lá f Budap Expresszio aktkompozíci aktké tájké áll művészegyesüle Műcs kiállí férfia i j Fi ma illusztr k A külf Berli Tunis Par telep Par legmode fr f h k csendéle virá fes Fametszet címla exlibri ké Művé cik fr művé folyóirat